Utlevererad volym av oljeprodukter och förnybara drivmedel

Anger total utlevererad volym i kubikmeter och inte totalt förbrukad mängd via enskilda pumpar.

Välj år och klicka på uppdatera under grafen för att jämföra utvecklingen mellan valda tidsperioder.

Under innevarande år är volymerna preliminära och fastställs slutligt under början av nästkommande år.

Statistiska Centralbyrån kan sekretesskydda volymer för att skydda uppgiftslämnare. Under 2014 och 2015 saknas därför uppgifter för vissa produkter, vissa månader i produktgruppen ”Flygbränslen m.m.”

Visa som tabell