Tillbaka till Nyheter

SPBI Branschfakta 2015 – koldioxidutsläppen nu nere på 1956 års nivåer

3 juni, 2015 10:50 Nyheter

Nu lanseras SPBI Branschfakta 2015 med den senaste statistiken från drivmedelsbranschen och med en global utblick. Koldioxidutsläppen från petroleumanvändning är nu nere på 1956 års nivåer. Sverige har passerat målet om 10 % förnybart i transportsektorn och ligger nu på 18,7 % förnybart i transportsektorn.

Den svenska drivmedelbranschen arbetar ambitiöst med att ställa om från fossilt till förnybart. Detta ser vi bland annat i beräkningarna av andel förnybart i transportsektorn där Sverige enligt förnybart direktivet uppnår 18,7 % andel förnybart i transportsektorn för 2014. (Preliminär beräkning av Energimyndigheten) Sveriges mål att nå 10 % andel förnybart i transportsektorn till 2020 passerades 2013.

Det förnybara drivmedel som ökar mest i Sverige under 2014 är HVO, som uppgår till ca 439 000 m3. HVO är en syntetisk diesel, med samma kemiska egenskaper motsvarande vanlig diesel, med en genomsnittlig utsläppsminskning på ca 81 %. Försäljningen av E85 minskar ytterligare och uppgick 2014 till 150 000 m3. Globalt har den årliga konsumtionen av biodrivmedel enligt IEA, International Energy Agency, tredubblats sedan 2005, från 1,1 % till 3,2 % av de totala vägtransporterna 2012.

Minskad användning av fossila drivmedel och bränslen och ökad mängd biodrivmedel under 2014 minskade koldioxidutsläppen i Sverige från flytande drivmedel med ca 0,3 miljoner ton i jämförelse med 2013. 2014 års utsläpp på 24,3 miljoner ton är därmed nere i nivå med koldioxidutsläppen 1956.

Saudiarabien och Ryssland är de två största oljeproducenterna i världen. Tätt följt av USA som under det senaste året ökat sin produktion av framför allt skifferolja. En god tillgång och hög produktionskapacitet där konsumtionsökningen inte följde med, gav under 2014 ett överskott av råolja på marknaden, vilket bidrog till att råoljepriset sjönk avsevärt.

Råoljeimporten till Sverige steg från ca 19 Miljoner m3 till 21 Miljoner m3. Sverige importerar i huvudsak råolja från Ryssland och Nordsjön.

Klicka här för att läsa hela SPBI Branschfakta 2015

För ytterligare information kontakta:

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, telefon:070-667 30 19, sofie.quant@spbi.se

öran Lindell, Biträdande Direktör SPBI, telefon:070-254 14 59, goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se