Tillbaka till Pressmeddelanden

Fortsatt sjunkande bensinvolymer i juli

24 augusti, 2015 11:32 Pressmeddelanden

Julis drivmedelsförsäljning innebar sjunkande E85- och bensinvolymer och en svag ökning av dieselförsäljningen inkluderande den förnybara delen FAME och HVO. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Bensinförsäljningen uppgick till ca 344 300 m3 under juli månad och det är en minskning med ca 4 % jämfört med samma månad föregående år eller 13 400 m3.  Ackumulerat uppgår årets försäljning till och med juli till ca 2 016 700 m3 en nedgång med 72 000 m3 eller ca 4 %. I volymerna för bensin ingår ca 5 % etanol.

Försäljningen av diesel steg med 3 % eller 14 000 m3 under juli i jämförelse med juli 2014 och uppgick till ca 451 500 m3. Den ackumulerade dieselförsäljningen per juli omfattade ca  3 292 300 m3, en ökning med 142 000 m3 eller ca 5 %. I volymerna ingår såväl låginblandad FAME som HVO.

E85-försäljningen under juli var ca 11 700 m3. Det är en fortsatt minskning med ca 30 % gentemot samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick E85-försäljningen till 61 400 m3 en nedgång med ca 33 % eller ca 31 000 m3.

”En minskningstakt på 4 % även för 2014 för bensinen pekar på en viss utplaning mot tidigare år då den legat på ca 6 %. Övergången till dieselbilar planar ut vilket sannolikt ger effekt.  säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Försäljningen av eldningsolja var i juli ca 62 100 m3 en ökning med ca 11 %. Försäljningen ackumulerat under året uppgick till 477 700 m3 en uppgång med ca 9 % jämfört med 2014.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se