Tillbaka till Pressmeddelanden

Två reduktionsplikter med olika konstruktioner och mål

9 februari, 2017 02:02 Pressmeddelanden

SPBI har tagit del av remissen ”Minskad klimatpåverkan av drivmedel M2017/00092/R ” och har lämnat synpunkter. Det slutgiltiga remissvaret finns att läsa på SPBI:s hemsida.

SPBI anser att remissen om uppfyllande av art 7a i bränslekvalitetsdirektivet i praktiken blir en reduktionsplikt och bör därför konsekvensbedömas tillsammans med det förslag till styrmedel för biodrivmedel som Regeringskansliet förbereder, och som enligt den information SPBI uppfattat också kommer att bli en reduktionsplikt.

SPBI avvisar därför förslaget i promemorian och anser att frågan skall tas upp i samband med det styrmedel för biodrivmedel som SPBI uppfattat som en reduktionsplikt som Regeringskansliet förbereder. Förslagen bör sålunda behandlas samtidigt då det i praktiken är två reduktionsplikter med två olika konstruktioner, olika omfattning, olika mål och dubbla sanktionsavgifter och som båda kommer att ha en gemensam påverkan på marknaden och för priset för konsument för 2020 och därefter.

Läs hela SPBI:s remissvar här!

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD SPBI, Mobil:070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se