Tillbaka till Pressmeddelanden

SPBI bedömer att det blir svårare att uppnå reduktionspliktens målnivåer

12 september, 2017 11:55 Pressmeddelanden

SPBI vill se en omarbetning av förslaget till ändring av hållbarhetskriterier för biodrivmedel då det är svårtolkat och skapar osäkerhet kring tillgången på råvaror för biodrivmedel. SPBI anser också att förslaget kräver en konsekvensbeskrivning.

I remissen ”Preciserade bestämmelser om slutprodukt i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen DNr: M2017/01738/ R” syftar föreslagen förändring till en ny definition av restprodukter. SPBI saknar en beskrivning över närmare syfte med förslaget.

Förslaget till ny paragraf är mycket kortfattat, svårtolkat och inger därmed osäkerhet om vilka nuvarande och framtida råvaror som kan komma att bedömas som rest- eller samprodukt. Detta innebär en stor risk och osäkerhet för hela drivmedelsindustrin. Konsekvensbeskrivning av den här genomgripande förändringen saknas helt och är något som SPBI efterlyser.

Om regeringens förslag till reduktionsplikt införs i Sverige blir målet för minskningen av växthusgaser för diesel 19,3 %. I och med om klassificeringen av råvarorna PFAD och TCO kommer dessa inte kunna användas. SPBI: s bedömning är att det kan leda till svårigheter att nå reduktionspliktens mål och att en konsekvensutredning därmed bör göras över vilka andra råvaror som kan ersätta dessa. 2016 kom 23 % av Sveriges HVO från PFAD och 4 % från TCO. Sverige kommer att behöva använda en stor del av Europas tillgängliga produktionskapacitet av HVO för att uppfylla reduktionsplikten där palmolja är en vanligt förekommande råvara.

Läs hela remissvaret här!

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, Produkt- och Miljöexpert, Mobil: 073-381 80 82, E-post: ebba.tamm@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel.