Tillbaka till faktadatabasen

Dieselbränsle, mk 1, 2 och 3

Allmänt
Dieselbränsle finns i förutom miljöklass 1 också i något andra kvaliteter, miljöklass 2 och 3. Miljöklass 3 är lika med den s.k europadieseln enligt EN 590.Förutom miljöklass 1 finns dieselbränsle i miljöklass 2 och 3. Miljöklass 2 förekommer inte i Sverige .Dieselbränsle av miljöklass 3 är lika med den s.k europadieseln och uppfyller kraven enligt europeisk standard, EN 590. Skillnaden består främst i halten av aromater, totalt såväl som polycykliska (PAH) samt slutkokpunkt.

Diesel mk 2 och 3 är även de svavelfria och kan innehålla samma inblandning av FAME som diesel mk 1.

Kvalitet och Kemi
Cetantal
En viktigt egenskap hos dieselbränsle ges främst av dess cetantal, som är ett mått på tändvilligheten. Se under dieselbränsle mk 1.


Köldegenskaper

Köldegenskaperna uttrycks i grumlingspunkt och filtrerbarhet. Dieselbränsle i mk 3 och som används i EU har olika kvaliteter med olika köldegenskaper beroende var inom EU den skall användas. Därmed har den miljöklass 3 dieselbränslet en vinterkvalité här uppe i Norden är annorlunda än nere på den europeiska kontinenten.

Flampunkt
Flampunkten är ett mått på antändningsbarheten av en öppen låga. Flampunkten regleras vid framställningen genom slutdestillation och avgör klassificeringen av brandfarligheten. Se under dieselbränsle mk 1.


Lagkrav dieselbränslekvalitet

Se under dieselbränsle mk 1.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDB), Safety Data Sheet (SDS) på engelska, för dessa hänvisas till SPBIs medlemsföretags hemsidor. Detta då ändringsarbete sker kontinuerligt och beroende på användning varierar beskrivning av riskexponeringsscenarier.

Lagring av dieselbränsle, mk 2 och 3
För lagring av dieselbränsle miljöklass 2 och 3 gäller samma råd och regler som för dieselbränsle med biokomponent såsom FAME, se Lagring av dieselbränsle.