F&S: Ursprung av råolja och fossila produkter

Idag informeras både från både branschen och SPBI om varifrån drivmedelsprodukter kommer och varifrån de har handlats för att slutligen köpas av en konsument i Sverige.

Råolja och oljeprodukter är världens i särklass mest handlade vara. Handeln har sedan länge styrts utifrån kvalitet på produkten. Det har inte funnits någon större diskussion om att spåra ursprung vilket gör att det inte finns någon sådan information som medföljer leveransen. De distributionssystem som är uppbyggda är heller inte skapade för att säkra ursprungshantering vilket gör att såväl råolja som färdiga produkter med olika ursprung blandas i hanteringen.

När det gäller biodrivmedel finns det uppsatta regler på EU-nivå för att man ska kunna se varifrån produkten kommer, är producerad och hur klimatpåverkan ser ut med mera. SPBI:s och branschen ser gärna att detta ska vara möjligt även för fossila produkter, men det går inte i dagsläget, utan internationella regler och överenskommelser för detta.

De system som styr handeln av råolja och färdiga produkter för Sveriges del finns på EU-nivå inom ramen för den fria rörligheten av varor och tjänster mellan länderna inom unionen. Ursprungstanken är att den fria handeln är bra och att enskilda stater inte ska kunna införa handelshinder eller andra typer av försvårande krav.

De systemen kräver att ett raffinaderi ska veta ursprunget för råoljan medan den som köper en färdig produkt som exempelvis bensin eller diesel gjord av råolja ska veta vilket land man köpt den färdiga produkten ifrån.

Detta för med sig att ett bolag som raffinerar sin egen produkt till den nationella marknaden har ursprungslandet för råoljan som ursprungsland, medan det bolag som köper färdig produkt från raffinaderiet har det egna landet som ursprung. Detta innebär ingen förbättrad information för konsumenten.

Energimyndigheten håller på regeringens uppdrag på med att ta fram ett förslag om märkning av drivmedel vid pump som ska omfatta både biodrivmedel och fossila drivmedel. SPBI är mycket positiv till transparens och god information som konsumenterna efterfrågar.

Nedan följer ett antal frågor och svar kring ursprung för oljebaserade produkter.