Klimat

 • Jämförelsefaktorer

  Hur mycket är en kilowattimme? 1 kWh är den energimängd som går åt för att värma en 1000 watts spisplatta i en […]

  Läs mer

 • Energiinnehåll, densitet och koldioxidemission

  Jämför olika bränsletyper och hur mycket energi de innehåller med hjälp av följande beräkningsfaktorer.

  Läs mer

 • Kväve

  Vid förbränning av fossila bränslen sker utsläpp av kväve som kan bidra till övergödning och försurning.

  Läs mer

 • Svavel

  Svavel finns i flera olika typer av bränslen och kan bidra till försurning vid förbränning.

  Läs mer

 • Växthusgaser

  Växthusgaser finns naturligt i atmosfären men som i för stora mängder kan ha en negativ klimatpåverkan.

  Läs mer

 • Well-To-Wheels

  Well-to-wheels undersöker utsläpp av växthusgaser för olika bränslen, produktionsmetoder och motortyper.

  Läs mer

 • Metoder för hållbar utveckling

  Med hjälp av rätt styrmedel går det att skapa bränslesnålare fordon och förnybara drivmedel.

  Läs mer

 • Klimatpåverkan

  Människans användande av oljebaserade produkter och andra fossila bränslen har påverkat jordens klimat.

  Läs mer