SPBI:s hantering av personuppgifter – GDPR

SPBI Service AB (SPBI) hanterar personuppgifter i enlighet med ”GDPR” EU:s Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som SPBI i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss är, SPBI Service AB, Nybrogatan 11, 114 39 STOCKHOLM, e-post: info@spbi.se.

SPBI behandlar personuppgifter i syfte att nå ut med information i egenskap av branschorganisation för drivmedels, -bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige samt att kommunicera med medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar samt sprida kunskap och information om det som branschen arbetar med. SPBI behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, beställning av publikation eller liknande.

Inom ramen för detta syfte ingår att förmedla fakta och information, bjuda in till evenemang, skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av informationsspridning.

SPBI:s rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att nå ut med information i egenskap av branschorganisation behöver behandla personuppgifter. I fall där du ingått avtal med oss, beställt underlag eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst som SPBI tillhandahåller, grundas behandlingen av dina personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst. Du är inte skyldig att tillhandhålla personuppgifter till SPBI.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller medverkar i kommittéer, arbetsgrupper eller på annat sätt deltar i SPBI:s verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mail till info@spbi.se alternativt med brev till SPBI Service AB Nybrogatan 11 114 39 Stockholm.

SPBI sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Dina personuppgifter överförs heller inte utomlands.

Dataskyddsinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

SPBI sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp fortsatt prenumeration, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via mail till info@spbi.se alternativt med brev till SPBI Service AB Nybrogatan 11 114 39 Stockholm.