Om SPBI

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige. Vår uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen.

SPBI är därmed ett expertorgan inom branschens arbetsområden som förutom olja och fossila drivmedel även innefattar framtagning och distribution av förnybara drivmedel samt andra energislag.

Verksamhetsidé

SPBI är en medlemsfinansierad branschorganisation för företag inom drivmedels-, bränsle- och smörjmedelssektorerna, som genom sitt arbete vill uppnå goda förutsättningar för medlemsföretagens verksamhet, i takt med och främjande Sveriges långsiktiga utveckling.

Kärnan i arbetet

SPBI:s främsta uppgift är att företräda medlemsbolagen och deras produkter och tjänsteområden i förhållande till samhället och övriga intressenter samt lyfta fram kundernas och användarnas perspektiv i debatt och beslut. SPBI verkar för en energimarknad i fri konkurrens mellan olika energiformer där olika typer av samhälleliga insatser i form av skatter och stöd fördelas på ett konkurrensneutralt sätt.

SPBI ska kunna företräda branschen gentemot beslutsfattare i stat, kommun och landsting, etablera goda relationer med dessa, vara en kanal för branschens åsikter och fakta samt presentera konstruktiva lösningar på frågor som rör branschen.

SPBI ska aktivt sprida information och bedriva opinionsbildning, där det bedöms lämpligt i samverkan med andra.

SPBI ska ta fram rekommendationer för säker hantering av branschens produkter och bidra till professionell yrkesutbildning inom branschen.

SPBI står för långsiktigt, aktivt agerande baserat på fakta med vetenskaplig grund, i syfte att stödja medlemsbolagen och tillvarata deras intressen. SPBI:s uppträdande och umgänge med omvärlden skall präglas av saklighet, ärlighet och engagemang för miljön.

SPBI skall i takt med utvecklingen i Sverige arbeta proaktivt och framtidsinriktat med en positiv inställning till introduktion av alternativa och förnybara bränslen och drivmedel.

Organisation

Institutets arbete sker genom kansliet i Stockholm och via 12 kommittéer och arbetsgrupper med representanter från de 15 medlemsföretagen. Arbetet inom kommittéerna är kärnan i verksamheten. Baserat på mandat från styrelsen behandlas i kommittéerna och arbetsgrupperna aktuella frågeställningar.

Kommittéarbetet bygger på att medlemsföretagen ställer upp med kompetenta resurspersoner. SPBI samarbetar även med de europeiska samarbetsorganen Europia och Concawe

Inom sfären finns även de båda bolagen SPBI Miljösaneringsfond AB SPIMFAB samt Släckmedelscentralen SMC AB verksamma inom miljösanering och depåsäkerhet.

SPBI är också branschens gemensamma remissinstans för såväl nya EU-direktiv som nationell lagstiftning och annat som berör branschen. SPBI företräder ofta branschen som experter i olika typer av officiella utredningar eller andra projekt.

I korthet är SPBI:

  • Ett kompetenscentrum för frågor rörande oljeprodukter, alternativa samt förnybara bränslen och deras väg från källa till användning samt övriga branschrelaterade miljöfrågor.
  • En aktiv kommunikatör för oljebranschens samt slutanvändarnas åsikter, fakta och förslag på konstruktiva lösningar.
  • Aktiva med att svara på remisser och medverka som expert i olika typer av officiella utredningar och andra projekt.
  • Aktiva med att presentera statistik, fakta och nyheter från branschen.
  • Aktiva med att ta fram rekommendationer för hantering av branschens produkter och tekniska lösningar.
  • Ansvariga för att erbjuda branschspecifika utbildningar för både medlemsföretag och externa intressenter.

SPBI är inte:

  • Aktivt i frågor som rör prissättning.
  • Aktivt i konkurrensrelaterade frågor.