Remisser som SPBI har svarat på under 2017

Energimyndigheten
Energimyndighetens (m.fl.) SOTP rapport ”Tydligare Ansvar och Roller – avseende transportsektorns krisberedskap samt avseende arbete inför och vid höjd beredskap ” (Dnr. 2015-3327)

Finansdepartementet
Skatteverkets PM Tredjemansföreläggande för kontroll av vissa beslut om punktskatt Fi2016/04281/S2

Remiss Höjd transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall DNr: Fi2017/01208/S2

Promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018 DNr: Fi2017/01244/S2

Remiss av promemorian Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon Fi2017/01469/S2

Remissvar Bonus-Malus 2017-04-19_pdf

Kemikalieinspektionen
Remiss om ändring av Kemikalieinspektionen föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer i fråga om särskilt farliga kemiska produkter, Dnr: 1.3.1-H16-04236

Miljö- och Energidepartementet
Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel M2017/00092/R

Remissvar, Minskad KLimatpåverkan från drivmedel, 2017-02-01 

Remiss av promemoria Genomförande av ILUC-direktivet M2017/00720/R

Remissvar Genomförande av ILUC direktiv, 2017-04-19, pdf

Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådet förordning om ändring av direktiv 2993/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021. Dnr: M2017/00310/Kl

Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle; DNr: M2017/00723/R

Näringsdepartementet
Remiss av Tillsyn över installationer för alternativa drivmedel, Dnr: N2017/00472/MRT