Remisser som SPBI har svarat på under 2017

Energimyndigheten
Energimyndighetens (m.fl.) SOTP rapport ”Tydligare Ansvar och Roller – avseende transportsektorns krisberedskap samt avseende arbete inför och vid höjd beredskap ” (Dnr. 2015-3327)

Finansdepartementet
Skatteverkets PM Tredjemansföreläggande för kontroll av vissa beslut om punktskatt Fi2016/04281/S2

Miljö- och Energidepartementet
Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel M2017/00092/R

Remissvar, Minskad KLimatpåverkan från drivmedel, 2017-02-01