Remisser som SPBI svarat på under 2018

Energimyndigheten
Remiss av föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle DNr: 2017-014134

Finansdepartementet
Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna DNr: Fi2017/04533/S3

Miljö- och energidepartementet
Remiss av Nya CO2-krav för lätta fordon, DNr: M2017/02992/Kl

Remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen DNr: M2018/00360/R

Remiss av utkast till förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. DNr: M2018/00348/R

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid. DNr: M2017/03292/R

Ny EU-förordning om försörjningstrygghet för gas DNr: M2018/00296/R

Näringsdepartementet
Remiss av Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. DNr: N2017/07340/MRT

Remiss Förordning om eko-bonussystem DNr: N2018/0160/MRT

Stockholms läns landsting
Remiss Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen DNr: TRN-2017-0055