• Nu går det att nå oss igen via den fasta telefonen

  5 mars, 2015 01:40 0 kommentarer

  Växelfelet är nu åtgärdat och det går att ringa via växeln igen

  Skribent: Anne Öberg
  Administrativ assistent

   

 • Växelfel

  4 mars, 2015 10:06 0 kommentarer

  Vi har problem med våra växel idag. Vänligen kontakta oss via våra mobilnummer.

  Skribent: Anne Öberg
  Administrativ assistent

   

 • ILUC på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  27 februari, 2015 03:45 0 kommentarer

  Seminariet idag med Linus Torvalds och Pierre Schellekens och bl.a. jag själv i en paneldiskussion efteråt gav intressanta intryck. Pierre menade att viktigast för en väl fungerande energiunion är en energimarknad över landsgränserna. Energieffektivitet är den viktigaste ingrediensen i klimatarbetet, men förnybart också viktigt där EU förväntas nå 2020-målet. Process för nytt förnybartdirektiv beräknas klart till 2016/17 medan förslag till ETS-revidering förväntas till sommaren.
  Nils var öppenhjärtlig med processbekymmer kring hanteringen av ILUC-frågan bl.a. för avsaknaden av vägledande lagstiftning efter 2020. Det är väldigt lätt att hålla med, och det är ett av skälen till att förslaget inte skulle lagts. Ett annat är att det faktiskt inte finns något sätt att mäta ILUC-effekten. Splittrat parlament och möjligen en blockerande minoritet i rådet ger en ”bumpy road ahead” i förhandlingarna.
  Bättre med ett system som beräknar CO2-reduktionen i ett WTW-perspektiv, som teknik- och konkurrensneutralt leder det till bästa lösning i en marknadsekonomi.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • 26 februari, 2015 11:52 0 kommentarer

  När nu dammet har lagt sig lite kring röstningen i europaparlamentet om tilläggsdirektivet om biodrivmedel populärt kallad ILUC-papperet kan man konstatera att man håller kvar sitt takförslag på 6 % för grödebaserade biodrivmedel och lägger dessutom till ett mål på s.k. avancerade biodrivmedel på 1,25 %, en sänkning med hälften från första läsningen. ILUC-faktorerna hålls fram som betydelsefulla men först efter 2020 ska den in i lagstiftningen enligt parlamentet. Dubbelräkning för utvalda råvaror för beräkning av medlemsstatens måluppfyllelse kvarstår. Ett splittrat parlament skall via Nils Torwalds förhandla med rådet kring beslutet. Inställningen bidrar dessvärre negativt till utvecklingen av biodrivmedel och riskerar de goda resultat som uppnåtts. Förhoppningen står nu till rådet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kommissionens energiunion

  25 februari, 2015 03:43 0 kommentarer

  Så kom då kommissionens förslag till en energiunion. Utgångspunkten är det stora importberoende Europa har som helhet och utsatta länder i synnerhet. Kommissionen lyfter fram fem områden, energisäkerhet, integrerad energimarknad, energieffektivitet, kolfri ekonomi och forskning och utveckling. Första steget är därmed taget på vägen framåt. Nu gäller det att gå i mål med planerna. Det brukar vara den svåra biten.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energikommissionen och transporterna

  16 februari, 2015 11:04 0 kommentarer

  Energiministern har aviserat en bred kommission för att bl.a. hitta långsiktighet i energifrågor för Sverige. I en intervju för Energimarknaden tvekade energiministern kring frågan om att ta in vägtrafiken i kommissionens arbete. Transportsektorn utgör ca 25 % av energibalansen i Sverige. D.v.s. närmare var fjärde terawattimma i Sverige används till transporter. Transporternas betydelse har dessutom ökat och samhällets sårbarhet inom området är väl dokumenterat. Den direkta kopplingen mellan el och transporter blir dessutom allt mer tydlig. Från SPBI:s sida menar vi att transportsektorn ska in i energikommissionen och vi ser fram emot att få vara med och arbeta med frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Intryck från London

  12 februari, 2015 10:40 0 kommentarer

  Från ett par seminarium i London i början av veckan kan konstateras att effekterna av det lägre priset på råolja utvecklas i de trender som förutspåtts. Det är på tillgångssidan man ser de snabba anpassningarna och ett antal aktörer har nu aviserat neddragningar i investeringarna. USA har en minskning av antalet borriggar även om det är de minst lönsamma och med lägre volymer som tas bort först. Skifferoljeutvinningen i USA blir lite av en snabb på och av möjlighet kopplat till de speciella förutsättningarna. En annan trend av intresse är den snabba förändringen på produktsidan i USA. USA är närmast självförsörjande på bensin och har ett tydligt överskott på mellandestillat där dieseln finns. Det syns i den europeiska importen där Rysslands andel legat ganska still trots ökat importbehov. Vinnarna bland raffinaderierna finns i södra USA där exporten växer med en tydlig riktning åt mellan- och sydamerika. Den amerikanska skifferoljeboomen har ändrat mer än USA:s försörjningssituation. Det blir intressant att se utvecklingen när expansionen bromsar upp.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Förlängning igen?

  6 februari, 2015 04:44 0 kommentarer

  Regeringen gick i veckan in med en begäran om ett godkännande från EU-kommissionen för en förlängning av skattenedsättningen av biodrivmedel för 2016. Den gamla gick ut 2014 och skulle ersättas av en kvotpliktslag. Lagen drogs tillbaka då regeringen inte trodde sig få kommissionens stöd. Istället fick Sverige en förlängning och i praktiken en utökad skattenedsättning till slutet av 2015. Ett nytt styrmedel behövs därmed från 1 januari 2016, vilket förväntades bli en ny kvotplikt. Det arbetet har pågått under 2014 och skulle varit klart till årsskiftet. Det här är illa eftersom den långsiktighet som branschen behöver därmed skjuts ytterligare framåt. Det är nu det fjärde försöket att konstruera en kvotplikt som verkar ha havererat. Visst, det är svårt om man vill lösa alla önskemål samtidigt. Det är inte utan att man önskar sig ett enklare system. Ett system som kanske inte ger allt men som kan få ett godkännande och därmed vara en plattform för en långsiktig utveckling. Nu kan vi bara avvakta kommissionens svar och regeringens agerande.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA:s etanolexport

  08:53 0 kommentarer

  USA har precis släppt preliminära siffror över etanolexporten för 2014. Totalt sett uppgick den till 3,2 miljoner kubikmeter, en uppgång på 35 % jämfört med 2013. Det motsvarar ca 6 % av den totala produktionen i USA. 97 % bestod av drivmedelsetanol. Största mottagarland var Kanada som stod för närmare 40 % av totalen. Andra stora länder var Brasilien, Förenade Arabemiraten m.fl. Exporten till EU 28 uppgick till 0,2 miljoner kubikmeter. En kraftig nedgång från toppåret 2011 då den uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter. Skälet är den antidumpingavgift EU lagt på amerikansk etanol. Trots det steg den mellan 2013 och 2014.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Snabbare än väntat?

  4 februari, 2015 03:42 0 kommentarer

  Oljepriset har stigit till ca 56 $/fat på kort tid. Frågan man därmed ställer sig är om det är en tillfällig eller permanent uppgång. Att priset skulle bottna under våren och sedan försiktigt börja röra sig uppåt under andra halvåret har varit en allmän gissning. Bl.a. baserat på att vare sig efterfrågan eller tillgången kan röra sig så fort. Att tillgångssidan var den som tydligast skulle leda en återgång uppåt är inte så svårt att tänka sig. Kommer den redan nu är frågan. Om man tittar på de signaler som har kommit är det just på tillgångssidan anpassningar sker. Antalet borriggar i USA inom utvinning av skifferolja har minskat och bolag har aviserat minskade investeringar. Häromdagen kom Shells besked om neddragning och även BP aviserade helt nyligen detsamma. Produktionsökningen i USA förväntas nu minska under våren. Kommer effekten redan eller är det stigande priset mer än effekt av ökad volatilitet och kanske även den amerikanska strejken? Tidigt, men inte uteslutet. Vi tvingas vänta på svaret ytterligare en tid.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD