• 26 februari, 2015 11:52 0 kommentarer

  När nu dammet har lagt sig lite kring röstningen i europaparlamentet om tilläggsdirektivet om biodrivmedel populärt kallad ILUC-papperet kan man konstatera att man håller kvar sitt takförslag på 6 % för grödebaserade biodrivmedel och lägger dessutom till ett mål på s.k. avancerade biodrivmedel på 1,25 %, en sänkning med hälften från första läsningen. ILUC-faktorerna hålls fram som betydelsefulla men först efter 2020 ska den in i lagstiftningen enligt parlamentet. Dubbelräkning för utvalda råvaror för beräkning av medlemsstatens måluppfyllelse kvarstår. Ett splittrat parlament skall via Nils Torwalds förhandla med rådet kring beslutet. Inställningen bidrar dessvärre negativt till utvecklingen av biodrivmedel och riskerar de goda resultat som uppnåtts. Förhoppningen står nu till rådet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kommissionens energiunion

  25 februari, 2015 03:43 0 kommentarer

  Så kom då kommissionens förslag till en energiunion. Utgångspunkten är det stora importberoende Europa har som helhet och utsatta länder i synnerhet. Kommissionen lyfter fram fem områden, energisäkerhet, integrerad energimarknad, energieffektivitet, kolfri ekonomi och forskning och utveckling. Första steget är därmed taget på vägen framåt. Nu gäller det att gå i mål med planerna. Det brukar vara den svåra biten.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energikommissionen och transporterna

  16 februari, 2015 11:04 0 kommentarer

  Energiministern har aviserat en bred kommission för att bl.a. hitta långsiktighet i energifrågor för Sverige. I en intervju för Energimarknaden tvekade energiministern kring frågan om att ta in vägtrafiken i kommissionens arbete. Transportsektorn utgör ca 25 % av energibalansen i Sverige. D.v.s. närmare var fjärde terawattimma i Sverige används till transporter. Transporternas betydelse har dessutom ökat och samhällets sårbarhet inom området är väl dokumenterat. Den direkta kopplingen mellan el och transporter blir dessutom allt mer tydlig. Från SPBI:s sida menar vi att transportsektorn ska in i energikommissionen och vi ser fram emot att få vara med och arbeta med frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Intryck från London

  12 februari, 2015 10:40 0 kommentarer

  Från ett par seminarium i London i början av veckan kan konstateras att effekterna av det lägre priset på råolja utvecklas i de trender som förutspåtts. Det är på tillgångssidan man ser de snabba anpassningarna och ett antal aktörer har nu aviserat neddragningar i investeringarna. USA har en minskning av antalet borriggar även om det är de minst lönsamma och med lägre volymer som tas bort först. Skifferoljeutvinningen i USA blir lite av en snabb på och av möjlighet kopplat till de speciella förutsättningarna. En annan trend av intresse är den snabba förändringen på produktsidan i USA. USA är närmast självförsörjande på bensin och har ett tydligt överskott på mellandestillat där dieseln finns. Det syns i den europeiska importen där Rysslands andel legat ganska still trots ökat importbehov. Vinnarna bland raffinaderierna finns i södra USA där exporten växer med en tydlig riktning åt mellan- och sydamerika. Den amerikanska skifferoljeboomen har ändrat mer än USA:s försörjningssituation. Det blir intressant att se utvecklingen när expansionen bromsar upp.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Förlängning igen?

  6 februari, 2015 04:44 0 kommentarer

  Regeringen gick i veckan in med en begäran om ett godkännande från EU-kommissionen för en förlängning av skattenedsättningen av biodrivmedel för 2016. Den gamla gick ut 2014 och skulle ersättas av en kvotpliktslag. Lagen drogs tillbaka då regeringen inte trodde sig få kommissionens stöd. Istället fick Sverige en förlängning och i praktiken en utökad skattenedsättning till slutet av 2015. Ett nytt styrmedel behövs därmed från 1 januari 2016, vilket förväntades bli en ny kvotplikt. Det arbetet har pågått under 2014 och skulle varit klart till årsskiftet. Det här är illa eftersom den långsiktighet som branschen behöver därmed skjuts ytterligare framåt. Det är nu det fjärde försöket att konstruera en kvotplikt som verkar ha havererat. Visst, det är svårt om man vill lösa alla önskemål samtidigt. Det är inte utan att man önskar sig ett enklare system. Ett system som kanske inte ger allt men som kan få ett godkännande och därmed vara en plattform för en långsiktig utveckling. Nu kan vi bara avvakta kommissionens svar och regeringens agerande.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA:s etanolexport

  08:53 0 kommentarer

  USA har precis släppt preliminära siffror över etanolexporten för 2014. Totalt sett uppgick den till 3,2 miljoner kubikmeter, en uppgång på 35 % jämfört med 2013. Det motsvarar ca 6 % av den totala produktionen i USA. 97 % bestod av drivmedelsetanol. Största mottagarland var Kanada som stod för närmare 40 % av totalen. Andra stora länder var Brasilien, Förenade Arabemiraten m.fl. Exporten till EU 28 uppgick till 0,2 miljoner kubikmeter. En kraftig nedgång från toppåret 2011 då den uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter. Skälet är den antidumpingavgift EU lagt på amerikansk etanol. Trots det steg den mellan 2013 och 2014.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Snabbare än väntat?

  4 februari, 2015 03:42 0 kommentarer

  Oljepriset har stigit till ca 56 $/fat på kort tid. Frågan man därmed ställer sig är om det är en tillfällig eller permanent uppgång. Att priset skulle bottna under våren och sedan försiktigt börja röra sig uppåt under andra halvåret har varit en allmän gissning. Bl.a. baserat på att vare sig efterfrågan eller tillgången kan röra sig så fort. Att tillgångssidan var den som tydligast skulle leda en återgång uppåt är inte så svårt att tänka sig. Kommer den redan nu är frågan. Om man tittar på de signaler som har kommit är det just på tillgångssidan anpassningar sker. Antalet borriggar i USA inom utvinning av skifferolja har minskat och bolag har aviserat minskade investeringar. Häromdagen kom Shells besked om neddragning och även BP aviserade helt nyligen detsamma. Produktionsökningen i USA förväntas nu minska under våren. Kommer effekten redan eller är det stigande priset mer än effekt av ökad volatilitet och kanske även den amerikanska strejken? Tidigt, men inte uteslutet. Vi tvingas vänta på svaret ytterligare en tid.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • BP säljer

  20 januari, 2015 02:24 1 kommentar

  BP går nu vidare med sina planer på att sälja sina anläggningar för produktion av cellulosabaserad etanol. Det var i december BP aviserade att de skulle avsluta sin verksamhet inom cellulosabaserad produktion men fortsätta sin satsning på sockerrörsbaserad etanolproduktion i Brasilien. BP kommer att sälja sina tillgångar under våren 2015 genom ett auktionsförfarande enligt FO Licht. BP har investerat mer än 750 miljoner dollar i olika projekt inom cellulosabaserad etanoltillverkning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Studie om Low-ILUC

  19 januari, 2015 02:28 0 kommentarer

  Ytterligare en studie har nu publicerats som visar på potentialen i att öka produktionen av förnybara drivmedel utan att det ger stora ILUC-effekter (Indirect Land Use Change). Det är universitetet i Utrecht som i veckan publicerat en studie som via 4 exempel visar på stora möjligheter att öka produktionen av biodrivmedel utan stora ILUC-effekter. Studien ger vidare rekommendationer för ökad produktion med låga negativa effekter. Detta är varken den första eller sista i ämnet. Den viktiga slutsatsen är att ett tak för användning av grödebaserade biodrivmedel och starka styrmedel mot fortsatt utbyggnad och användning som EU kommissionen föreslagit är ingen bra väg framåt. Vi behöver alla hållbara biodrivmedel vi kan få tag på för att minska utsläppen från transportsektorn. Det gäller för regeringen att sätta press på parlamentet och kommissionen för en ändring, inte minst i de pågående rådsförhandlingarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Blandat på biosidan

  12 januari, 2015 02:41 0 kommentarer

  Det är blandade utsikter på biodrivmedelssidan inför 2015 enligt FO Licht. Bra skördeutfall för råvaran till FAME är positivt medan det är mer blandat på etanolsidan. Det är rekordskördar i USA som är den viktigaste etanolmarknaden, medan det är en något sämre situation i Brasilien där en torka slår mot såväl 2014 som 2015. Volymerna förväntas dock hållas uppe ganska väl. Även Europeiska och Ryska skördar är goda vilket leder till höga lagernivåer av råvaran. Det låga priset på råolja är dock en faktor som påverkar priset på biodrivmedel nedåt.
  På styrmedelssidan är det positiva signaler från Brasilien som öker låginblandningen från 25 till 27 %, medan det är avvaktande från såväl USA som Europa. Kommissionens inställning till grödebaserade drivmedel kommer att påverka efterfrågan nedåt och i USA kommer det inblandningstak som uppnåtts minska ökningen av drivmedelsetanol under 2015. Sammantaget menar FO Licht att det är begränsade möjligheter för tillväxt under 2015.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD