• Chicken race?

  7 januari, 2015 10:04 0 kommentarer

  Med ett fortsatt sjunkande pris på råolja som i skrivande stund ligger på 50 $/fat är det frågan om vad och vem som först ska ge vika. Det kommer vara svårt för efterfrågan att öka snabbt vilket ger tillgången som den snabbaste parametern om priset ska förändras uppåt. Men inte heller tillgången kan förändras snabbt med mindre än att någon eller några minskar produktionen, vilket inte ligger i korten i den absoluta närtiden. Med ett pris på 50 $/fat är det dock ett antal dyra projektområden som i ett globalt perspektiv ligger under den nivån. Det som snabbt skulle påverka bilden är en minskning i den amerikanska skifferoljeproduktionen eftersom den är beroende av kontinuerlig borrning på ett helt annat sätt än konventionella källor. IEA har redan räknat med en viss minskning för 2015 i sina prognoser och idag kan vi läsa att ett bolag meddelat om stopp för fortsatt borrning i avvaktan på stigande priser.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI:s systerorganisation i Finland lägger till ”Biofuels” i sitt namn!

  17 december, 2014 01:51 0 kommentarer

  SPBI:s systerorganisation i Finland byter namn till ”Finnish Petroleum and Biofuels Association. Organisationens  medlemsföretag har sedan länge varit betydande tillverkare och distributörer av hållbart producerade biodrivmedel och idag innehåller alla flytande biodrivmedel i trafiken i Finland biokomponenter.  

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Fortsatt obalans

  12 december, 2014 01:32 0 kommentarer

  I den senaste statistiken från IEA (International Energy Agency) finns en obalans mellan tillgång och efterfrågan på råoljemarknaden. Efterfrågan skrivs åter ned för 2015 och ligger nu på en ökning med 0,9 mbd (miljoner fat per dag). En neddragning med kraftiga 0,2 mbd sedan föregående bedömning. Samtidigt fortsätter den ökningen på tillgångssidan. Icke OPEC-länderna ökar med rekordhöga 1,9 mbd. Bakgrunden är naturligtvis ökningen i den amerikanska skifferoljeutvinningen men även andra länder kommer till. OPEC ökar också vilket gör att ökningstakten jämfört med föregående år ligger på 2,1 mbd. Mot bakgrund av att OPEC samtidigt lämnade produktionskvoten oförändrad vid senaste mötet är det inte förvånande att priserna därmed har sjunkit kraftigt under hösten. Snabba anpassningar blir svåra, vilket gör att det krävs speciella händelser eller beslut om produktionsbegränsning i någon form för att skapa förutsättningar för en snabb stegring i priset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nu går det att nå oss via växeln igen

  11 december, 2014 01:07 0 kommentarer

  Efter gårdagens avbrott är vår växel åter igång.

  Skribent: Anne Öberg
  Administrativ assistent

   

 • Strömavbrott växelfel

  10 december, 2014 09:39 0 kommentarer

  Ett strömavbrott i vår fastighet har resulterat i att växeln inte fungerar. Vid behov av att ringa någon på kansliet vänligen använd mobilnumret.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Klimatmöte i Paris

  3 december, 2014 11:56 0 kommentarer

  I samband med statsbesöket i Frankrike arrangerades en klimatkonferens av SEI (Stockholm Environment Institute) och IDDRI (Institute du development durable et des relations internationales) på Colleges de France. I sitt inledningsanförande tog President Holland bl.a. upp Frankrikes och Sveriges positiva roll i EU-samarbetet i försöken att uppnå en temperaturbegränsning på maximalt 2 grader. President Holland tog särskilt upp Sveriges bidrag i de senaste förhandlingarna om 2030-mäsättningarna där Sverige accepterade en nivå på 40 % minskning av CO2-utsläppen vilket därigenom hjälper fram andra länder inom unionen att kunna leva upp till målsättningen. I sitt anförande lyfte Kungen fram att Sverige och Frankrike tydligt visat att det går att kombinera ekonomisk tillväxt och en minskning av CO2-utsläppen. Kungen påpekade också EU:s positiva roll i det globala sammanhanget.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC:s beslut

  27 november, 2014 04:52 0 kommentarer

  Som förhandsdiskussionerna spått lämnade OPEC produktionsnivån på 30 mbd (miljoner fat per dag) oförändrad. I sin slutkommuniké berörde OPEC den förväntade ökningen för 2015 som möts genom ökad produktion ifrån länder utanför OPEC. I praktiken är det en ökning i nordamerikansk produktion med huvuddelen ifrån USA. USA:s energimyndighet beräknar ökningen för 2015 till ca 1 mbd trots ett oljepris på under 80 $/fat. Reaktionen på marknaden blev en mindre nedgång vilket visar att beslutet låg i linje med vad som var väntat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • ILUC-seminarium på EU-kommissionen

  21 november, 2014 01:40 0 kommentarer

  EU-parlamentet arrangerade idag ett seminarium på EU-huset i Stockholm då frågan om kommissionens s.k. ILUC-förslag var på agendan. Såväl energiminister Ibrahim Baylan som EU-kommissionens Johan Wullt och EU-parlamentarikerna Christoffer Fjellner och finske kollegan Nils Torvalds var där liksom representanter från organisationer och fordonsindustrin. Kritiken var stor och tämligen enstämmig mot kommissionens ILUC-förslag och med likartade argument. Energiministern menade att det var bättre att nå en kompromisslösning än att förslaget drar ut på tiden. Mot bakgrund av att ett eventuellt färdigimplementerat direktiv kommer att vara i kraft i ca 3 år innan det går ut vore det bästa att kommissionen drar tillbaka förslaget och tar ett omtag i frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • ILUC-rapport

  18 november, 2014 09:34 0 kommentarer

  I en nyligen släppt rapport från centret för jordbruksstudier och agrar utveckling på Iowa State University har frågan om eventuell påverkar från ILUC studerats. Slutsatsen är att den ökning av skördeuttaget som har skett under den analyserade perioden mellan 2004 och 2012 har skett på redan använd mark med låg koppling till ILUC-påverkan. Underlagen för beräkningen har hämtats från FN:s statistik kring mat och jordbruk FAOSTAT. Det här är en i raden av undersökningar som behandlar ämnet och visar om inte annat på komplexiteten i frågeställningen. Att mot bakgrund av denna komplexitet och uppenbarligen olika synsätt inom de som studerat frågan blir frågan om Europa som enda region ska driva frågan till begränsning i användandet av biodrivmedel som nu görs från kommissionens sida.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • CO2-utsläpp på väg nedåt

  4 november, 2014 10:26 0 kommentarer

  EU:s rapport om hur utsläppen i EU 28 utvecklar sig visar att de fortsätter nedåt. EEA Technical report No 9/2014. Mellan 1990 och 2012 uppges minskningen till 19,2 % eller mer än 1 miljard ton i koldioxidekvivalenter. Estimat framtagna för 2014 som kom i slutet av förra veckan visar att EU är på väg att nå och överskrida målsättningen med en 20 % minskning av utsläppen till 2020 och att även nå sina åtaganden enligt Kyotoöverenskommelsen. Minskningen för 2013 estimeras till 1,8 % eller ca 59 Mton. Som jämförelse var Sveriges utsläpp av koldioxidekvivalenter 2012 ca 58 Mton enligt Naturvårdsverket. Rapporten visar att Europa är på rätt väg och från kommissionens sida lyfts även fram att man nu kan se en tydlig frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser. Även om det inte räcker är det en glädjande trend och det gäller för Europa att få med sig resten av världen i kommande klimatmöten.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD