• EU:s mål

  24 oktober, 2014 11:02 0 kommentarer

  EU:s nya målsättning på klimatområdet för 2030 är nu klart. Det blev bindande målsättningar på såväl koldioxidminskningar som användningen av förnybart och energieffektivisering. Det är bra att vi nu har en klar spelplan som ska gälla under lång tid. Det är bra att det finns en klar inriktning när det gäller koldioxidutsläppen. Det som är mindre bra är att det sätts mål på energieffektivitet. Energieffektivitet är viktigt och ett bra medel att minska koldioxidutsläppen med, men leder till dubbla styrmedel som innebär konflikter och oklarheter. Eftersom koldioxidmålet är det väsentliga och utsläppshandelssystemet det viktigaste verktyget skapar tvingande energieffektiviseringar obalanser som kan komma att kosta pengar och minskad konkurrenskraft. Detta kan även uppstå när det gäller förnybartmålet även om risken är mindre. När nu detta steg är taget måste EU få med sig resten av världen i arbetet mot lägre koldioxidutsläpp för att inte detta ska leda till koldioxidläckage och sämre ekonomisk utveckling i Europa.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny film om EU-regler och stödsystem!

  22 oktober, 2014 09:49 0 kommentarer

  Vill du veta mer om drivmedel, EU-regler och stödsystem? Hör SPBI:s Göran Lindell berätta mer. Titta gärna på vår senaste film här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Etanol från cellulosa

  21 oktober, 2014 11:47 0 kommentarer

  I slutet av förra veckan invigdes en anläggning för etanolframställning från cellulosa i Hugoton Kansas. Anläggningen använder jordbruksrester, energigrödor och s.k. präriegräs som råvara. Det är fortfarande relativt sett små volymer ca 100 tusen m3. Som jämförelse använde Sverige 176 tusen m3 2013. Invigningen ska ses i skenet av att det är den tredje anläggningen som invigs i år i USA och kan därmed möjligtvis ses som en trend. Intressant är vidare att råvaran är kopplad till jordbruket även om det inte är grödor som används direkt. Det visar att det finns en koppling mellan även cellulosabaserad etanol och jordbruket. Något som även lyftes fram av Michael Christiansen från Novozymes under WEC-kongressen i Daegu 2013.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya filmer!

  20 oktober, 2014 09:27 0 kommentarer

  Nu har vi spelat in nya informationsfilmer om drivmedelspriser och geopolitik som finns på vår hemsida. Titta gärna här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Vändning i OPEC?

  15 oktober, 2014 09:15 0 kommentarer

  Priset på råolja sjunker just nu och i snabb takt. I skrivande stund är priset på Brent ca 85 $/fat. Det är som vanligt inte en orsak som förklarar allt, men signaler från Saudiarabien och även Kuwait om att de kan tänka sig ett lägre pris, 70 – 80 $/fat, som ett godtagbart pris är ett klart avsteg från tidigare uttalande om att 100 $/fat är en önskvärd prisnivå. Ett Brentpris skulle då ligga ca 5 $/fat högre på världsmarknaden. Det här ställer det kommande OPEC-mötet i en ny dager. Om det mötet inte kommer fram till någon form av minskning av produktionskvoten kan det komma att dröja innan priset igen når nivåer kring 100 $/fat. OPEC:s möte i november kommer att bli extra intressant i år.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bättre hantverk

  9 oktober, 2014 04:12 0 kommentarer

  Så har då det förhoppningsvis sista förslaget kring hur beräkningen av koldioxidminskningen i bränslekvalitetsdirektivet tagits fram för beslut. Det har varit en never ending story sedan direktivet beslutades 2009 och är ett resultat av att flera direktiv styr mot samma mål där även målkonflikter uppstår. Om nu förslaget går igenom kommer det att kunna vara i kraft i ett par års tid innan det blir historia. Det är ganska lätt att förstå att vi behöver ett bättre politiskt hantverk inom vårt gemensamma EU-projekt för att uppnå vad vi vill. Det bör alla betänka som vill reglera allting i detalj även om syftet är gott. Samma situation kan lätt uppstå igen när energieffektivitetsmål, förnybarhetsmål m.m. ska regleras när det är minskade koldioxidutsläpp vi vill åstadkomma. Få och tydliga mål med få och verkningsfulla styrmedel är vad som behövs.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bio handlas allt mer

  8 oktober, 2014 04:18 0 kommentarer

  Biodrivmedel blir mer och mer en handlad vara i takt med att allt fler länder både efterfrågar och producerar. Biodrivmedel blir därmed mer och mer lik de fossila produkterna bensin och diesel som de ersätter. I FO Lichts senaste statistik över handeln med biodrivmedel för de första 8 månaderna i år kan man läsa att USA hittills i år har exporterat 2 Mm3 (miljoner kubikmeter) vilket är en uppgång på mer än 40 %. Kanada var det stora mottagarlandet medan EU endast stod för ca 4 %. Samtidigt importerar 0,6 Mm3 etanol USA från Brasilien. På FAME-sidan uppgick importen på ca 0,3 Mm3 medan exporten stannade på 0,2 Mm3. Även Argentina och Uruguay visade på ökade exportvolymer. Det är bra för alla parter att det finns många producerande och användande länder. Det ger stabilitet åt såväl produktion som efterfråga och därmed en bra prisbildning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Infrastrukturdirektivet antaget

  30 september, 2014 11:37 0 kommentarer

  I ett pressmeddelande från ministerrådet inom EU framgår det att det starkt kritiserade och omarbetade direktivet för infrastruktur för alternativa drivmedel har antagits. Initialt var direktivförslaget mycket långtgående och detaljerat med krav på olika typer av tankställen med olika avstånd. Förslaget har omarbetats påtagligt och är idag kopplat till medlemslandets strategiska utvecklingsplan. Resonemanget i det ursprungliga förslaget var en trist repris på diskussionen i Sverige kring höna och ägg vid pumplagsbeslutet 2005. Den onda cirkeln skulle brytas med en pumplag som säkerställde möjligheten till tankning. Idag finns nära 2000 E85-pumpar till en kostnad av över 1 miljard. I år har det enligt Bil Swedens statistik sålts 196 494 bilar varav 1685 är E85-bilar, d.v.s. mindre än 1 %, och drivmedelsvolymen har minskat med nära 30 % sedan toppåret. Den tillkommande regeringen måste dra lärdomar av tidigare misstag vid implementeringen av direktivet och vara medveten om att detta kan få mycket långtgående konsekvenser.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Carbon leakag eller ej?

  25 september, 2014 11:40 0 kommentarer

  EU-parlamentets miljöutskott röstade med 34 mot 30 igår ja till ett förslag om att ge fria utsläppsrätter värda motsvarande 5 miljarder € till konkurrensutsatt industri. Kommentarer kring beslutet har duggat tätt och det är inte så konstigt. Det här är själva kvintessensen av problemet med att försöka lösa ett globalt problem med regionala lösningar. Nu är inte fri tilldelning samma sak som att man inte behöver köpa utsläppsrätter alls. Raffinaderiindustrin tillhör gruppen, men reglernas utformning gör att många europeiska raffinaderier måste köpa utsläppsrätter för att leva upp till reglerna. Det frågan egentligen handlar om är om utsläpp och därtill hörande arbetstillfällen flyttar eller inte. Det enda sättet att se till att uppnå såväl reella utsläppsminskningar som konkurrensneutralitet mellan regioner är globala lösningar. Det har varit dags för det länge nu.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mycket olja och majs

  17 september, 2014 10:16 0 kommentarer

  För närvarande är det gott om såväl råolja som majs i marknaden. Båda utgör råvara för produktion av drivmedel så frågan är om det för med sig sjunkande priser. I råoljefallet kommer nu de första väntade signalerna att OPEC kan tänka sig att trimma produktionen under 2015 med 0,5 mbd (miljoner fat per dag). Det räckte för att stoppa den nedgång som pågått i marknaden någon vecka och priset studsade upp till nära 100 $/fat igen. Som väntat kommer det att bli ett motstånd vid dagens nivåer.
  USA har fått rekordskördar av bl.a. majs igen och har idag problem med lagringsutrymme. Där är sambandet inte lika snörrät till sjunkande priser på etanol men frågan hänger ändå i luften om vilken påverkan det kommer att ha. Sjunkande majspriser har redan konstaterats och lagren av etanol i stora i USA som dominerar etanolproduktionen globalt. Priserna har stigit något efter sommaren. Kommer det att hålla i sig eller blir det tryck nedåt? Det blir en intressant höst prismässigt på såväl olja som etanol.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD