• Bättre hantverk

  9 oktober, 2014 04:12 0 kommentarer

  Så har då det förhoppningsvis sista förslaget kring hur beräkningen av koldioxidminskningen i bränslekvalitetsdirektivet tagits fram för beslut. Det har varit en never ending story sedan direktivet beslutades 2009 och är ett resultat av att flera direktiv styr mot samma mål där även målkonflikter uppstår. Om nu förslaget går igenom kommer det att kunna vara i kraft i ett par års tid innan det blir historia. Det är ganska lätt att förstå att vi behöver ett bättre politiskt hantverk inom vårt gemensamma EU-projekt för att uppnå vad vi vill. Det bör alla betänka som vill reglera allting i detalj även om syftet är gott. Samma situation kan lätt uppstå igen när energieffektivitetsmål, förnybarhetsmål m.m. ska regleras när det är minskade koldioxidutsläpp vi vill åstadkomma. Få och tydliga mål med få och verkningsfulla styrmedel är vad som behövs.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bio handlas allt mer

  8 oktober, 2014 04:18 0 kommentarer

  Biodrivmedel blir mer och mer en handlad vara i takt med att allt fler länder både efterfrågar och producerar. Biodrivmedel blir därmed mer och mer lik de fossila produkterna bensin och diesel som de ersätter. I FO Lichts senaste statistik över handeln med biodrivmedel för de första 8 månaderna i år kan man läsa att USA hittills i år har exporterat 2 Mm3 (miljoner kubikmeter) vilket är en uppgång på mer än 40 %. Kanada var det stora mottagarlandet medan EU endast stod för ca 4 %. Samtidigt importerar 0,6 Mm3 etanol USA från Brasilien. På FAME-sidan uppgick importen på ca 0,3 Mm3 medan exporten stannade på 0,2 Mm3. Även Argentina och Uruguay visade på ökade exportvolymer. Det är bra för alla parter att det finns många producerande och användande länder. Det ger stabilitet åt såväl produktion som efterfråga och därmed en bra prisbildning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Infrastrukturdirektivet antaget

  30 september, 2014 11:37 0 kommentarer

  I ett pressmeddelande från ministerrådet inom EU framgår det att det starkt kritiserade och omarbetade direktivet för infrastruktur för alternativa drivmedel har antagits. Initialt var direktivförslaget mycket långtgående och detaljerat med krav på olika typer av tankställen med olika avstånd. Förslaget har omarbetats påtagligt och är idag kopplat till medlemslandets strategiska utvecklingsplan. Resonemanget i det ursprungliga förslaget var en trist repris på diskussionen i Sverige kring höna och ägg vid pumplagsbeslutet 2005. Den onda cirkeln skulle brytas med en pumplag som säkerställde möjligheten till tankning. Idag finns nära 2000 E85-pumpar till en kostnad av över 1 miljard. I år har det enligt Bil Swedens statistik sålts 196 494 bilar varav 1685 är E85-bilar, d.v.s. mindre än 1 %, och drivmedelsvolymen har minskat med nära 30 % sedan toppåret. Den tillkommande regeringen måste dra lärdomar av tidigare misstag vid implementeringen av direktivet och vara medveten om att detta kan få mycket långtgående konsekvenser.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Carbon leakag eller ej?

  25 september, 2014 11:40 0 kommentarer

  EU-parlamentets miljöutskott röstade med 34 mot 30 igår ja till ett förslag om att ge fria utsläppsrätter värda motsvarande 5 miljarder € till konkurrensutsatt industri. Kommentarer kring beslutet har duggat tätt och det är inte så konstigt. Det här är själva kvintessensen av problemet med att försöka lösa ett globalt problem med regionala lösningar. Nu är inte fri tilldelning samma sak som att man inte behöver köpa utsläppsrätter alls. Raffinaderiindustrin tillhör gruppen, men reglernas utformning gör att många europeiska raffinaderier måste köpa utsläppsrätter för att leva upp till reglerna. Det frågan egentligen handlar om är om utsläpp och därtill hörande arbetstillfällen flyttar eller inte. Det enda sättet att se till att uppnå såväl reella utsläppsminskningar som konkurrensneutralitet mellan regioner är globala lösningar. Det har varit dags för det länge nu.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mycket olja och majs

  17 september, 2014 10:16 0 kommentarer

  För närvarande är det gott om såväl råolja som majs i marknaden. Båda utgör råvara för produktion av drivmedel så frågan är om det för med sig sjunkande priser. I råoljefallet kommer nu de första väntade signalerna att OPEC kan tänka sig att trimma produktionen under 2015 med 0,5 mbd (miljoner fat per dag). Det räckte för att stoppa den nedgång som pågått i marknaden någon vecka och priset studsade upp till nära 100 $/fat igen. Som väntat kommer det att bli ett motstånd vid dagens nivåer.
  USA har fått rekordskördar av bl.a. majs igen och har idag problem med lagringsutrymme. Där är sambandet inte lika snörrät till sjunkande priser på etanol men frågan hänger ändå i luften om vilken påverkan det kommer att ha. Sjunkande majspriser har redan konstaterats och lagren av etanol i stora i USA som dominerar etanolproduktionen globalt. Priserna har stigit något efter sommaren. Kommer det att hålla i sig eller blir det tryck nedåt? Det blir en intressant höst prismässigt på såväl olja som etanol.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Brent under 100

  9 september, 2014 09:12 0 kommentarer

  Brent noteras för första gången sedan juli 2012 under 100 dollar per fat. Det är anmärkningsvärt mot bakgrund av den geopolitiska situationen som även innefattar en av världens större producenter Irak. Det är en fortsättning på trenden av att USA och Kanada ökar sin produktion med USA i särklass och att även OPEC-länder som Libyen, Iran m.fl. producerar mer. Den totala produktionen från OPEC överskrider nu 30 mbd (miljoner fat per dag). Samtidigt som den globala ekonomin inte går på högvarv innebär det ett tryck nedåt på priset. Frågan är nu om det kommer att fortsätta nedåt. OPEC själva pekar på den stigande efterfrågan till vintern då uppvärmningssäsongen kommer igång och visar ingen oro. Återstår att se om bedömningen är korrekt eller om priset fortsätter en bit till. Mot bakgrund av de höga kostnaderna för de tillkommande Kanadensiska och Amerikanska volymerna är det ändå ett troligt scenario. Stigande dollar kompenserar ändå för de producerande staterna vilket gör att genomslaget i exempelvis Sverige blir mindre.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Demonstrationsanläggning i USA

  8 september, 2014 10:23 0 kommentarer

  StoraEnso köpte i juni bioteknikföretaget Virdia. Bolaget forskar bl.a. i att utveckla socker och lignin ur biomassa med olika användningsområden. Bolaget har i dagarna enligt F O Licht annonserat om att bygga en demonstrationsanläggning för att utvinna socker och etanol för drivmedelsbruk. Anläggningen som ska placeras i Raceland Louisiana kommer att ha en kapacitet på ca 80 000 ton om året. Beskedet sätter åter skenet på problematiken med den att få fram kapacitet på etanol från cellulosa. 2020 närmar sig och världens produktion av etanol är till långt över 90% baserad på grödor som majs, sockerrör m.m. Även om demonstrationsanläggningar byggs och forskning pågår kommer världen att vara beroende av grödebaserade biodrivmedel under lång tid framöver. EU-kommissionen behöver ändra sin inställning så att vi inte riskerar ett stopp för utvecklingen inom biodrivmedelsanvändningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanol på världsmarknaden

  19 augusti, 2014 10:35 0 kommentarer

  Sedan augusti 2013 har priset på etanol sjunkit kraftigt enligt F O Licht. Från ca 650 € per kubikmeter i juli 2013 till ca 460 € i augusti 2014. En minskning på nära 30 %. Bättre skördar i framför allt USA har naturligtvis bidragit även om efterfrågan också spelar in. Skillnaden mellan etanol och bensin är nu historiskt låg och har den senaste tiden pendlat runt 2 kr per liter med hänsyn tagen till etanolens lägre energiinnehåll. Etanolen har tidigare pendlat mellan att vara 3 – 4 kr per liter dyrare. USA:s prognos för majsskörden 2014 är enligt amerikanska jordbruksverket ännu högre än 2013 vilket i sin tur var ett rekordår. Produktionen av drivmedelsetanol i USA har under året varit ca 100 tbd (tusen fat per dag) högre och uppgick i augusti till ca 950 tbd. Det årterstår att se om det resulterar i ytterligare tryck på priset eller om den återhämtning i priset som synts de senaste veckorna kommer att fortsätta.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Marknadens reaktion

  14 augusti, 2014 09:54 0 kommentarer

  Trots oroande nyheter om konflikten i Irak med grannländer har priset på råolja sjunkit och ligger nu under 105 $/fat. Det är något oväntat då osäkerhet är det marknaden brukar reagera mest negativt på. Flera samverkande faktorer bidrar till utvecklingen. Iraks produktion har påverkats något i den norra delen men inte i den södra och totalt har det mer än väl balanserats av ökningar i såväl Saudiarabien och Libyen. Tillsammans med ökningar i USA gör det att produktionen ökade med 0,23 mbd (miljoner fat per dag) mellan juni och juli och uppgick till 93 mbd enligt IEA. Då efterfrågan samtidigt skrivs ned något för 2014 till 1,0 mbd lägger det grunden för en lugn prisutveckling för råoljan. Om det är ett bedrägligt lugn får framtiden utvisa.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Branschutrustning till hjälp

  5 augusti, 2014 08:36 0 kommentarer

  Drivmedelsbranschens bolag Släckmedelscentralen SMC AB har utrustning som skall kunna släcka storskaliga bränder i cisterner. Utrustningen består av vattenpumpar som kan pumpa hela 10 000 liter vatten per minut, samt slang, skumkanoner och skum. Då Sverige har varit förskonat från cisternbränder har den aldrig använts till avsett ändamål. Däremot används den i stort sett årligen vid stora bränder som kräver mycket stor pumpkapacitet. Två av bolagets fyra enheter med bas i Sundsvall och Stockholm ingår efter förfrågan från räddningsledningen i arbete med den omfattande skogsbranden i Västmanland. Förhoppningsvis kan de bidra till ett snabbt slut av branden.
  Kompletterande information lämnas av SMC:s vd Per Brännström på SPBI:s kansli.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD