• SPBI:s frukostseminarium

  28 maj, 2014 02:24 0 kommentarer

  Morgonens seminarium handlade om sjunkande E85 försäljning och ändrat kundbeteende. Undersökningen Demoskop genomfört på SPBI:s uppdrag visade att konsumenter lyfter fram att man måste tanka oftare som en orsak till att man inte tankar E85. Tillsammans med vissa tekniska frågetecken, och att några har köpt bilen utan tanke på drivmedlet svarar på frågan varför. Vad som ska göras framöver är en annan fråga. Mats Pertoft från Miljöpartiet och Lena Asplund från moderaterna var båda bekymrade men inte överens om åtgärderna. Mot bakgrund av industrins behov av långsiktighet behövs beslut som räcker över flera mandatperioder. De styrmedel som ska användas måste dessutom omfatta alla berörda parterna för att fungera och rymmas inom EU:s legala ramverk. Dessutom krävs långsiktighet och uthållighet. Att hoppa från tuva till tuva kommer bara att kosta mycket pengar utan att bidra. Ett komplext område som kräver samarbete mellan bransch och politik för att fungera.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanolanvändningens effekt globalt

  21 maj, 2014 01:34 0 kommentarer

  GRFA (Global Renewable Fuels Alliance) presenterade idag i Leipzig sin prognos för effekten av den globala etanolanvändningen på utsläppen av fossil koldioxid. Prognosen som är framtagen i samarbete med (S&T)2 Consultants Inc. pekar på en minskning med 106 miljoner ton. Beräkningsmetod framgår inte. En ökning av reduktionen jämfört med 2013 på ca 2,5 miljoner ton. Som jämförelse uppgick Sveriges utsläpp 2012 till ca 61 miljoner ton enligt Naturvårdsverket. Användningen av samtliga biodrivmedel i Sverige minskade utsläppen med ca 2 miljoner ton 2013.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Naturvårdsverket rapporterar

  16 maj, 2014 04:23 0 kommentarer

  Naturvårdsverket rapport om de preliminära utsläppen av koldioxid för 2013 per bransch har kommit. Glädjande nog har utsläppen minskat med nära 2 miljoner ton, där utsläppen från raffinaderierna ingår med en minskning på drygt 0,4 miljoner ton. Som SPBI tidigare meddelat har utsläppen från användningen av petroleumprodukter minskat med ca 0,6 miljoner ton. Det är visserligen bara steg på vägen men det är ändå glädjande att se att åtgärder ger resultat och att utsläppen rör sig i rätt riktning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Swedish energy outlook 2014

  13 maj, 2014 12:11 0 kommentarer

  Första dagen på Energimyndighetens nya upplägg började med inspirerande och utmanande tal av flera internationella talare. Enigheten kring att vi står inför en transformering av energisystemet var stor och fokus var på hur den kan underlättas. Det är väldigt lätt att förstå och ta till sig från ett svenskt och europeiskt perspektiv. Det man inte kan undgå att notera är den tydliga skillnad som finns mellan detta evenemang och den globala WEC-kongressen i Sydkorea från i höstas där den fossila delen av energikartan dominerade stort även i ett framtidsperspektiv. Klimatfrågan är global och måste lösas i ett globalt perspektiv. Det är lätt att hålla med energiminister Anna-Karin Hatts förhoppning om ett bra utfall på klimatkonferensen i Paris 2015.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kommissionen om carbon leakage

  12 maj, 2014 05:50 0 kommentarer

  Kommissonen har i dagarna släppt en öppen konsultation kring frågan om s.k. carbon leakage kopplad till utsläppshandelssystemet med fokus på perioden efter 2020. Carbon leakage är när företag flyttar sin verksamhet eller investeringar till länder som inte har motsvarande pålagor som finns i Europa och som därmed ger lägre kostnader. Det innebär att utsläppen finns kvar men har bytt utsläppsplats. Det är en mycket viktig frågeställning och det är bra att kommissionen tar tag i frågan. Utifrån raffinaderiindustrins perspektiv kan man konstatera att de stora bolagen flyttar sina investeringar till Asien och att antalet Europeiska raffinaderier minskat under senare år. En vital industri är viktig ur såväl ett leveranssäkerhetsperspektiv som att biodrivmedel idag framställs på raffinaderier som därmed blir en viktig del i omställningen till en fossiloberoende transportsektor.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WTI Brent gapet minskar

  28 april, 2014 05:41 0 kommentarer

  Det gap som vi har kunnat se byggas upp mellan Brent råolja och WTI (West Texas Intermidiate) minskar. Det som tidigare har tryckt upp lagren och därmed ned priset på WTI råolja har varit det ökande inflödet av olja från utvinningen från skifferlagren. En ökad utbyggnad av möjligheter att transportera ut råolja från Cushing Oklahoma framför allt söderut till gulfkusten gör att lagren minskar vilket sätter press på priset uppåt. Det är inte minst den södra delen av den så omtalade rörledningen Keystone XL som bidrar till utflödet. Från att ha toppat på 20 – 30 $ per fat vid vissa tillfällen är skillnaden nu nere i 3 – 5 $ med en sjunkande trend. Fortfarande kan den inte exporteras, men den kan föras vidare till de hårdare ansträngda raffinaderierna på USA:s östkust.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IPCC om ILUC

  15 april, 2014 09:30 0 kommentarer

  Många rapporterar idag om att IPCC i sin senaste rapport varit tveksamma inför alltför långtgående slutsatser om ILUC-effekter kring användningen av biodrivmedel. I sin summary tar IPCC upp biodrivmedel som ett av medlen för att kunna möta klimathotet. Hela rapporten släpps under dagen vilket säkert kommer att ge intressant läsning. Den europeiska kommissionens skarpa ställningstagande mot grödebaserade biodrivmedel med takbegränsningar och förslag på tillämpningar av ILUC-värden blir igen märkligt. Det finns all anledning att världen går i takt i en så viktig fråga. Det kan inte vara rätt i ett läger och fel i ett annat. Då måste man gå till botten med frågan och bli överens.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ingen kvotplikt 1 maj

  10 april, 2014 10:55 0 kommentarer

  Regeringen har idag meddelat att den kvotplikt som föreberetts för introduktion till den 1 maj 2014 inte kommer att träda ikraft som planerat. Skälet är att regeringen inte har fått det statsstödsgodkännande som krävs för det beslutade regelverket. Det visar med tydlighet på att Sverige är en del av Europa på gott och ont och att de regler som efter förhandlingar beslutas och implementeras sätter ramar för vad som kan göras på nationell nivå. Något som är både till fördel och nackdel vilket vi belyst i den nyhetsfilm som SPBI lagt ut på SPBI filmforum. Vad som händer nu är i skrivande stund oklart. Klart är ändå att arbetet för mer hållbara biodrivmedel i framtiden måste fortgå.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ny film om tillgång på biodrivmedel och olja

  4 april, 2014 01:12 0 kommentarer

  Nu har visar vi en ny film där vi pratar om tillgång och efterfrågan på biodrivmedel och olja. Titta gärna!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Etanolproduktionen växer

  31 mars, 2014 12:03 0 kommentarer

  I en nyligen publicerad studie om den globala produktionen av etanol framtagen av F.O. Licht och GRFA (Global Renewable Fuels Alliance) förväntas årsproduktionen stiga med drygt 2 % och överstiga 90 miljoner kubikmeter under 2014. USA behåller sin ställning som den största producenten med en tillväxt på nära genomsnittet. Även Brasilien håller ställningarna. Europa och framför allt Afrika ökar betydligt mer. I Afrikas fall rör det sig om mer än en fördubbling. Från en låg nivå visserligen, men ändå en anmärkningsvärd ökning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD