• WPC dag 3

  19 juni, 2014 07:41 0 kommentarer

  Att industrin i stort har rört sig i riktning mot ett större CSR-tänkande under de tre år som gått sedan den förra kongressen är uppenbart. Flera seminarier har haft den typen av inriktning och såväl stora som små aktörer vittnar om att investeringar i andra länder måste inkludera satsningar på utveckling av landet och även den region man är verksam i för att få bäst möjliga utveckling på sin investering. Delad vinst och delat värde är begrepp som hörs. Satsningar på lokal infrastruktur minskar transporttider, satsning på skolor och hälsovård skapar mer kompetent och friskare lokal arbetskraft. Rom byggs naturligtvis inte på en dag och det finns naturligtvis missförhållande kvar man kan peka på, men att det går att se en ändring i attityderna är ändå glädjande.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Besked om kvotplikt

  18 juni, 2014 09:58 0 kommentarer

  Så kom då beslutet om att kommissionen inte accepterar Sveriges inställning kring kvotplikt kopplat till skatter. Det viktigaste just nu är att inte tappa tempo när det gäller introduktionen av hållbara biodrivmedel på den svenska marknaden. Det är därför glädjande att finansminstern och energiministern ger klara signaler i den riktningen. Det går däremot inte att bortse ifrån att den uppkomna situationen är en effekt av att Sverige går en egen väg i förhållande till Europa och att det blir alltmer uppenbart att priset för att gå i otakt med EU blir högre och högre. SPBI föreslog på branschdagen att regeringen tillsätter en utredning för en utvecklad kvotplikt där frågor som beskattning måste ingå bl.a. för att slippa denna typ av situationer. Det blir allt viktigare mot bakgrund av dagens besked från regeringen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WPC Moskva dag2

  17 juni, 2014 08:55 0 kommentarer

  Ett av dagens seminarier handlade om råvaror för biobränslen. DR Barbara Burger tog upp de teknikutmaningar vi har framför oss och konstaterade att enligt Chevrons beräkningar krävs ett råoljepris på ca 150 usd/fat för att göra avancerade biobränslen lönsamma. Dr Burger pekade på vikten av fortsatt teknikutveckling för att öka lönsamheten men också på de begränsningar vi har i tillgång på råvaror. Nästa talare var Milas Evangelista från Brasilien som lite i kontrast beskrev Brasiliens framgångar med etanol där 94% av de ca 3,4 miljoner bilar som såldes under 2013 var flexifuelbilar. Som en sammanfattning kan man säga att varje marknad måste utgå från sina förutsättningar.

  Skribent: Göran Lindell
  Bitr direktör – Skatter, beredskapslager och statistik

   

 • WPC 2014

  16 juni, 2014 02:23 0 kommentarer

  2014 års upplaga av World Petroleum congress (WPC) genomförs i dagarna i Moskva. Evenemanget som körs var tredje år drar alltid mycket besökare och årets upplaga har över 4000 delegater från ett 70-tal länder. Intressant från ett av dagens seminarier var en av slutkommentarerna från Christoph Rühl huvudansvarig för framtagandet av BP Energy statistical report. I några bilder visade han på den starka koppling som finns mellan energi och ekonomisk utveckling. Den gick åt olika håll baserad på tillgång, prisnivåer och relationer för de olika exemplen men visade med all tydlighet att energin är en viktig del av den ekonomiska utvecklingen för en nation. Intressant fråga för Sverige inför höstens val.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Europias årskonferens

  4 juni, 2014 11:12 0 kommentarer

  Den europeiska raffinaderiorganisationen Europias årskonferens bjöd initialt på ett namnbyte till FuelsEurope och en diskussion kring EU:s effektivitet och framtid mot bakgrund av resultatet i parlamentsvalet. Med 28 medlemsländer och därmed 28 kommissionärer och direktorat diskuterades från panelen möjligheten till ”superdirektorat” för att få en mer övergripande agenda och därmed ett mer fokuserat arbete för att slippa irriterande detaljfrågor. Paradoxen mellan att väljarna väljer ett nationellt parlament som via ministerråden påverkar på ett sätt och via det direktvalda parlamentet påverkar på ett annat sätt är något man får leva med. Att gradvis öka parlamentets makt har inte ökat legitimiteten i medborgarnas ögon. Att det finns ett demokratiskt gap är ett faktum som inte kommer att överbryggas i närtid.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI:s frukostseminarium

  28 maj, 2014 02:24 0 kommentarer

  Morgonens seminarium handlade om sjunkande E85 försäljning och ändrat kundbeteende. Undersökningen Demoskop genomfört på SPBI:s uppdrag visade att konsumenter lyfter fram att man måste tanka oftare som en orsak till att man inte tankar E85. Tillsammans med vissa tekniska frågetecken, och att några har köpt bilen utan tanke på drivmedlet svarar på frågan varför. Vad som ska göras framöver är en annan fråga. Mats Pertoft från Miljöpartiet och Lena Asplund från moderaterna var båda bekymrade men inte överens om åtgärderna. Mot bakgrund av industrins behov av långsiktighet behövs beslut som räcker över flera mandatperioder. De styrmedel som ska användas måste dessutom omfatta alla berörda parterna för att fungera och rymmas inom EU:s legala ramverk. Dessutom krävs långsiktighet och uthållighet. Att hoppa från tuva till tuva kommer bara att kosta mycket pengar utan att bidra. Ett komplext område som kräver samarbete mellan bransch och politik för att fungera.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanolanvändningens effekt globalt

  21 maj, 2014 01:34 0 kommentarer

  GRFA (Global Renewable Fuels Alliance) presenterade idag i Leipzig sin prognos för effekten av den globala etanolanvändningen på utsläppen av fossil koldioxid. Prognosen som är framtagen i samarbete med (S&T)2 Consultants Inc. pekar på en minskning med 106 miljoner ton. Beräkningsmetod framgår inte. En ökning av reduktionen jämfört med 2013 på ca 2,5 miljoner ton. Som jämförelse uppgick Sveriges utsläpp 2012 till ca 61 miljoner ton enligt Naturvårdsverket. Användningen av samtliga biodrivmedel i Sverige minskade utsläppen med ca 2 miljoner ton 2013.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Naturvårdsverket rapporterar

  16 maj, 2014 04:23 0 kommentarer

  Naturvårdsverket rapport om de preliminära utsläppen av koldioxid för 2013 per bransch har kommit. Glädjande nog har utsläppen minskat med nära 2 miljoner ton, där utsläppen från raffinaderierna ingår med en minskning på drygt 0,4 miljoner ton. Som SPBI tidigare meddelat har utsläppen från användningen av petroleumprodukter minskat med ca 0,6 miljoner ton. Det är visserligen bara steg på vägen men det är ändå glädjande att se att åtgärder ger resultat och att utsläppen rör sig i rätt riktning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Swedish energy outlook 2014

  13 maj, 2014 12:11 0 kommentarer

  Första dagen på Energimyndighetens nya upplägg började med inspirerande och utmanande tal av flera internationella talare. Enigheten kring att vi står inför en transformering av energisystemet var stor och fokus var på hur den kan underlättas. Det är väldigt lätt att förstå och ta till sig från ett svenskt och europeiskt perspektiv. Det man inte kan undgå att notera är den tydliga skillnad som finns mellan detta evenemang och den globala WEC-kongressen i Sydkorea från i höstas där den fossila delen av energikartan dominerade stort även i ett framtidsperspektiv. Klimatfrågan är global och måste lösas i ett globalt perspektiv. Det är lätt att hålla med energiminister Anna-Karin Hatts förhoppning om ett bra utfall på klimatkonferensen i Paris 2015.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kommissionen om carbon leakage

  12 maj, 2014 05:50 0 kommentarer

  Kommissonen har i dagarna släppt en öppen konsultation kring frågan om s.k. carbon leakage kopplad till utsläppshandelssystemet med fokus på perioden efter 2020. Carbon leakage är när företag flyttar sin verksamhet eller investeringar till länder som inte har motsvarande pålagor som finns i Europa och som därmed ger lägre kostnader. Det innebär att utsläppen finns kvar men har bytt utsläppsplats. Det är en mycket viktig frågeställning och det är bra att kommissionen tar tag i frågan. Utifrån raffinaderiindustrins perspektiv kan man konstatera att de stora bolagen flyttar sina investeringar till Asien och att antalet Europeiska raffinaderier minskat under senare år. En vital industri är viktig ur såväl ett leveranssäkerhetsperspektiv som att biodrivmedel idag framställs på raffinaderier som därmed blir en viktig del i omställningen till en fossiloberoende transportsektor.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD