• Irak drar på

  14 mars, 2014 01:27 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) visar i sin senaste månatliga utgåva att tillgången på råolja på världsmarknaden är fortsatt god. Mindre revideringar av efterfrågan för 2013 till 91,3 mbd (miljoner fat per dag) och estimatet för 2014 till 92,7 mbd är inga kioskvältare ur ett informationsperspektiv. Intressantare är att tillgången på råolja ökade och stannade för februari månad på hela 92,8 mbd. Det som har hänt är att Irak har tagit ett kraftigt kliv på drygt 0,5 mbd och levererade 3,6 mbd i månaden. Irak har stora reserver och höga produktionsambitioner men har stort behov av investeringar i infrastruktur. Just infrastrukturprojekt som har färdigställts anges som en kraftigt bidragande orsak till ökningen. Det kommer säkert att gå fram och tillbaka men trenden är långsiktigt uppåt och dessa nivåer har inte Irak legat på sedan 1979.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Välkommen till SPBI:s Filmforum!

  11 mars, 2014 03:38 0 kommentarer

  Nu provar vi att använda film som ett sätt att informera om frågor som berör
  branschen. Syftet är att på ett nytt sätt informera om viktiga områden och
  frågor som vi vill belysa. För att komma direkt till den första filmen som handlar om 2013, klicka här!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Marknadens reaktion

  4 mars, 2014 09:57 0 kommentarer

  Som en reaktion på händelserna i Ukraina steg priset på världsmarknaden på råolja under måndagen. Reaktionen var måttlig och stannade på ungefär 2 $ per fat jämfört med föregående vecka. Dagen har börjat med en nedgång till nivåerna från föregående vecka. Marknadens reaktion kan tolkas som att marknaden inte tror att leveranserna kommer att påverkas. För Sveriges del kom 42 % av all råolja från Ryssland under 2012. 2013 års utfall är inte klart men inga dramatiska förändringar kan förväntas. Sveriges import av råolja är ungefär dubbelt så stor som den inhemska konsumtionen då svenska raffinaderier exporterar för ungefär 80 miljarder per år i färdiga produkter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Remisshearing

  20 februari, 2014 02:34 0 kommentarer

  Näringsdepartmentet hade idag sin remisshearing kring EU-kommissionens ramverk för energi och miljö för perioden 2020 till 2030. Det är ett viktigt dokument då det dels är en efterföljare till 2020-mälsättningarna och dels en ambitionsmätare till det fortsatta arbetet med ett internationellt avtal för minskningar. Som väntat har olika organisationer lite olika agendor med korresponderande syn på frågorna. Från vår sida är det glädjande att kommissionen har minskat antalet mål. Ett koldioxidreduktionsmål nu satt till 40 % hade i vårt perspektiv räckt. Efter att i ett antal år ha arbetat med efterbörder av målkonflikter och överlapp till ingen nytta är det lätt att ställa sig bakom kravet på få mål som syftar direkt på vad man vill uppnå. Det är bra att kommissionen har tagit steg, om än inte fullt ut, i den riktningen och det gäller för regeringen att stödja den utvecklingen i det kommande arbetet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Oväntad lagernedgång

  13 februari, 2014 01:01 0 kommentarer

  Oväntat redovisar IEA (International Energy Agency) en minskning av olja i OECD: s lager med 1,5 mbd (miljoner fat per dag) under sista kvartalet 2013. Det bl.a. p.g.a. att efterfrågan från OECD-länderna oväntat steg med 80 kbd (tusen fat per dag). En blygsam ökning men en ökning. För 2014 motverkas det något av att icke-OECD förväntas ha en lägre ökningstakt en tidigare vilket gör att ökningen för 2014 ändå beräknas stanna på 1,3 mbd vilket är något högre än tidigare. Nedgången i lagren föranleddes även av en produktionsnedgång på nära 0,3 mbd. Fortsatt är det OPEC-länderna som förväntas öka sin produktion mest under 2014, 1,75 mbd, och då Nordamerika med skifferutvinning som den tydligaste bidragsgivaren. Efterfrågan på OPEC: s produktion beräknas nu till något högre nivå mot bakgrund av högre global efterfråga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Råoljeexport

  3 februari, 2014 09:35 0 kommentarer

  Röster börjar höjas i USA för att lyfta det exportförbud på råolja som infördes på 70-talet som en reaktion på oljekrisen. Förbudet infördes för att skydda försörjningen och delvis för att motverka höga bensinpriser. Det som för upp frågan är de nya skifferoljevolymerna som inte bara ökar kraftigt utan inte heller är ideala för amerikanska raffinaderier som har investerat för att ta emot tjockare råoljor. Det är ett komplext spel som inte bara påverkar priset på råolja och relationen mellan de olika kvaliteterna på marknaden utan även förhållandet mellan raffinaderimarknaden i stort mellan USA och Europa. Idag har USA: s raffinaderier generellt sett en betydligt bättre marginal än europeiska och relationen mellan råoljepris är en del av förklaringen. API (American Petroleum Institute) hör till de som arbetar för ett borttagande pekande på att det skulle kunna leda till lägre bensinpriser i USA genom ökad produktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lång process

  30 januari, 2014 04:16 0 kommentarer

  USA: s naturvårdsverk EPA har föreslagit minskningar i de federala kraven för inblandning av biodrivmedel för 2014. Totalt har det kommit in mer än 16 000 kommentarer om förslaget. Det innebär att det kommer att bli en lång process då det kommer ta EPA upp till 3 månader att bara gå igenom de olika kommentarerna. Den amerikanska raffinaderiindustrin trycker på för en snabb process då beslutet och dess ekonomiska konsekvenser gäller det innevarande året. Minskningen påverkar inte den 10 %: iga inblandningen av etanol som finns i all bensin idag utan det som går utöver den nivån.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiminstern på KTH

  23 januari, 2014 04:53 0 kommentarer

  Dagens rundabordsdiskussion, den första av tre med energiminister Anna-Karin Hatt, kring förslagen från utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 på KTH handlade om biodrivmedel. Man kan konstatera att det råder stor enighet om att hållbara biodrivmedel är en viktig ingrediens i det fortsatta arbetet. Enighet finns också om att den koldioxidreducerande kapaciteten för drivmedlet är viktig. Nu gäller det att komma vidare och formulera skarpa förslag till styrmedel för en ökad användning. Energiminister Anna-Karin Hatt som deltog i diskussionen lyfte fram teknikneutralitet som en viktig framgångsfaktor på både kort och lång sikt. Det är lätt att hålla med. Med rätt styrning kommer marknaden att finna den mest kostnadseffektiva lösningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kommissionens 2030-mål

  22 januari, 2014 02:36 0 kommentarer

  Kommissionen har idag släppt sitt förslag till nya klimat- och energimål till 2030. Glädjande har kommissionen tagit till sig att det är bra med få tydliga mål. Det minskar risken för komplikationer som gärna blir resultatet med många styrmedel mot samma mål vilket vi till del lider av idag. Nivån kommer att diskuteras, men man kan konstatera att det är en klar ökning mot 2020. Bra är också att kommissionen inser att europeisk konkurrenskraft är väsentlig för fortsatt välståndsutveckling och förmåga till klimat- och miljöarbete. Diskussionen kring ETS bidrar dock inte till att skapa förutsägbarhet och parat med sanningen att the devil is in the detail gör att man får avvakta innan man väljer champagne eller gravöl.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Efterfrågeökning

  21 januari, 2014 10:24 0 kommentarer

  Det verkar som om den förbättrade ekonomiska situationen i världen börjar ge ett avtryck även i efterfrågan på olja. I de siffror som IEA (international Energy Agency) publicerar i sin januariskrift ser det ut som att 2013 blev lite högre än väntat och slutar på en uppgång på 1,2 mbd (miljoner fat per dag) vilket är något högre än tidigare. Även för 2014 är ökningen uppreviderad och är nu på 1,3 mbd. Det skulle innebära en efterfråga på lite drygt 92 mbd. Upprevideringen är på lite drygt 0,1 mbd och bakgrunden är den försiktiga förstärkningen av den globala ekonomiska aktiviteten. Det här spiller över även på OECD-länderna som ser ut att ha en ökning för första gången på flera år. USA är här en viktig marknad att titta på under 2014 med låga energipriser och en ekonomi i återhämtning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD