• Remisshearing

  20 februari, 2014 02:34 0 kommentarer

  Näringsdepartmentet hade idag sin remisshearing kring EU-kommissionens ramverk för energi och miljö för perioden 2020 till 2030. Det är ett viktigt dokument då det dels är en efterföljare till 2020-mälsättningarna och dels en ambitionsmätare till det fortsatta arbetet med ett internationellt avtal för minskningar. Som väntat har olika organisationer lite olika agendor med korresponderande syn på frågorna. Från vår sida är det glädjande att kommissionen har minskat antalet mål. Ett koldioxidreduktionsmål nu satt till 40 % hade i vårt perspektiv räckt. Efter att i ett antal år ha arbetat med efterbörder av målkonflikter och överlapp till ingen nytta är det lätt att ställa sig bakom kravet på få mål som syftar direkt på vad man vill uppnå. Det är bra att kommissionen har tagit steg, om än inte fullt ut, i den riktningen och det gäller för regeringen att stödja den utvecklingen i det kommande arbetet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Oväntad lagernedgång

  13 februari, 2014 01:01 0 kommentarer

  Oväntat redovisar IEA (International Energy Agency) en minskning av olja i OECD: s lager med 1,5 mbd (miljoner fat per dag) under sista kvartalet 2013. Det bl.a. p.g.a. att efterfrågan från OECD-länderna oväntat steg med 80 kbd (tusen fat per dag). En blygsam ökning men en ökning. För 2014 motverkas det något av att icke-OECD förväntas ha en lägre ökningstakt en tidigare vilket gör att ökningen för 2014 ändå beräknas stanna på 1,3 mbd vilket är något högre än tidigare. Nedgången i lagren föranleddes även av en produktionsnedgång på nära 0,3 mbd. Fortsatt är det OPEC-länderna som förväntas öka sin produktion mest under 2014, 1,75 mbd, och då Nordamerika med skifferutvinning som den tydligaste bidragsgivaren. Efterfrågan på OPEC: s produktion beräknas nu till något högre nivå mot bakgrund av högre global efterfråga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Råoljeexport

  3 februari, 2014 09:35 0 kommentarer

  Röster börjar höjas i USA för att lyfta det exportförbud på råolja som infördes på 70-talet som en reaktion på oljekrisen. Förbudet infördes för att skydda försörjningen och delvis för att motverka höga bensinpriser. Det som för upp frågan är de nya skifferoljevolymerna som inte bara ökar kraftigt utan inte heller är ideala för amerikanska raffinaderier som har investerat för att ta emot tjockare råoljor. Det är ett komplext spel som inte bara påverkar priset på råolja och relationen mellan de olika kvaliteterna på marknaden utan även förhållandet mellan raffinaderimarknaden i stort mellan USA och Europa. Idag har USA: s raffinaderier generellt sett en betydligt bättre marginal än europeiska och relationen mellan råoljepris är en del av förklaringen. API (American Petroleum Institute) hör till de som arbetar för ett borttagande pekande på att det skulle kunna leda till lägre bensinpriser i USA genom ökad produktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Lång process

  30 januari, 2014 04:16 0 kommentarer

  USA: s naturvårdsverk EPA har föreslagit minskningar i de federala kraven för inblandning av biodrivmedel för 2014. Totalt har det kommit in mer än 16 000 kommentarer om förslaget. Det innebär att det kommer att bli en lång process då det kommer ta EPA upp till 3 månader att bara gå igenom de olika kommentarerna. Den amerikanska raffinaderiindustrin trycker på för en snabb process då beslutet och dess ekonomiska konsekvenser gäller det innevarande året. Minskningen påverkar inte den 10 %: iga inblandningen av etanol som finns i all bensin idag utan det som går utöver den nivån.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiminstern på KTH

  23 januari, 2014 04:53 0 kommentarer

  Dagens rundabordsdiskussion, den första av tre med energiminister Anna-Karin Hatt, kring förslagen från utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 på KTH handlade om biodrivmedel. Man kan konstatera att det råder stor enighet om att hållbara biodrivmedel är en viktig ingrediens i det fortsatta arbetet. Enighet finns också om att den koldioxidreducerande kapaciteten för drivmedlet är viktig. Nu gäller det att komma vidare och formulera skarpa förslag till styrmedel för en ökad användning. Energiminister Anna-Karin Hatt som deltog i diskussionen lyfte fram teknikneutralitet som en viktig framgångsfaktor på både kort och lång sikt. Det är lätt att hålla med. Med rätt styrning kommer marknaden att finna den mest kostnadseffektiva lösningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kommissionens 2030-mål

  22 januari, 2014 02:36 0 kommentarer

  Kommissionen har idag släppt sitt förslag till nya klimat- och energimål till 2030. Glädjande har kommissionen tagit till sig att det är bra med få tydliga mål. Det minskar risken för komplikationer som gärna blir resultatet med många styrmedel mot samma mål vilket vi till del lider av idag. Nivån kommer att diskuteras, men man kan konstatera att det är en klar ökning mot 2020. Bra är också att kommissionen inser att europeisk konkurrenskraft är väsentlig för fortsatt välståndsutveckling och förmåga till klimat- och miljöarbete. Diskussionen kring ETS bidrar dock inte till att skapa förutsägbarhet och parat med sanningen att the devil is in the detail gör att man får avvakta innan man väljer champagne eller gravöl.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Efterfrågeökning

  21 januari, 2014 10:24 0 kommentarer

  Det verkar som om den förbättrade ekonomiska situationen i världen börjar ge ett avtryck även i efterfrågan på olja. I de siffror som IEA (international Energy Agency) publicerar i sin januariskrift ser det ut som att 2013 blev lite högre än väntat och slutar på en uppgång på 1,2 mbd (miljoner fat per dag) vilket är något högre än tidigare. Även för 2014 är ökningen uppreviderad och är nu på 1,3 mbd. Det skulle innebära en efterfråga på lite drygt 92 mbd. Upprevideringen är på lite drygt 0,1 mbd och bakgrunden är den försiktiga förstärkningen av den globala ekonomiska aktiviteten. Det här spiller över även på OECD-länderna som ser ut att ha en ökning för första gången på flera år. USA är här en viktig marknad att titta på under 2014 med låga energipriser och en ekonomi i återhämtning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bättre CO2-reduktion

  16 januari, 2014 09:38 0 kommentarer

  I debatten kring hållbara drivmedel diskuteras allt mer den koldioxidreducerande effekten hos biodrivmedlet. En viktig diskussion som numer också inkluderar effekterna av s.k. indirekt förändring i landanvändningen (ILUC). I Sverige är vi bortskämda med mycket höga reduktionstal på de egenproducerade drivmedlen medan det har varit sämre i exempelvis USA. Som världens största producent av etanol med ca 0,9 mbd (miljoner fat per dag) är det väsentligt att de ersatta volymerna har höga reduktionstal. En ny studie publicerad av RFA (Renewable Fuels Association) visar att reduktionsnivåerna för majsbaserad etanol ökar. För 2012 anges 32 procent reduktion jämfört med bensin inkluderande ILUC. ILUC inkluderas för närvarande inte i de europeiska siffrorna vilket försvårar en jämförelse. Det är en ökning från 21 procent 2005. Viktigast är inte nivån utan att frågan är adresserad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA: s etanolexport stiger

  9 januari, 2014 10:12 0 kommentarer

  De senaste siffrorna från USA: s handelsdepartement visar att exporten av etanol nu tar fart igen. Från att ha varit nettoimporterande under perioder, bl.a. under det dåliga skördeåret 2012 är USA nu nettoexportör. Bakgrunden till ökningen de senaste månaderna är de höga skördetalen för majs som rapporterats om tidigare. I topp bland importörerna av amerikansk etanol ligger Kanada följt av Filipinerna, Indien, Brasilien och Norge. Även Kina finns med i raden. Importen till Norge har varit uppe för diskussion som ett sett att komma in på den Europeiska marknaden som har varit mer eller mindre stängd för amerikansk etanol efter ett EU-beslut om åtgärder tidigare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA: s energiframtid

  19 december, 2013 10:30 0 kommentarer

  Amerikanska energimyndigheten EIA (Energy Information Administration) har precis släppt sin översyn av den amerikanska energiframtiden. Den visar på ett antal intressanta saker om oljan. Råoljeproduktionen i USA kommer att öka på grund av den nya utvinningen av skifferolja och NGL (Natural Gas Liquids) och åter komma upp till 70-talsnivåer på ca 10 mbd (miljoner fat per dag) och över det. Enligt prognosen kommer denna nivå att uppnås omkring 2016 och därefter bedöms den totala produktionen börja minska igen. Intressant är att de konventionella volymerna bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå fram till 2040 på knappa 5 mbd. Det ger inte ett importoberoende på oljesidan under någon tidsperiod fram till 2040, men fram till ca 2016 minskar det kraftigt. Inte ens runt 2040 kommer importbehovet att komma upp i de ca 50 % som USA hade för några år sedan utan stannar på ca 30. En påtaglig omritning av den globala och amerikanska energikartan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD