• Kommissionens 2030-mål

  22 januari, 2014 02:36 0 kommentarer

  Kommissionen har idag släppt sitt förslag till nya klimat- och energimål till 2030. Glädjande har kommissionen tagit till sig att det är bra med få tydliga mål. Det minskar risken för komplikationer som gärna blir resultatet med många styrmedel mot samma mål vilket vi till del lider av idag. Nivån kommer att diskuteras, men man kan konstatera att det är en klar ökning mot 2020. Bra är också att kommissionen inser att europeisk konkurrenskraft är väsentlig för fortsatt välståndsutveckling och förmåga till klimat- och miljöarbete. Diskussionen kring ETS bidrar dock inte till att skapa förutsägbarhet och parat med sanningen att the devil is in the detail gör att man får avvakta innan man väljer champagne eller gravöl.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Efterfrågeökning

  21 januari, 2014 10:24 0 kommentarer

  Det verkar som om den förbättrade ekonomiska situationen i världen börjar ge ett avtryck även i efterfrågan på olja. I de siffror som IEA (international Energy Agency) publicerar i sin januariskrift ser det ut som att 2013 blev lite högre än väntat och slutar på en uppgång på 1,2 mbd (miljoner fat per dag) vilket är något högre än tidigare. Även för 2014 är ökningen uppreviderad och är nu på 1,3 mbd. Det skulle innebära en efterfråga på lite drygt 92 mbd. Upprevideringen är på lite drygt 0,1 mbd och bakgrunden är den försiktiga förstärkningen av den globala ekonomiska aktiviteten. Det här spiller över även på OECD-länderna som ser ut att ha en ökning för första gången på flera år. USA är här en viktig marknad att titta på under 2014 med låga energipriser och en ekonomi i återhämtning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bättre CO2-reduktion

  16 januari, 2014 09:38 0 kommentarer

  I debatten kring hållbara drivmedel diskuteras allt mer den koldioxidreducerande effekten hos biodrivmedlet. En viktig diskussion som numer också inkluderar effekterna av s.k. indirekt förändring i landanvändningen (ILUC). I Sverige är vi bortskämda med mycket höga reduktionstal på de egenproducerade drivmedlen medan det har varit sämre i exempelvis USA. Som världens största producent av etanol med ca 0,9 mbd (miljoner fat per dag) är det väsentligt att de ersatta volymerna har höga reduktionstal. En ny studie publicerad av RFA (Renewable Fuels Association) visar att reduktionsnivåerna för majsbaserad etanol ökar. För 2012 anges 32 procent reduktion jämfört med bensin inkluderande ILUC. ILUC inkluderas för närvarande inte i de europeiska siffrorna vilket försvårar en jämförelse. Det är en ökning från 21 procent 2005. Viktigast är inte nivån utan att frågan är adresserad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA: s etanolexport stiger

  9 januari, 2014 10:12 0 kommentarer

  De senaste siffrorna från USA: s handelsdepartement visar att exporten av etanol nu tar fart igen. Från att ha varit nettoimporterande under perioder, bl.a. under det dåliga skördeåret 2012 är USA nu nettoexportör. Bakgrunden till ökningen de senaste månaderna är de höga skördetalen för majs som rapporterats om tidigare. I topp bland importörerna av amerikansk etanol ligger Kanada följt av Filipinerna, Indien, Brasilien och Norge. Även Kina finns med i raden. Importen till Norge har varit uppe för diskussion som ett sett att komma in på den Europeiska marknaden som har varit mer eller mindre stängd för amerikansk etanol efter ett EU-beslut om åtgärder tidigare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA: s energiframtid

  19 december, 2013 10:30 0 kommentarer

  Amerikanska energimyndigheten EIA (Energy Information Administration) har precis släppt sin översyn av den amerikanska energiframtiden. Den visar på ett antal intressanta saker om oljan. Råoljeproduktionen i USA kommer att öka på grund av den nya utvinningen av skifferolja och NGL (Natural Gas Liquids) och åter komma upp till 70-talsnivåer på ca 10 mbd (miljoner fat per dag) och över det. Enligt prognosen kommer denna nivå att uppnås omkring 2016 och därefter bedöms den totala produktionen börja minska igen. Intressant är att de konventionella volymerna bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå fram till 2040 på knappa 5 mbd. Det ger inte ett importoberoende på oljesidan under någon tidsperiod fram till 2040, men fram till ca 2016 minskar det kraftigt. Inte ens runt 2040 kommer importbehovet att komma upp i de ca 50 % som USA hade för några år sedan utan stannar på ca 30. En påtaglig omritning av den globala och amerikanska energikartan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Långsiktiga spelregler

  13 december, 2013 11:29 0 kommentarer

  EU-kommissionen har föreslagit och EU-parlamentet har gått med på att ta bort 900 miljoner utsläppsrätter från auktionering. Skälet är att man anser att priset på utsläppsrätter är för lågt. Tanken är att de skall kunna återföras senare vilket den som bekant lever får se. Det må vara hänt och det finns goda argument både för och emot. Det som är mer allvarligt är att detta blir ett i raden av de ingrepp i förutsättningarna och de marknadsekonomiska principerna som kommissionen ägnar sig åt. Tidigare har vi sett det så kallade ILUC-direktivet som förändrar förutsättningarna för biodrivmedelproduktion. Även energieffektivitetsdirektivet och infrastrukturdirektivet kan ses i raden av ingrepp och brist på de långsiktiga tydliga spelreglerna som alla aktörer på den europeiska marknaden så starkt efterfrågar. Allt görs med mycket goda intentioner och klimatet i fokus men kontentan är att förutsättningarna ändras kontinuerligt med några års mellanrum. Det här är ett problemområde som måste diskuteras mer och slutligen lösas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Europeiska energipriser

  11 december, 2013 02:42 0 kommentarer

  Dr Fatih Birol från IEA (International Energy Agency) har idag gästat Stockholm och talat om sina och IEA: s konklusioner presenterade i sin helhet i årets upplaga av WEO (World Energy outlook). En av de saker som Dr Birol tog upp är Europas konkurrenskraft utifrån ett energiperspektiv. Priserna på energi i Europa är idag högre än i USA och kommer att fortsätta vara det under överskådlig tid. Skälet är den skiffergas- och skifferoljeutvinning som nu pågår för fullt i USA. Även om gas skulle få exporteras från USA kvarstår den logistiska kostnadsnackdelen kring att överföra den till vätskeform och tillbaka som är betydande. Det innebär att energikrävande industri kommer över överskådlig tid ha en kostnadsnackdel i förhållande till amerikansk industri. Det är en faktor som borde bekymra fler än Dr Fatih Birol.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskade investeringar i Biodrivmedelsproduktion

  10 december, 2013 10:26 0 kommentarer

  I samband med att EU-kommissionen lade fram sitt förslag till tilläggsdirektiv till Bränslekvalitets- och Förnybartdirektiven med ett tak för biodrivmedel från grödor var farhågorna att det skulle skapa osäkerhet och sätta stopp för fortsatta investeringar. Något som i längden skulle äventyra EU: s mål på 10 % förnybart i Transportsektorn till 2020. I en rapport från Agra Ceas visas nu att investeringarna i produktion av biodrivmedel i Europa har stannat av. Osäkerhet om de långsiktiga spelreglerna anges som orsak. Politisk styrning är en förutsättning för lönsamhet eftersom biodrivmedel är dyrare än sina fossila motsvarigheter. Kommissionen angav i sitt första direktiv att direktivet skulle “provide certainty for investors and to encourage continuous development of technologies which generate energy from all types of renewable sources”. Det hade varit mycket bättre att kommissionen hade levt upp till den ståndpunkten och tillåtet just ”alla typer av förnybara källor”. Kravet på koldioxidreduktion och övriga hållbarhetskrav sätts i hållbarhetskriterierna. Det räcker väl.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Internationellt etanolpris under press

  5 december, 2013 04:29 0 kommentarer

  Priserna på etanol för drivmedelsändamål på den europeiska spotmarknaden har sjunkit sedan mitten av oktober. En återstart av en Holländsk anläggning och synen på eventuell import av volymer från USA bidrog till nedgången. Även övrig europeisk produktion ligger högt. Prisnivån har stabiliserats den senaste tiden men för en uppgång måste det till en ökad efterfrågan alternativt en förändring på tillgångssidan. Eventuell import från USA är en joker. För tillfället är dörren stängd, men den amerikanska produktionen ligger på ca 0,9 mbd (miljoner fat per dag) och den kvotplikt som finns i USA uppgår till ca 0,85 mbd vilket gör att ca 50 tusen fat per dag måste hitta sin marknad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Som väntat men ändå

  4 december, 2013 05:35 0 kommentarer

  Som väntat behöll OPEC vid sitt möte i Wien idag det kollektiva produktionstaket på 30 mbd (miljoner fat per dag). Detta till trots att de noterade att den ökning i efterfrågan som förväntas för 2014 på lite drygt 1 mbd mer än väl kommer att täckas av icke-OPEC stater. Det är framför allt USA och Kanada som står för ökningen. Detta borde därmed sätta press på antingen priset eller OPEC att minska produktionen. Mötet noterade därför att det fanns en beredskap mellan länderna att snabbt reagera på såväl upp- som nedgångar och agera för att upprätta vad man anser är en bra balans på marknaden. Noterbart är också att generalsekreteraren Abdalla S. El-Badri fick sitt förordnande förlängt med ytterligare ett år. Därmed skjuter man konflikten mellan framför allt Iran och Saudiarabien ytterligare ett år framåt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD