• Långsiktiga spelregler

  13 december, 2013 11:29 0 kommentarer

  EU-kommissionen har föreslagit och EU-parlamentet har gått med på att ta bort 900 miljoner utsläppsrätter från auktionering. Skälet är att man anser att priset på utsläppsrätter är för lågt. Tanken är att de skall kunna återföras senare vilket den som bekant lever får se. Det må vara hänt och det finns goda argument både för och emot. Det som är mer allvarligt är att detta blir ett i raden av de ingrepp i förutsättningarna och de marknadsekonomiska principerna som kommissionen ägnar sig åt. Tidigare har vi sett det så kallade ILUC-direktivet som förändrar förutsättningarna för biodrivmedelproduktion. Även energieffektivitetsdirektivet och infrastrukturdirektivet kan ses i raden av ingrepp och brist på de långsiktiga tydliga spelreglerna som alla aktörer på den europeiska marknaden så starkt efterfrågar. Allt görs med mycket goda intentioner och klimatet i fokus men kontentan är att förutsättningarna ändras kontinuerligt med några års mellanrum. Det här är ett problemområde som måste diskuteras mer och slutligen lösas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Europeiska energipriser

  11 december, 2013 02:42 0 kommentarer

  Dr Fatih Birol från IEA (International Energy Agency) har idag gästat Stockholm och talat om sina och IEA: s konklusioner presenterade i sin helhet i årets upplaga av WEO (World Energy outlook). En av de saker som Dr Birol tog upp är Europas konkurrenskraft utifrån ett energiperspektiv. Priserna på energi i Europa är idag högre än i USA och kommer att fortsätta vara det under överskådlig tid. Skälet är den skiffergas- och skifferoljeutvinning som nu pågår för fullt i USA. Även om gas skulle få exporteras från USA kvarstår den logistiska kostnadsnackdelen kring att överföra den till vätskeform och tillbaka som är betydande. Det innebär att energikrävande industri kommer över överskådlig tid ha en kostnadsnackdel i förhållande till amerikansk industri. Det är en faktor som borde bekymra fler än Dr Fatih Birol.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskade investeringar i Biodrivmedelsproduktion

  10 december, 2013 10:26 0 kommentarer

  I samband med att EU-kommissionen lade fram sitt förslag till tilläggsdirektiv till Bränslekvalitets- och Förnybartdirektiven med ett tak för biodrivmedel från grödor var farhågorna att det skulle skapa osäkerhet och sätta stopp för fortsatta investeringar. Något som i längden skulle äventyra EU: s mål på 10 % förnybart i Transportsektorn till 2020. I en rapport från Agra Ceas visas nu att investeringarna i produktion av biodrivmedel i Europa har stannat av. Osäkerhet om de långsiktiga spelreglerna anges som orsak. Politisk styrning är en förutsättning för lönsamhet eftersom biodrivmedel är dyrare än sina fossila motsvarigheter. Kommissionen angav i sitt första direktiv att direktivet skulle “provide certainty for investors and to encourage continuous development of technologies which generate energy from all types of renewable sources”. Det hade varit mycket bättre att kommissionen hade levt upp till den ståndpunkten och tillåtet just ”alla typer av förnybara källor”. Kravet på koldioxidreduktion och övriga hållbarhetskrav sätts i hållbarhetskriterierna. Det räcker väl.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Internationellt etanolpris under press

  5 december, 2013 04:29 0 kommentarer

  Priserna på etanol för drivmedelsändamål på den europeiska spotmarknaden har sjunkit sedan mitten av oktober. En återstart av en Holländsk anläggning och synen på eventuell import av volymer från USA bidrog till nedgången. Även övrig europeisk produktion ligger högt. Prisnivån har stabiliserats den senaste tiden men för en uppgång måste det till en ökad efterfrågan alternativt en förändring på tillgångssidan. Eventuell import från USA är en joker. För tillfället är dörren stängd, men den amerikanska produktionen ligger på ca 0,9 mbd (miljoner fat per dag) och den kvotplikt som finns i USA uppgår till ca 0,85 mbd vilket gör att ca 50 tusen fat per dag måste hitta sin marknad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Som väntat men ändå

  4 december, 2013 05:35 0 kommentarer

  Som väntat behöll OPEC vid sitt möte i Wien idag det kollektiva produktionstaket på 30 mbd (miljoner fat per dag). Detta till trots att de noterade att den ökning i efterfrågan som förväntas för 2014 på lite drygt 1 mbd mer än väl kommer att täckas av icke-OPEC stater. Det är framför allt USA och Kanada som står för ökningen. Detta borde därmed sätta press på antingen priset eller OPEC att minska produktionen. Mötet noterade därför att det fanns en beredskap mellan länderna att snabbt reagera på såväl upp- som nedgångar och agera för att upprätta vad man anser är en bra balans på marknaden. Noterbart är också att generalsekreteraren Abdalla S. El-Badri fick sitt förordnande förlängt med ytterligare ett år. Därmed skjuter man konflikten mellan framför allt Iran och Saudiarabien ytterligare ett år framåt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA ändrar inriktning?

  28 november, 2013 09:28 0 kommentarer

  USA: s naturvårdsverk (EPA) har föreslaget in minskning i kraven på obligatorisk användning av etanol för 2014. EPA anger den sjunkande bensinvolymen som skäl till minskningen. Det är första gången beslutet går i den riktningen och är möjligen en avvikelse från den av Obamaadministrationen utstakade inriktningen i skenet av möjligheter till E85 och E15. Man kan fundera över om det är kostnaden, eller om det är den minskade konsumtionen av drivmedel kombinerat med en ökande utvinning av inhemsk olja vilket minskar beroendet av importvolymer. Under alla omständigheter visar det på riskerna med styrmedel. När statsmakten ändrar får det konsekvenser. I fallet med USA kan det dessutom påverka den globala handeln med etanol då USA: s produktion, den största i världen, klart kommer överstiga det inhemska behovet vid bibehållen produktionsnivå.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC i Wien

  27 november, 2013 05:04 0 kommentarer

  I skuggan av den nyligen genomförda uppgörelsen mellan USA m.fl. och Iran om kärnkraften har OPEC sitt ordinarie möte på onsdagen den 4 december. Marknadens hicka med en uppgång på fredagen och en nedgång på måndagen när överenskommelsen var på plats visade att överenskommelsen redan var inräknad i synen på förutsättningarna. Sannolikheten för att läget skulle påverka diskussionerna i Wien är små och scenariot att den gemensamma produktionsnivån på 30 mbd (miljoner fat per dag) ligger fast blir det förväntade. Det innebär att Saudiarabien och eventuellt några fler måste minska sin produktion ifall Iran skall beredas plats. Saudiarabien var den aktör som ökade sin produktion mest när Irans export minskade och man kan förvänta sig att det samma sker när nu Iran eventuellt kan komma tillbaka igen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Stabil tillgång

  19 november, 2013 11:15 0 kommentarer

  Tillgången på olja ser stabil ut om man tittar på fundamentala faktorer. USA och Kanada har ökat sin produktion snabbare än beräknat vilket har minskat behovet av olja från OPEC. Trots att Libyen har drabbats av inrikesproblem med en minskning av produktionen med ungefär 1 mbd (miljoner fat per dag) och att sanktionerna mot Iran har minskat med ca 0,5 mbd har Saudiarabien inte haft några problem att kompensera. OPEC-ländernas produktion har minskat med ca 1 mbd sedan 2012 och det ser ut att fortsätta in i 2014. Om Irankonflikten kan lösas och den Iranska produktionen kan öka igen i takt med deras ambition att återta sin marknadsandel kan det sätta press på priset. Då krävs anpassning av övriga för att kunna hålla prisnivån uppe. Igen sitter Saudiarabien på nyckeln.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WEO 2013

  14 november, 2013 10:39 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin tegelstenstunga genomgång av energi i ett globalt perspektiv och innehållet är som vanligt mycket intressant. En glädjande bedömning som IEA lyfter fram är ökningen av biodrivmedel. Till 2035 beräknas nu andelen biodrivmedel uppgå till ca 8 % eller 4,1 mbd (miljoner fat per dag) från dagens 1,3 mbd och ca 3 % enligt deras New Policy scenario. Trots att man från IEA: s sida räknar med en kraftig ökning av avancerade biodrivmedel beräknas ca 80 % av komma ifrån konventionella råvaror som exempelvis, sockerrör, majs och andra grödor 2035. Bedömningen visar på biodrivmedlens betydelse framöver och att EU-kommissionens takdiskussion kring konventionella biodrivmedel är märklig i ett internationellt perspektiv. Vi behöver alla hållbara biodrivmedel vi kan producera och fokus borde ligga på att skapa teknikneutrala styrmedel på hållbarhet och koldioxidreduktion istället för att peka ut tekniker.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Rekordstor majsskörd i USA

  11 november, 2013 09:50 0 kommentarer

  USA: s jordbruksdepartement lämnade i fredags ut siffror på vad som är USA: s största majsskörd någonsin. 7 % högre än tidigare rekord och hela 30 % högre än föregående år då torka drabbade stora delar av USA: s majsområden. Ca 35 % av skörden kommer att användas till etanolframställning. Vid framställning av etanol från majs går ungefär 2/3 av majsen till etanol och 1/3 går till djurfoder vilket gör att ca 22 % av majsskörden netto går till etanolproduktion. Av den totala majsskörden i USA går ca 50 % av skörden till djurfoder.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD