• Antalet borriggar i USA

  21 augusti, 2017 12:55 0 kommentarer

  Antalet borriggar i USA har minskat med 8 stycken under senaste veckan. Det är tredje veckan i rad med nedgång, totalt 12. Siffran är intressant då den speglar aktiviteten i oljeskifferfälten. Det finns en direkt korrelation mellan antalet riggar och volymen då fältens speciella förhållande kräver kontinuerlig borrning. Totalt sett är det dock upp med 542 jämfört med bottenveckan i maj 2016. Den amerikanska volymen har hittills stigit snabbare än förväntat vid uppgången från ett pris på ca 40 $ per fat till 50 och 50 plus $ per fat. De nya signalerna visar på en åtminstone en tillfällig platå.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA: s augustirapport

  15 augusti, 2017 03:10 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) månadsrapport som kom i fredags visade inte på några större nyheter när det gällde tillgång- och efterfrågeläget. En liten nedrevidering för perioden 2015 – 2018 och en liten upprevidering av efterfrågan för 2017 till 1,5 mbd (miljoner fat per dag) visar på en lugn utveckling. Den intressantaste delen handlar med om förväntad ökning i utbudet framöver. För 2017 och 2018 prognostiserar IEA med en uppgång för länder utanför OPEC på 0,7 respektive 1,4 mbd. Av dessa står USA för 0,6 respektive 1,0 mbd. Det visar med önskvärd tydlighet på styrkan och flexibiliteten i den amerikanska skifferoljeindustrin. På lagersidan är det en mindre neddragning globalt medan lagernivån totalt fortsatt är över genomsnittet. Med fortsatt styrka på tillgångssidan blir fokus starkare på efterlevnaden för den frivilliga produktionsbegränsningen som OPEC, Ryssland m.fl. har infört. Från ett läge med över 90 procents efterlevnad är julisiffran 75 enligt IEA. Det blir därmed svårt att se några kraftiga drivkrafter för ett snabbt stigande pris på råolja.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA maj

  14 juni, 2017 04:10 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har idag släppt sin månadsrapport med intressant läsning. Trots att OPEC tillsammans med bl.a. Ryssland beslutat om en förlängning av den frivilliga produktionsminskningen på 1,8 mbd (miljoner fat per dag) ökade såväl OPEC som icke-OPECs produktion i maj. OPEC-länderna Nigeria och Libyen står utanför överenskommelsen p.g.a. tidigare problem och de har nu lyckats öka sin produktion. Utanför OPEC är det USA som blir tydligare och tydligare i sin nyvunna position som Swing producer med sina lättanpassade skifferoljetillgångar. OPEC och icke-OPEC ökade med vardera 0,3 mbd. Lagren steg i april och går möjligen nedåt i maj enligt preliminära siffror. Marknadens reaktion blev en nedgång och priset på ett fat Brent råolja ligger åter under 50 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EU-rapportör ur led

  9 juni, 2017 03:52 0 kommentarer

  Rapportör Bas Eickhout i Europaparlamentets miljöutskott har släppt en Draft Opinion som kan bromsa den positiva utveckling vi haft på biodrivmedel i Sverige och Europa. Det handlar om frågan om råvara. EU-kommissionen har satt ett tak på grödebaserad råvara på 7 % som ska fasas ut under 2020-talet något som Bas Eickhout är positiv till och vill skärpa skrivningarna kring. Eickhout är däremot positiv till så kallade avancerade biodrivmedel. Skillnaden handlar inte om teknik utan om råvara. Samma teknik kan producera avancerade eller första generationens biodrivmedel. Det är helt en fråga om råvara. Om Bas Eickhout får igenom sin vilja kommer mer fossilt drivmedel att användas under 2020-talet än om möjligheten till att använda hållbar grödebaserad råvara finns kvar. Det vore mycket olyckligt och ett steg bakåt i klimatarbetet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI Branschfakta 2017 med senaste drivmedelsstatistiken!

  22 maj, 2017 09:55 0 kommentarer

  Vill du ta del av den senaste drivmedelsstatistiken? Vill du veta hur stor andel i transportsektorn som utgörs av biodrivmedel och var råvarorna till dessa biodrivmedel kommer ifrån? Läs mer i senaste SPBI Branschfakta. Du kan beställa tryckta exemplar eller ladda ner kostnadsfritt från hemsidan. Trevlig läsning!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • IEA: s månadsstatistik

  18 maj, 2017 01:59 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) månadsstatistik visar inte på några stora överraskningar. Den frivilliga produktionsbegränsningen från OPEC m.fl. sida håller till 96 % och utbudet är därmed ca 0,5 mbd (miljoner fat per dag) lägre än samma månad i fjol. Samtidigt beräknas ökningen i efterfrågan för 2017 stanna på 1,3 mbd vilket är i linje med tidigare prognoser med en liten tendens nedåt. USA överraskar och har ingen ökning alls medan Kina står för 0,4 mbd av nettouppgången. Det påverkar naturligtvis lagren nedåt men från en mycket hög nivå. Hittills för 2017 är det en liten uppbyggnad trots nedgång i mars och april. Nästa vecka har OPEC sitt ordinarie möte och förhandsdiskussionen pekar på stor sannolikhet för fortsatt produktionsbegränsning på samma nivå vilket därmed får antas vara inprisat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Små förändringar i IEA:s MOR

  18 april, 2017 11:06 0 kommentarer

  International Energy Agency (IEA) släppte i slutet av påskveckan sin månatliga statistik vilken inte innehöll några större förändringar. Noterbart är att efterfrågeökningen har minskat med 0,1 mbd (miljoner fat per dag) till en ökning på 1,3 mbd för 2017. Det är framför allt USA och vissa asiatiska länder som bidrog negativt medan Kina börjar röra sig uppåt igen. Även Saudiarabien visar på minskad ökningstakt då neddragning av offentliga medel påverkat nedåt. Disciplinen inom OPEC kring den frivilliga produktionsbegränsningen är fortsatt god och gav ett bortfall mot vad som krävs för balans på ca 1,0 mbd. Det sätter naturligtvis press på lagren som gått ner något men fortsatt ligger på mycket hög nivå i ett flerårsperspektiv. Marknaden har reagerat med en långsam uppgång under april och ligger nu på ca 55 $/fat Brent.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Status Quo

  15 mars, 2017 01:32 0 kommentarer

  Det är aldrig lätt att förutspå marknaden. OPEC med flera införde vid årsskiftet en väl fungerande frivillig produktionsbegränsning för att stabilisera och sannolikt få upp priset. Många spådde prisuppgångar då neddragningen översteg produktionsöverskottet, men priset har sedan dess legat ganska still kring 55 $/fat. I IEA: s månadsstatistik kan man läsa att efterfrågeökningen för 2017 beräknas fortsatt till ca 1,4 mbd (miljoner fat per dag), en siffra som har stått sig några månader. I februari steg produktionen globalt något med 0,2 mbd, och totalt bedöms uppgången utanför OPEC  i framför allt USA uppgå till 0,4 mbd under året. Den kommersiella lagernivån globalt ökade något i januari och även USA: s siffror visade på en ökning. Detta har lett till att priset på Brent fallit tillbaka något och står i skrivande stund på 52$/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Staplade styrmedel

  10:07 0 kommentarer

  Återinföra koldioxidskatt för värmeanläggningar som ingår i EU ETS är återigen staplade styrmedel på varandra helt utan klimateffekt. EU ETS sätter taket för vad man får släppa ut, och där ingår värmeanläggningar. Risken är också överhängande för att 3-4 möjliga staplade styrmedel för biodrivmedel införs de närmaste åren. Två som EU styr över och dessutom två nationella. Kan också konstatera att man i det klimatpolitiska ramverket och målen tar med de nationella utsläppen. Om man gör drivmedel dyrare i Sverige i jämförelse med grannländer så kommer svenska utsläpp att minska och grannländernas att öka.

  Skribent: Ebba Tamm
  Civilingenjör – Produkter och miljöinformation

   

 • Högre etanolpriser

  15 februari, 2017 04:41 1 kommentar

  Hittills har 2017 präglats av allt högre etanolpriser. Från höstens priser omräknat till svenska kronor på ungefär 4,5 kr per liter ligger nu priset på ca 6,2 vilket är högst hittills under 2017 och det har varit stigande sedan början av november 2016. Skälen är flera och särskilt lyfts fransk efterfråga mot minskad produktion fram, samt att det är billigare och enklare att fylla de nationella kvoterna för förnybart med etanol. Belgien införde från 1 januari 2017 infört 10 % etanol i sin bensin vilket naturligtvis ökat på efterfrågan. En leverantör har deklarerat Force majeur och det finns Inget som just nu tyder på att trycket på priset lättar i ett kort perspektiv även om priset på euron har motverkat en del av uppgången.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD