• DI: s seminarium om förnybar energi

  13 juni, 2013 01:02 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt var tydlig i sitt budskap idag på Dagens Industris seminarium om förnybar energi angående styrmedel och synen på den turbulens på handelssidan som tydligast exemplifieras med antidumping tull på Kinesiska solpaneler. Krav på bra styrmedel är teknikneutralitet, kostnadseffektivitet och långsiktighet. Det är bra signaler för vår industri. Det gäller nu att omsätta detta i tillämplig politik. Långsiktiga teknikneutrala styrmedel krävs för att industrin skall våga investera då den politiska risken är den största risken när de förnybara biodrivmedlen idag är dyrare än sina fossila motsvarigheter. Ministerna pekade ut avgiften på solpaneler som ett exempel på felaktig europapolitik som leder till 25 % högre priser för den svenska konsumenten av solpaneler. Det är bra att ministern pekar ut frihandel som en viktig del i att nå uppsatta mål på ett kostnadseffektivt sätt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mat- bränslediskussionen igen

  12 juni, 2013 11:00 0 kommentarer

  I ett brev till Storbritaniens premiärminister David Cameron inför G8-mötet i London har ett antal personer med koppling till matindustrin och välgörenhetsorganisationer bett om Camerons support för att stoppa utvecklingen av grödebaserad bränsleproduktion. De gör en stark koppling till världssvält och höga matpriser. Bl.a. ber de Cameron att uttala stöd för det 5 %: iga tak som europeiska kommissionen föreslagit på grödebaserade biodrivmedel. I en reaktion pekar den amerikanska biodrivmedelsorganisationen RFA (Renewable Fuels Association) på det faktum att sambandet mellan höga oljepriser och höga matpriser är den tydligaste kopplingen, fastaslaget av bl.a. världsbanken. Frågan delar tydligt även inom miljö- och hjälporganisationer och kommer med allsannolikhet att fortsätta. Samtidigt betalas fortfarande EU-pengar till åkermark som inte används för produktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Handelsdispyter

  10 juni, 2013 11:59 0 kommentarer

  För närvarande är det högaktuellt med olika typer av handelsdispyter inom energiområdet och då på den förnybara sidan. Solpaneler från Kina, FAME från Argentina och Indonesien samt etanol från USA är exempel, och alla har fått någon form av avgift kopplat till sig. Som vanligt tas de emot från det drabbade landet med stor oförståelse och kraftfulla uttalanden. I fallet med Kina har det dessutom lett till diskussioner om en tull på import av vin från Europa som direkt konsekvens. Beslutsunderlaget är kopplat till någon form av nationell subvention från hemlandet. Snedvridning av konkurrens genom olika typer av politiska åtgärder är ofta långsiktigt negativt och leder till kostnadsfördyringar och osämja. Förhoppningsvis får vi se mindre av sådant i framtiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bättre skördar

  31 maj, 2013 01:27 0 kommentarer

  Skördeutfall börjar komma in från Brasilien som visar på en bättre skörd än föregående år avseende såväl volym som kvalitet. Såväl socker- som etanolproduktion är upp jämfört med föregående år. Trots det är exporten på ungefär samma nivå som för 2012. Det är m.a.o. den inhemska marknaden som suger upp de nya volymerna. Även i USA stiger förväntningarna efter det att estimat för hur stora arealer som är sådda med majs avsedd för etanolproduktion har kommit. Priset på majs och etanol visar på en liten nedgång. Det är nu snart ett år sedan torkan började i USA som påverkade skörden och det återstår att se vad det får för effekt på såväl skörd som etanolproduktion när vi kommer längre in i växtsäsongen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC möts i Wien

  29 maj, 2013 09:30 0 kommentarer

  Den 31 maj har OPEC nästa ordinarie möte i Wien. Den oenighet som rådde under 2011 har sedan dess varit som bortblåst. Förväntningarna på mötet på fredag är att den gemensamma kvot som finns idag på 30 mbd (miljoner fat per dag) lämnas oförändrad och att det inte kommer att bli några individuella nationella kvoter. Senaste noteringen på OPECs produktionsnivå låg på 30.44 mbd enligt IEA. Kapacitetsreserven är över 4 mbd och stigande vilket även det borde bidra till lugna marknadsförutsättningar. Prisnivån på ca 100 $/fat har flera producentländer sagt sig vara nöjda med och hittills har nedgången från tidigare i år ca 120 $/fat stannat just där. På fredag vet vi mer, men något annat besked kommer att mottas med stor förvåning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Vackra ord – vad blir det i praktiken

  23 maj, 2013 10:25 0 kommentarer

  Slutsatserna från Europeiska rådet från igår har precis publiceras. Det innehåller många vackra ord som det är lätt att ansluta sig till. Frågan är bara hur de överförs till praktisk tillämpning. Vad innebär t.ex. ”överkomliga och konkurrenskraftiga priser och kostnader på ett säkert och hållbart sätt” när det gäller praktiskt tillämpad energiförsörjning. Är det att införa tvingande infrastrukturinvesteringar i linje med kommissionens förslag som dessutom skall finansieras av ”marknaden” eller att införa restriktioner av biodrivmedelsproduktionen från grödor med lägre kostnad? Frågetecknen blir med nödvändighet många när ett policydokument släpps, men det är i den praktiska tillämpningen som det visar sig var orden var värda.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bakslag men fortsatt satsning

  21 maj, 2013 09:30 0 kommentarer

  Oljebolaget ExxonMobil konstaterar enligt Bloomberg efter mer än 100 miljoner dollar och 4 års arbete att det är svårt att producera algbaserade flygbränslen. Tanken bakom satsningen var att alger skulle producera en bioolja som sedan skulle processas vidare till flygfotogen. Förklaringen är att processen inte ger tillräckligt utbyte och därmed inte ser ut att leda till en möjlig kommersialisering. Bolaget kommer istället att satsa vidare basforskning med inriktning på att via modifieringar öka produktiviteten hos algerna. Bedömningen från Exxons vid Rex Tillerson är att det tar åtminstone 25 år innan det finns kommersiella produkter från alger på marknaden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nytt land – samma problem

  13 maj, 2013 09:31 0 kommentarer

  Det är inte bara i Europa och Sverige man diskuterar regelverk kring de förnybara drivmedlen. I USA pågår en diskussion om vilka biodrivmedel som skall få status av räknas in under RFS (Renewable Fuels Standard). Från AEC (Advanced Ethanol Council) sida har man skickat ett brev till vita huset om att skynda på processen för att avsaknaden av detta styrmedel sätter käppar i hjulet för en fortsatt utveckling av biodrivmedel. Det är det amerikanska Naturvårdsverket EPA (Enviroment Protection Agency) som är ansvarig för processen som skall se till att de biodrivmedel som kommer ut på marknaden har en tillräcklig koldioxidreducerande effekt. Ingredienserna är 1. Typ av drivmedel, 2. Råvara, och 3. Tillverkningsprocess. Det är inte utan att man känner igen sig.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI Branschfakta 2013

  7 maj, 2013 02:34 0 kommentarer

  Äntligen är den klar! SPBI:s årliga publikation med statistik och information om drivmedelsbranschen, produktion och konsumtion av olja, biodrivmedel och mycket annat. Du kan bland annat läsa en miniintervju med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, där han ger sin syn på det svenska jordbruket och produktion av biodrivmedel. Här kan du kostnadsfritt läsa SPBI Branschfakta 2013.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Olja från flera håll

  3 maj, 2013 01:56 0 kommentarer

  Samtidigt som USGS (United States Geological Surveys) publicerade nya data som visar att mängden råolja i de relativt sett nyöppnade skifferoljefälten Bakken och Three Forks är betydligt större än tidigare beräknat kommenterar prins Turki Al Faisal Saudiarabiens planer på att utöka Saudiarabiens produktionskapacitet till 15 mbd (miljoner fat per dag) till 2020. Kommentaren skall ses i skenet av olika budskap kring frågan under de senaste åren. Såväl oljeministern som Saudi Aramcos CEO har diskuterat frågan öppet. Det handlar inte om huruvida det är möjligt utan mer om om och när. Saudiarabiens ambition är att ha en tillräcklig produktionskapacitet för att kunna hantera globala distributionsstörningar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD