• SPBI: s branschdag

  5 mars, 2013 09:06 0 kommentarer

  Idag på SPBI: s seminarium kommer forskarna Julia Hansson och Maria Grahn att redovisa rapporten om ”Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige”. Rapporten är en uppdatering och utvidgning av den rapport författarna lade fram 2010. Utvidgningen handlar om en utblick till andra länder och även ett längre tidsperspektiv. Innehållet kommer att diskuteras av bl.a. statssekreterare Daniel Johansson från näringsdepartementet och Generalsekreterare Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen. Det blir en intressant eftermiddag som kommer att kasta ljus över möjligheterna kring biodrivmedel i framtiden. Rapporten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från SPBI: s hemsida inom kort.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Råvara och teknik

  25 februari, 2013 09:57 1 kommentar

  Energiminister Anna-Karin Hatt tog upp biodrivmedlens betydelse i sin lördagsintervju. Det är bra då de kommer att spela en väsentlig roll i arbetet med att minska de fossila koldioxidutsläppen från transportsektorn. Men i det arbetet gäller det att hålla ordning på faktorerna. Det viktiga att är att de råvaror och förädlingsmetoder som används har en hög grad av koldioxidreduktion. Istället för att stelbent fokusera på vilken råvara eller vilket fossilt bränsle som ersätts är det den reducerande effekten som skall vara vägledande. Tidigare var det enkelt. Fossilt bränsle har fossilt ursprung och utsläppen är därmed till 100 procent fossila. Med en mängd olika råvaror och tekniker för framställning blir det betydligt mer komplicerat. Samma råvara och eller framställningsteknik kan ha betydande skillnader i påverkan. Det gäller att hålla många olika bollar i luften samtidigt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern tydliggör

  22 februari, 2013 10:30 0 kommentarer

  I en ekointervju med Energiminister Anna-Karin Hatt inför ministerrådet tydliggörs regeringens inställning kring biodrivmedel. Ministern slår fast att hållbara biodrivmedel leder till minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn och att det just är utsläppsminskningen som skall vara utgångspunkten i synen på biodrivmedel. Vidare menar regeringen att kommissionens förslag på ett tak på 5 % på grödebaserade biodrivmedel är negativt och att det kommer att hämma investeringar i utsläppsminskade drivmedel. Det är bra att ministern nu tydligt talar om att kommissionen är på fel väg och att Sverige därmed kommer att arbeta för en förändring av direktivförslaget på dessa punkter. En arbiträr gräns som kommissionen förslår sätter effektivt stopp för investeringar i hållbara drivmedel. Minskningen av fossilt koldioxidutsläpp från transportsektorn är målet för arbetet och då är det också det som skall vara måttstocken.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Raffinaderier i USA rustar för export

  18 februari, 2013 11:13 0 kommentarer

  Platts rapporterar i veckan om de amerikanska raffinaderiernas inriktning på en ökad export. Skälen till förändringen i inriktningen är de nu alltmer ökande råoljevolymerna från framför allt skifferoljeproduktionen men också att USA faktiskt minskar sin användning av olja. Den ökande produktionen och det faktum att råolja samlas i Cushing Oklahoma utan att ha tillräcklig möjlighet att komma därifrån driver dessutom ned priset i förhållande till exempelvis Brent. Sammantaget skapar det möjligheter för amerikanska raffinaderier att producera färdiga produkter för export ut från USA. I förstone verkar exporten att komma riktas västerut mot stilla havet men påverkan på världsmarknadspriset blir det under alla omständigheter. Utvecklingen i USA blir alltmer intressant nu när den nya tekniken slår igenom i ökad produktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Sjunkande råoljepris?

  14 februari, 2013 10:15 0 kommentarer

  I sin senaste månadsrapport för IEA (International Energy Agency) ett resonemang kring att den senaste tidens uppgång i det internationella bensinpriset har sitt ursprung i nedstängningen av det lilla raffinaderiet i Port Reading USA. Raffinaderiet producerar ca 50 tusen fat per dag att jämföra med USA: s konsumtion på ca 9 000 tusen fat, mindre än 1 procent. Inte ens i östkuststermer blir det imponerande, ca 3 %. Ändå diskuteras den som en utlösande faktor. Vad är det då som kan få råoljepriset att börja gunga. Från flera håll hörs idag tongångar om sjunkande råoljepriser. USA ökar sin produktion kraftigt, den ekonomiska tillväxten haltar, beroendet av OPEC är sjunkande och Saudiarabien som den stora regulatorn har sänkt produktionen. Ändå ligger priset på idag 118 dollar per fat. Vad blir den utlösande faktorn som sätter igång en nedgång, eller kommer den inte?

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer etanol i Brasilien?

  12 februari, 2013 10:17 0 kommentarer

  Priset på Brasiliansk etanol har för första gången på två år handlats till ett högre pris än motsvarande pris för socker i den s.k. future marknaden som ligger framåt i tiden. Det här kan innebära att det bli lönsammare att producera etanol istället för socker. Detta kan dessutom komma att kombineras med en sänkt Brasiliansk skatt på etanol. En åtgärd som har som syfte att stimulera produktion av etanol för drivmedelsbruk. Brasilien är efter USA världens näst största producent av drivmedelsetanol och var tidigare också världens största exportör. Den Brasilianska produktionen har drabbats av ekonomiska svårigheter och minskat sedan finanskrisen. Kanske är det första signalen på en vändning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA bedömer och berömmer Sverige

  5 februari, 2013 01:51 0 kommentarer

  IEA med sin Exekutiv direktör Maria van der Hoeven lämnade idag sin syn på Sveriges energipolitik. IEA genomför en djupstudie av alla medlemsländer med ett 5-årsintervall. Det var idel glada tongångar och Sverige fick välförtjänt beröm för övergången från fossilt till förnybart och låga CO2-utsläpp. Förslagen till regeringen handlade om att analysera och genomföra planer, förstärka konsumentmakten, förbättra energieffektiviteten och att öka investeringar i clean tech. Maria Sunér Fleming tog som enda person i den till slut 10 man starka panelen upp frågan om svensk industris konkurrenskraft och priset på energi i ett internationellt perspektiv. Att IEA, åtminstone inte i sin Executive summary, inte tar upp den sidan av myntet manar till eftertanke. Sveriges välstånd är fortsatt mycket starkt kopplat till svensk industris internationella konkurrenskraft.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OECD: s rapport om ”fossilstöd”

  1 februari, 2013 04:13 0 kommentarer

  OECD rapporterar om fossila bränslens hantering inom OECD länderna. Man kommer fram till att stödet för fossila bränslen ökar från 70 till 90 miljarder dollar. (Summeringen från Veckans klimatnyheter). Stöd eller subvention av fossila energikällor är av ondo och bör naturligtvis tas bort. Där är det väldigt lätt att hålla med. Man får dock hålla ordning på vad man talar om. Om skatten på en produkt är högre än en annan kan man kalla det för stöd eller subvention men i jämförelse med länder som subventionerar fossil energi under marknadspriset på produkten leder det fel. Att välja att skatta koldioxidutsläpp högre från transportsektorn än från andra sektorer är en politisk prioritering. Med det sagt är det dock lätt att hålla med rapporten om att olika energislag borde beskattas lika inom respektive sektor. Det är inte fallet inom exempelvis transportsektorn i Sverige.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Produktionskostnader

  31 januari, 2013 10:28 0 kommentarer

  En ny studie som Londonbaserade CGES (Centre for Global Energy Studies) nyligen har släppt om produktionskostnaden för olika typer av råolja visar på vissa intressanta resultat. Enligt studien kostar en tredjedel av den globala produktionen mindre än 10 $/fat att producera. Vad som är något mer anmärkningsvärt är att närmare 90 % skulle kosta mindre än 20 $ samt att bedömningen av kostnaden för den Kanadensiska oljesanden inte överstiger 50 $/ fat. Tidigare bedömningar har legat klart högre. Studien ger en klar signal om att priset inte är relaterat ens till den inkrementella volymen på marknaden utan att det är andra faktorer som driver upp priset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Inte enkelt

  29 januari, 2013 04:52 0 kommentarer

  En federal distriktsdomstol i Washington har avgjort API: s (American Petroleum Institute) stämning av EPA (Amerikanska naturvårdsverket). Stämningen avser kravet på böter raffinaderierna i USA fått p.g.a de inte kan leva upp till inblandning av den s.k. andra generationens biodrivmedel i bensin och diesel då det helt enkelt inte finns produkter på marknaden. Domstolen menade att EPA: s krav inte var kopplat till en bedömning av den tillgängliga volymen, samt att de inte kunde påverka tillgången. Å andra sidan avvisade domstolen kravet på en sänkning av EPA: s målsättning med hänvisning till bl.a. importmöjlighet av första generationens etanol med högre koldioxidreduktion från Brasilien. Teknikgenombrott kan varken lagstiftas eller målsättas fram. De är och förblir beroende av forskning och utveckling.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD