• IEA rapporterar

  18 januari, 2013 11:01 0 kommentarer

  I IEA: s (International Energy Agency) senaste Oil Market Report som kom idag är synen på konsumtionen högre än förväntat. Skälet är att det fjärde kvartalet var oväntat starkt och för 2012 som helhet beräknas uppgången mot 2011 bli ungefär 1 mbd (miljoner fat per dag). Det här förändrar naturligtvis konsumtionsbilden för 2013 uppåt vilket möjligtvis kan ge avtryck i marknaden. Produktionen från icke OPEC-länder förväntas öka med ca 1 mbd men det skapar ändå ett något ökat tryck på OPEC även om OPEC förväntas producera något mindre 2013. Reservkapaciteten ökar något till drygt 3 mbd oräknat framför allt Iran. Priset på Brentoljan ligger still på ca 110 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Pipeline till kusten

  14 januari, 2013 04:31 0 kommentarer

  Den Pipeline från Cushing Oklahoma i USA som kan transportera råolja ned från Cushing till Gulfkusten har nu fått ökad kapacitet till ca 400 000 fat per dag. När den är helt utbyggd 2014 skall den ha en kapacitet på ca 800 000 fat per dag. Att den tidigare utifrån prissättningen så viktiga WTI-kvaliteten har sjunkit i pris i förhållande till nordsjökvaliteten Brent har ansetts bero på att råolja som kommer till Cushing Oklahoma inte kan ta sig till havet och därmed konkurrera med andra råoljor på marknaden. Om detta långsiktigt medför att WT och Brent närmar sig varandra förändrar det inte bara priset på marknaden utan även USA: s östkustraffinaderiers konkurrenskraft. Närmaste tiden blir intressant.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EIA: s prognos

  9 januari, 2013 01:56 0 kommentarer

  I sin senaste Short-Term Energy Outlook ger den amerikanska myndigheten EIA (Energy Information Administration ) sin syn på USA: s råoljeproduktion. Enligt EIA blev den genomsnittliga produktionen 6,4 mbd (miljoner fat per dag) under 2012 vilket var en ökning med 0,8 mbd jämfört med 2011. Noterbart är att siffran inte inkluderar LNG (Liquified Natural Gas) på ca 2,4 mbd. För 2013 beräknas ökningen ligga på 0,9 mbd vilket ger en produktion på 7,3 mbd. USA:  s konsumtion sjönk till 18,6 mbd från 20,8 2005. Med stigande produktion framför allt från skifferbaserad olja och sjunkande konsumtion minskar importbehovet under de kommande åren. Om det räcker till självförsörjning återstår att se. Förändringarna för med sig att EIA sällar sig till de som tror på sjunkande oljepris under såväl 2013 som 2014 med respektive 105 och 99 dollar per fat för Brentoljan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA behåller biodrivmedelstöd

  7 januari, 2013 11:32 0 kommentarer

  De amerikanska skattelättnaderna för cellulosabaserad biodrivmedel som egentligen skulle ha gått ut den sista december 2012 har förlängts med ett år. Skälet är att myndigheterna i USA anser att etanolindustrin behöver ytterligare stimulans för att öka produktionen av biodrivmedel med cellulosa som råvara. USA har en kvotplikt på raffinörerna att blanda in såväl etanol med valfri råvara som bas som cellulosabaserad etanol. Industrin har protesterat mot den straffavgift som den tvingats betala då det inte har funnits cellulosabaserad etanol att tillgå på marknaden. Skattelättnaden uppgår till 1,75 kr per liter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Anti dumping mot etanolimport

  21 december, 2012 08:59 0 kommentarer

  EU har tagit ett steg emot en anti-dumping tull mot etanol producerad i och exporterad från USA. Frågan om den amerikanska etanolen har varit uppe på bordet under en tid då europeiska producenter menar att subventioner från den amerikanska staten ger en konkurrensfördel gentemot europeiskt producerad etanol. Den amerikanska producentorganisationen RFA ställer sig frågande till problematiken. En majoritet av de europeiska nationerna har nu ställt sig bakom införandet av en antidumping tull på 9,6 % av värdet på amerikanskproducerad etanol under en period av fem år. Ställningstagandet innebär inte ett formellt beslut utan är att steg på vägen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC: s möte i Wien

  14 december, 2012 10:04 0 kommentarer

  Att det är ganska lugnt på råoljesidan just nu illustreras av att det nyligen avhållna mötet i Wien mellan de 12 OPEC-länderna har gått ganska spårlöst förbi. Den stigande produktionen av länder utanför OPEC med USA och Kanada i spetsen gör att OPEC ser att efterfrågan på deras produkter kommer att sjunka något även om det är viss tillväxt i efterfrågan. De lämnar därmed produktionsmålet på 30 mbd (miljoner fat per dag) oförändrat. Det ger en situation på tillgång och efterfrågesidan som ser tämligen odramatisk ut för 2013.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Utsläppen minskar från vägtrafiken

  7 december, 2012 05:25 0 kommentarer

  Naturvårdsverkets årliga rapport om utsläpp av växthusgaser visar på en minskning av utsläppen från vägtrafiken mellan 2010 och 2011. Minskningen är 0,5 Mton (miljoner ton). Totalt uppgick utsläppen från vägtransporterna till 18,6 Mton. Det är en nedgång från den hittills högst siffran från år 2007 med 1,4 Mton då utsläppen uppgick till 19,9 Mton. Övergången till energieffektivare fordon är med stor sannolikhet huvudorsaken där övergången från bensin- till dieselbilar spelar in. Även den ökande användningen av biodrivmedel är en viktig orsak. Eftersom försäljningen av fossila drivmedel under 2012 hittills har gått ned med ca 4 % kommer trenden att fortsätta även under 2012.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ber om ny utredning

  4 december, 2012 10:21 0 kommentarer

  Amerikanska RFA (Renewable Fuels Association) uppmanar i ett brev det amerikanska naturvårdsverket att räkna om sina kalkyler för växthusgasreduktion avseende den brasilianska sockerrörsetanolen och den amerikanska majsbaserade etanolen. RFA pekar på att analyserna nu har ett antal år på nacken och att det har tillkommit mycket ny volym på marknaden samt att ändrade produktionsvillkor har sänkt utsläppen inklusive s.k. LUC (Land Use Change). En reflektion man kan göra är att även på den amerikanska marknaden ökar betydelsen av klimateffekten av de förnybara drivmedlen. Det är en välkommen utveckling.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA nettoimportör av etanol

  26 november, 2012 04:25 0 kommentarer

  Torkan i USA har lett till att USA enligt uppgift har blivit en nettoimportör av etanol under den senare delen av 2012. USA:s starka uppbyggnad av etanolindustrin som ett svar på försöken att minimera beroendet av importerad energi har lett till världens största produktion som har överstigit konsumtionen och därmed skapat utrymme för export. Exporten har bl.a. gått till Europa och utsatts för stadsstödskritik. Torkan har nu reducerat produktionen och för att fylla USA:s behov av ca 800 tbd (tusen fat per dag) etanol för låginblandning upp till 10 procent har man nu gått till att vara nettoimportör. Brasilien är den andra stora producenten och den som fyller hålet. Vid normala odlingsförhållande för 2013 kommer USA att bli självförsörjande igen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WEO 2012

  23 november, 2012 03:07 0 kommentarer

  Årets upplaga av WEO (World Energy Outlook)  introducerades idag traditionsenligt av IEA: s (International Energy Agency) chefekonom Fatih Birol. Årets huvudtema är energieffektivitet och den positiva effekt det för med sig, samt effekterna av framför allt USAs och Iraks ökade produktion av gas och olja. Mindre glädjande är att subventionerna av fossil energianvändning fortsätter uppåt till över 500 miljarder dollar, samt att 10 år av oavbruten ökningstakt i investeringar i förnybara energikällor har brutits. Europas situation ser bekymmersam ut. Med ökat importberoende och betydligt högre energipriser än både USA och Kina som dessutom förstärks över perioden fram till 2035 minskar handlingsutrymmet. Att få fart på den europeiska ekonomin blir allt viktigare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD