• Ber om ny utredning

  4 december, 2012 10:21 0 kommentarer

  Amerikanska RFA (Renewable Fuels Association) uppmanar i ett brev det amerikanska naturvårdsverket att räkna om sina kalkyler för växthusgasreduktion avseende den brasilianska sockerrörsetanolen och den amerikanska majsbaserade etanolen. RFA pekar på att analyserna nu har ett antal år på nacken och att det har tillkommit mycket ny volym på marknaden samt att ändrade produktionsvillkor har sänkt utsläppen inklusive s.k. LUC (Land Use Change). En reflektion man kan göra är att även på den amerikanska marknaden ökar betydelsen av klimateffekten av de förnybara drivmedlen. Det är en välkommen utveckling.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA nettoimportör av etanol

  26 november, 2012 04:25 0 kommentarer

  Torkan i USA har lett till att USA enligt uppgift har blivit en nettoimportör av etanol under den senare delen av 2012. USA:s starka uppbyggnad av etanolindustrin som ett svar på försöken att minimera beroendet av importerad energi har lett till världens största produktion som har överstigit konsumtionen och därmed skapat utrymme för export. Exporten har bl.a. gått till Europa och utsatts för stadsstödskritik. Torkan har nu reducerat produktionen och för att fylla USA:s behov av ca 800 tbd (tusen fat per dag) etanol för låginblandning upp till 10 procent har man nu gått till att vara nettoimportör. Brasilien är den andra stora producenten och den som fyller hålet. Vid normala odlingsförhållande för 2013 kommer USA att bli självförsörjande igen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WEO 2012

  23 november, 2012 03:07 0 kommentarer

  Årets upplaga av WEO (World Energy Outlook)  introducerades idag traditionsenligt av IEA: s (International Energy Agency) chefekonom Fatih Birol. Årets huvudtema är energieffektivitet och den positiva effekt det för med sig, samt effekterna av framför allt USAs och Iraks ökade produktion av gas och olja. Mindre glädjande är att subventionerna av fossil energianvändning fortsätter uppåt till över 500 miljarder dollar, samt att 10 år av oavbruten ökningstakt i investeringar i förnybara energikällor har brutits. Europas situation ser bekymmersam ut. Med ökat importberoende och betydligt högre energipriser än både USA och Kina som dessutom förstärks över perioden fram till 2035 minskar handlingsutrymmet. Att få fart på den europeiska ekonomin blir allt viktigare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Inget etanolundantag i USA

  19 november, 2012 01:47 0 kommentarer

  Flera amerikanska delstater har med anledning av den svåra torka USA drabbades av tidigare i år bett om att få slippa leva upp till kravet på inblandning av etanol i den bensin som säljs i USA. Låginblandingen av etanol i bensinen i USA uppgår i stort till 10 % vilket gör USA till världens största tillverkare och konsument. I stort sett all etanol har majs som råvara. USA: s Naturvårdsverk (EPA) avslog begäran. Som underlag för sitt beslut har EPA gjort omfattande analysmodeller över etanol, majs och matpriser. Mer än 500 analyser har gjorts och i 89 % av fallen har ingen påverkan kunnat påvisas. I de 11 % som har haft en påverkan uppgick påverkan till mindre än 1 % av priset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC: s syn

  14 november, 2012 11:45 0 kommentarer

  OPEC skriver i sin syn över utvecklingen för 2012 och 2013 att man åter bedöms hamna på en produktionsnivå som understiger 30 mbd (miljoner fat per dag). 2012 räknar man med kommer att hamna just under på 29,9 mbd vilket gör att nivån på 29,5 mbd för 2013 innebär en ytterligare nedgång. Svag efterfrågeutveckling från framför allt OECD-länderna bidrar men det största skälet är den ökande produktionen av olja från framför allt USA men även andra länder. Ökningen av NGL (Natural Gas Liquids) spelar också en betydande roll. Just nu känns ökningar av världsmarknadspriset på råolja baserade på marknadsfundamenta en bit bort.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ökad kapacitetsreserv

  12 november, 2012 04:46 0 kommentarer

  Irak och USA är två nyckelländer i den framtida ökningen av produktionskapaciteten enligt IEA (International Energy Agency) I såväl deras WEO (World Energy Outlook) som deras MTMR (Medium Term Market Report) pekas länderna ut som kraftiga tillväxtländer till 2020 och 2030. I Irak är det konventionell råolja medan det i USA rör sig om skifferolja. Om allt går i lås för detta med sig att kapacitetsreserven växer i det medellånga perspektivet fram till 2017 och förväntas nå drygt 6 mbd (miljoner fat per dag). En nivå som är betydligt bekvämare för marknaden än dagens på drygt 2.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WEC annual meeting

  6 november, 2012 06:19 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) Dr Fatih Birol höll idag ett mycket uppskattat anförande på WEC: s (World Energy Council) årsmöte. Bl.a. pekade Fatih Birol på det intressanta förhållandet att USA, som inte har någon klimatpolitik, har minskat sina utsläpp sedan 2006 mer än Europa som har en uttalad klimatpolitik. USA: s utsläppsminskningar uppgående till 430 Mton eller 7,7 % har flera olika orsaker. Den mest betydelsefulla är övergången från kol till naturgas vid elgenerering med en tydlig koppling till den nya skiffergasproduktionen. En förändring som är helt driven av marknadsförutsättningar. Europa har under perioden ökat sin kolanvändning medan USA har minskat sin. Den sedan några år förutspådda starka påverkan av den nya tekniken är idag en realitet. Jag ser fram emot årets World Energy outlook från IEA som kommer inom kort.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedel till 2017

  5 november, 2012 08:48 0 kommentarer

  I sin Medium term market report ger IEA (International Energy Agency) sin syn på utvecklingen av biodrivmedel till 2017. Produktionen förväntas öka från 1,9 mbd (miljoner fat per dag) 2011 till 2,4 mbd 2017. Ca 80 procent av produktionen är fortsatt etanol 2017 och ca 93 % av volymen 2017 kommer från konventionella biodrivmedel (1: a generationen). USA är fortsatt störst med ungefär 50 % av den totala globala produktionen. Avancerade biodrivmedel (2: a generationen) beräknas står för 0,18 mbd eller ca 7 % 2017. Det är framför allt på dieselsidan substituten från avancerade tekniker växer fram. IEA betonar svårigheten i att bedöma utvecklingen med hänvisning till teknik och kostnader. Den globala produktionen av grödebaserade biodrivmedel förväntas växa med ca 0,4 och avancerade med ca 0,1 mbd till 2017. Ett intressant förhållande mot bakgrund av EU-kommissionens direktivutkast i frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Raffinaderiutmaningar

  1 november, 2012 04:12 0 kommentarer

  Deltog igår i ett intressant seminarium som arrangerades av Nätverket Olja & Gas, NOG och som handlade om EU:s raffinaderier och de utmaningar de står inför. Man ser minskande efterfrågan i OECD länder. Raffinaderikapaciteten ökar mer än efterfrågan och de byggs nya moderna raffinaderier i Kina, Indien och Mellanöstern av statsägda företag som inte bygger på kommersiella grunder utan för ökad tillväxt och välstånd. Efterfrågan på diesel ökar inom EU och ökar underskottet av diesel. En del av detta kommer att täckas av utbyggnaden av ryska raffinaderier som investerar för att öka dieselproduktionen. Ett sammanlänkat problem är att det blir ett bensinöverskott inom EU och man måste hitta avsättning för den. Hittills har USA importerat bensin men det finns tecken på att USA kommer att bli självförsörjande på bensin och då måste man hitta andra avsättningar för bensinen.

  Skribent: Ebba Tamm
  Civilingenjör – Produkter och miljöinformation

   

 • Stormar igen

  30 oktober, 2012 05:20 0 kommentarer

  Vi har fått vänja oss vid att stormar med jämna mellanrum skapar problem för raffinaderierna i USA. Åtskilliga raffinaderier på USA: s östkust drog ned på verksamheten eller stängde inför den kommande stormen Sandy vilket ledde till en uppåtgående trend på marknaden. Även om det är tidigt är de första rapporterna dessbättre positiva och flera raffinaderier är redan igång eller på väg att sättas i produktion igen. Bortfall av el stör på vissa håll och kustnära raffinaderier behöver gå igenom eventuella skador innan de kan startas upp igen. Marknaden har reagerat lite nedåt. De närmaste dagarna kommer ge ett tydligare besked.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD