• Inget etanolundantag i USA

  19 november, 2012 01:47 0 kommentarer

  Flera amerikanska delstater har med anledning av den svåra torka USA drabbades av tidigare i år bett om att få slippa leva upp till kravet på inblandning av etanol i den bensin som säljs i USA. Låginblandingen av etanol i bensinen i USA uppgår i stort till 10 % vilket gör USA till världens största tillverkare och konsument. I stort sett all etanol har majs som råvara. USA: s Naturvårdsverk (EPA) avslog begäran. Som underlag för sitt beslut har EPA gjort omfattande analysmodeller över etanol, majs och matpriser. Mer än 500 analyser har gjorts och i 89 % av fallen har ingen påverkan kunnat påvisas. I de 11 % som har haft en påverkan uppgick påverkan till mindre än 1 % av priset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC: s syn

  14 november, 2012 11:45 0 kommentarer

  OPEC skriver i sin syn över utvecklingen för 2012 och 2013 att man åter bedöms hamna på en produktionsnivå som understiger 30 mbd (miljoner fat per dag). 2012 räknar man med kommer att hamna just under på 29,9 mbd vilket gör att nivån på 29,5 mbd för 2013 innebär en ytterligare nedgång. Svag efterfrågeutveckling från framför allt OECD-länderna bidrar men det största skälet är den ökande produktionen av olja från framför allt USA men även andra länder. Ökningen av NGL (Natural Gas Liquids) spelar också en betydande roll. Just nu känns ökningar av världsmarknadspriset på råolja baserade på marknadsfundamenta en bit bort.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ökad kapacitetsreserv

  12 november, 2012 04:46 0 kommentarer

  Irak och USA är två nyckelländer i den framtida ökningen av produktionskapaciteten enligt IEA (International Energy Agency) I såväl deras WEO (World Energy Outlook) som deras MTMR (Medium Term Market Report) pekas länderna ut som kraftiga tillväxtländer till 2020 och 2030. I Irak är det konventionell råolja medan det i USA rör sig om skifferolja. Om allt går i lås för detta med sig att kapacitetsreserven växer i det medellånga perspektivet fram till 2017 och förväntas nå drygt 6 mbd (miljoner fat per dag). En nivå som är betydligt bekvämare för marknaden än dagens på drygt 2.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • WEC annual meeting

  6 november, 2012 06:19 0 kommentarer

  IEA: s (International Energy Agency) Dr Fatih Birol höll idag ett mycket uppskattat anförande på WEC: s (World Energy Council) årsmöte. Bl.a. pekade Fatih Birol på det intressanta förhållandet att USA, som inte har någon klimatpolitik, har minskat sina utsläpp sedan 2006 mer än Europa som har en uttalad klimatpolitik. USA: s utsläppsminskningar uppgående till 430 Mton eller 7,7 % har flera olika orsaker. Den mest betydelsefulla är övergången från kol till naturgas vid elgenerering med en tydlig koppling till den nya skiffergasproduktionen. En förändring som är helt driven av marknadsförutsättningar. Europa har under perioden ökat sin kolanvändning medan USA har minskat sin. Den sedan några år förutspådda starka påverkan av den nya tekniken är idag en realitet. Jag ser fram emot årets World Energy outlook från IEA som kommer inom kort.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedel till 2017

  5 november, 2012 08:48 0 kommentarer

  I sin Medium term market report ger IEA (International Energy Agency) sin syn på utvecklingen av biodrivmedel till 2017. Produktionen förväntas öka från 1,9 mbd (miljoner fat per dag) 2011 till 2,4 mbd 2017. Ca 80 procent av produktionen är fortsatt etanol 2017 och ca 93 % av volymen 2017 kommer från konventionella biodrivmedel (1: a generationen). USA är fortsatt störst med ungefär 50 % av den totala globala produktionen. Avancerade biodrivmedel (2: a generationen) beräknas står för 0,18 mbd eller ca 7 % 2017. Det är framför allt på dieselsidan substituten från avancerade tekniker växer fram. IEA betonar svårigheten i att bedöma utvecklingen med hänvisning till teknik och kostnader. Den globala produktionen av grödebaserade biodrivmedel förväntas växa med ca 0,4 och avancerade med ca 0,1 mbd till 2017. Ett intressant förhållande mot bakgrund av EU-kommissionens direktivutkast i frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Raffinaderiutmaningar

  1 november, 2012 04:12 0 kommentarer

  Deltog igår i ett intressant seminarium som arrangerades av Nätverket Olja & Gas, NOG och som handlade om EU:s raffinaderier och de utmaningar de står inför. Man ser minskande efterfrågan i OECD länder. Raffinaderikapaciteten ökar mer än efterfrågan och de byggs nya moderna raffinaderier i Kina, Indien och Mellanöstern av statsägda företag som inte bygger på kommersiella grunder utan för ökad tillväxt och välstånd. Efterfrågan på diesel ökar inom EU och ökar underskottet av diesel. En del av detta kommer att täckas av utbyggnaden av ryska raffinaderier som investerar för att öka dieselproduktionen. Ett sammanlänkat problem är att det blir ett bensinöverskott inom EU och man måste hitta avsättning för den. Hittills har USA importerat bensin men det finns tecken på att USA kommer att bli självförsörjande på bensin och då måste man hitta andra avsättningar för bensinen.

  Skribent: Ebba Tamm
  Civilingenjör – Produkter och miljöinformation

   

 • Stormar igen

  30 oktober, 2012 05:20 0 kommentarer

  Vi har fått vänja oss vid att stormar med jämna mellanrum skapar problem för raffinaderierna i USA. Åtskilliga raffinaderier på USA: s östkust drog ned på verksamheten eller stängde inför den kommande stormen Sandy vilket ledde till en uppåtgående trend på marknaden. Även om det är tidigt är de första rapporterna dessbättre positiva och flera raffinaderier är redan igång eller på väg att sättas i produktion igen. Bortfall av el stör på vissa håll och kustnära raffinaderier behöver gå igenom eventuella skador innan de kan startas upp igen. Marknaden har reagerat lite nedåt. De närmaste dagarna kommer ge ett tydligare besked.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA oljeproduktion

  23 oktober, 2012 02:59 0 kommentarer

  Lite i skymundan av den ökade naturgasproduktionen från skiffergasreservoarer ökar nu även USA: s produktion av råolja. Från en lägsta nivå 2006 på ca 6,8 mbd (miljoner fat per dag) uppgick produktionen till 7,8 mbd 2011 och är i stigande. Det är produktion ifrån djuphavsbrunnar och nu senast skifferreserver som står för ökningen. Bara ökningen från staten North Dakota där Bakken skifferoljefältet ligger står för en ökning på 0,6 mbd från 2004. Produktionen bara från North Dakota överstiger nu OPEC-landet Ecuadors hela produktion med en faktor närmare 2. Den ökande produktionen ritar om oljekartan inte bara p.g.a. volymen utan även med anledning av kvaliteten. Skifferoljan är lätt medan volymerna från Kanada och från Mexikanska gulfen är tyngre. Utvecklingen i USA visar hur ny teknik snabbt kan få stort genomslag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer Biodiesel

  16 oktober, 2012 10:01 0 kommentarer

  Sedan tidigare producerar raffinaderier i Sverige, Finland och Holland diesel baserad på biokomponenter. I Sverige är det tallolja och i Finland och Holland är det vegetabilisk olja och slaktavfall som är råvara. Nu kommer ytterligare ett land med på kartan. I Italien kommer ENI att börja producera biobaserad diesel i sitt raffinaderi i Venedig. Enligt bolaget kommer produktionen att starta i januari 2014. Det här visar på att det finns vilja och kraft i industrin att förändra till de nya förutsättningarna som klimathotet representerar samt att de petroleumbaserade raffinaderierna är en viktig del i omställningen till ett kolsnålt samhälle. Det uppvaknande som EU kommissionen nu mer och mer ger uttryck för när det gäller den europeiska raffinaderiindustrins framtid är välkommet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Klargörande

  15 oktober, 2012 11:46 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt gick i helgen ut och kommenterade det uppmärksammade dokumentet från kommissionen om biodrivmedelsanvändningen i Europa. Dokumentet är ett förslag som har läckt ut och innebär ett tak på biodrivmedel från grödor och kraftfull påverkan på befintliga biodrivmedel via utsläppsfaktorer. Om förslaget skulle genomföras i linje med vad som kommit ut ställs arbetet med att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn inför helt nya förutsättningar. Det är ett klargörande uttalande från ministern och det är en bra markering att vi som nation har målet klart för oss och att vi fortsätter att arbeta mot det, och att ny kunskap arbetas in takt med att den är verifierad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD