• Raffinaderiutmaningar

  1 november, 2012 04:12 0 kommentarer

  Deltog igår i ett intressant seminarium som arrangerades av Nätverket Olja & Gas, NOG och som handlade om EU:s raffinaderier och de utmaningar de står inför. Man ser minskande efterfrågan i OECD länder. Raffinaderikapaciteten ökar mer än efterfrågan och de byggs nya moderna raffinaderier i Kina, Indien och Mellanöstern av statsägda företag som inte bygger på kommersiella grunder utan för ökad tillväxt och välstånd. Efterfrågan på diesel ökar inom EU och ökar underskottet av diesel. En del av detta kommer att täckas av utbyggnaden av ryska raffinaderier som investerar för att öka dieselproduktionen. Ett sammanlänkat problem är att det blir ett bensinöverskott inom EU och man måste hitta avsättning för den. Hittills har USA importerat bensin men det finns tecken på att USA kommer att bli självförsörjande på bensin och då måste man hitta andra avsättningar för bensinen.

  Skribent: Ebba Tamm
  Civilingenjör – Produkter och miljöinformation

   

 • Stormar igen

  30 oktober, 2012 05:20 0 kommentarer

  Vi har fått vänja oss vid att stormar med jämna mellanrum skapar problem för raffinaderierna i USA. Åtskilliga raffinaderier på USA: s östkust drog ned på verksamheten eller stängde inför den kommande stormen Sandy vilket ledde till en uppåtgående trend på marknaden. Även om det är tidigt är de första rapporterna dessbättre positiva och flera raffinaderier är redan igång eller på väg att sättas i produktion igen. Bortfall av el stör på vissa håll och kustnära raffinaderier behöver gå igenom eventuella skador innan de kan startas upp igen. Marknaden har reagerat lite nedåt. De närmaste dagarna kommer ge ett tydligare besked.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA oljeproduktion

  23 oktober, 2012 02:59 0 kommentarer

  Lite i skymundan av den ökade naturgasproduktionen från skiffergasreservoarer ökar nu även USA: s produktion av råolja. Från en lägsta nivå 2006 på ca 6,8 mbd (miljoner fat per dag) uppgick produktionen till 7,8 mbd 2011 och är i stigande. Det är produktion ifrån djuphavsbrunnar och nu senast skifferreserver som står för ökningen. Bara ökningen från staten North Dakota där Bakken skifferoljefältet ligger står för en ökning på 0,6 mbd från 2004. Produktionen bara från North Dakota överstiger nu OPEC-landet Ecuadors hela produktion med en faktor närmare 2. Den ökande produktionen ritar om oljekartan inte bara p.g.a. volymen utan även med anledning av kvaliteten. Skifferoljan är lätt medan volymerna från Kanada och från Mexikanska gulfen är tyngre. Utvecklingen i USA visar hur ny teknik snabbt kan få stort genomslag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Mer Biodiesel

  16 oktober, 2012 10:01 0 kommentarer

  Sedan tidigare producerar raffinaderier i Sverige, Finland och Holland diesel baserad på biokomponenter. I Sverige är det tallolja och i Finland och Holland är det vegetabilisk olja och slaktavfall som är råvara. Nu kommer ytterligare ett land med på kartan. I Italien kommer ENI att börja producera biobaserad diesel i sitt raffinaderi i Venedig. Enligt bolaget kommer produktionen att starta i januari 2014. Det här visar på att det finns vilja och kraft i industrin att förändra till de nya förutsättningarna som klimathotet representerar samt att de petroleumbaserade raffinaderierna är en viktig del i omställningen till ett kolsnålt samhälle. Det uppvaknande som EU kommissionen nu mer och mer ger uttryck för när det gäller den europeiska raffinaderiindustrins framtid är välkommet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Klargörande

  15 oktober, 2012 11:46 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt gick i helgen ut och kommenterade det uppmärksammade dokumentet från kommissionen om biodrivmedelsanvändningen i Europa. Dokumentet är ett förslag som har läckt ut och innebär ett tak på biodrivmedel från grödor och kraftfull påverkan på befintliga biodrivmedel via utsläppsfaktorer. Om förslaget skulle genomföras i linje med vad som kommit ut ställs arbetet med att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn inför helt nya förutsättningar. Det är ett klargörande uttalande från ministern och det är en bra markering att vi som nation har målet klart för oss och att vi fortsätter att arbeta mot det, och att ny kunskap arbetas in takt med att den är verifierad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Rysk utmaning

  12 oktober, 2012 03:41 0 kommentarer

  På ett av Argus media organiserat råoljeseminarium i Geneve igår tog Jonathan Kollek från TNK-BP upp den ryska utmaningen under de kommande åren. Många av Rysslands Sibiriska fält är idag i sin nedgångsfas och för att behålla sin position som topproducent tillsammans med Saudiarabien krävs förändringar. Dels behövs det enorma investeringar. Siffran 600 miljarder dollar nämndes, men det är inte bara pengar som behövs utan även ny teknik och nytt ledarskap då utvinningen av de nya fälten ställer helt andra tekniska krav än de etablerade fälten gör. Jonathan såg framför sig en utveckling mot ökat internationellt partnerskap och pekade på att Ryssland mycket väl kan stå inför en tredje våg av rationaliseringar som kan resultera i mycket stora energibolag. Redan idag kan de största ryska bolagen mätas sig med de s.k. majors från väst.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • I tankarna i framtiden

  9 oktober, 2012 12:16 0 kommentarer

  Energi Onlines seminarium idag om vad transportsektorn skall drivas med i framtiden inleddes av Energiminister Anna-Karin Hatt. Ministerns anförande präglades av den stora utmaningen att minska koldioxidutsläppen från sektorn men också av att det inte är transporterna i sig som skall minska. Transporterna är en förutsättning för vår välståndsutveckling. Det är utsläppen som skall minska. Ministern visade tydligt att budskapet från SPBI och andra aktörer om att långsiktighet i de grundläggande förutsättningarna är ett måste för att kunna fatta investeringsbeslut har gått fram. Att innovationsförmåga finns menade ministern var klart och pekade bl.a. på produktionen av biodrivmedlet HVO på ett av oljeraffinaderierna i Göteborg. Slutligen var ministern tydlig med att det behövs ett samarbete mellan politik och näringsliv för att uppnå målen. Något som vi inom branschen ställer upp på till 100 %.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Möte med JRC

  5 oktober, 2012 05:04 0 kommentarer

  På ett möte mellan Kommissionens interna vetenskapliga center JRC (Joint Research Centre) togs frågan om den Europeiska raffinaderisektorns konkurrenskraft upp. Bakgrunden är de direktiv och andra förordningar som enbart påverkar den Europeiska industrin. Syftet var utifrån fakta identifiera områden för vidare studier för att stärka den Europeiska raffinaderiindustrin. Det konstaterades att industrin behöver anpassa sig till de nya förutsättningarna som ökad internationell konkurrens och sjunkande Europeiska volymer. Från deltagarhåll kom propåer om studier kring effekterna av de ackumulerade effekterna av den Europeiska lagstiftningen, analyser kring försörjningstrygghet, energieffektivitet och obalansen mellan bensin och diesel. JRC: s generaldirektör Dominique Ristori sammanfattade mötet som viktigt, raffinaderiindustrins stora betydelse och som starten på en dialog för en konkurrenskraftig Europisk raffinaderiindustri.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Styrmedelseffekter

  25 september, 2012 02:34 0 kommentarer

  USA: s naturvårdsverk EPA kan vara en hjälp till att få fart på investeringarna i den Brasilianska Etanolindustrin. Sedan den senaste ekonomiska nedgången har de årliga investeringarna i etanolsektorn gått från ca 1,5 miljarder dollar till i stort sett noll rapporterar den Brasilianska sockerindustrin. Sedan februari 2010 anses den Brasilianska etanolen möta de amerikanska kraven för s.k. avancerad etanol och får därmed fördel i inblandningen den amerikanska bensinen. Trots att Brasilien ligger på den låga nivån för låginblandning i landet och t.o.m. importerade bensin från USA i december 2011 har man börjat exportera till USA. Förhoppningen är ökade investeringar i takt med den ökande efterfrågan. Styrmedel visar åter sin betydelse i marknadens respons.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Olika uppgifter

  21 september, 2012 01:40 0 kommentarer

  Diskussionen kring den globala skörden av grödor har gått hög och kopplingen till biodrivmedel har varit uppe till debatt bl.a. om majsskörden i USA. Nyligen släppta data från WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) visar enligt RFA (Renewable Fuels Association) att den globala produktionen av majs och vete ändå blir den näst högsta någonsin. Även om USA: s majsskörd är lägre än man initialt hoppades på är den ändå hög, och skördar högre än normalt från länder som Argentina, Mexico, Sydafrika m.fl. väger upp bilden. Prisbilden påverkas av såväl höjda oljepriser som andra faktorer och igen är frågan om spekulation uppe som en förklaringsfaktor för höga priser. Frågan är komplex och kräver en seriös hantering bortom snabba slutsatser på lös grund.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD