• Rysk utmaning

  12 oktober, 2012 03:41 0 kommentarer

  På ett av Argus media organiserat råoljeseminarium i Geneve igår tog Jonathan Kollek från TNK-BP upp den ryska utmaningen under de kommande åren. Många av Rysslands Sibiriska fält är idag i sin nedgångsfas och för att behålla sin position som topproducent tillsammans med Saudiarabien krävs förändringar. Dels behövs det enorma investeringar. Siffran 600 miljarder dollar nämndes, men det är inte bara pengar som behövs utan även ny teknik och nytt ledarskap då utvinningen av de nya fälten ställer helt andra tekniska krav än de etablerade fälten gör. Jonathan såg framför sig en utveckling mot ökat internationellt partnerskap och pekade på att Ryssland mycket väl kan stå inför en tredje våg av rationaliseringar som kan resultera i mycket stora energibolag. Redan idag kan de största ryska bolagen mätas sig med de s.k. majors från väst.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • I tankarna i framtiden

  9 oktober, 2012 12:16 0 kommentarer

  Energi Onlines seminarium idag om vad transportsektorn skall drivas med i framtiden inleddes av Energiminister Anna-Karin Hatt. Ministerns anförande präglades av den stora utmaningen att minska koldioxidutsläppen från sektorn men också av att det inte är transporterna i sig som skall minska. Transporterna är en förutsättning för vår välståndsutveckling. Det är utsläppen som skall minska. Ministern visade tydligt att budskapet från SPBI och andra aktörer om att långsiktighet i de grundläggande förutsättningarna är ett måste för att kunna fatta investeringsbeslut har gått fram. Att innovationsförmåga finns menade ministern var klart och pekade bl.a. på produktionen av biodrivmedlet HVO på ett av oljeraffinaderierna i Göteborg. Slutligen var ministern tydlig med att det behövs ett samarbete mellan politik och näringsliv för att uppnå målen. Något som vi inom branschen ställer upp på till 100 %.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Möte med JRC

  5 oktober, 2012 05:04 0 kommentarer

  På ett möte mellan Kommissionens interna vetenskapliga center JRC (Joint Research Centre) togs frågan om den Europeiska raffinaderisektorns konkurrenskraft upp. Bakgrunden är de direktiv och andra förordningar som enbart påverkar den Europeiska industrin. Syftet var utifrån fakta identifiera områden för vidare studier för att stärka den Europeiska raffinaderiindustrin. Det konstaterades att industrin behöver anpassa sig till de nya förutsättningarna som ökad internationell konkurrens och sjunkande Europeiska volymer. Från deltagarhåll kom propåer om studier kring effekterna av de ackumulerade effekterna av den Europeiska lagstiftningen, analyser kring försörjningstrygghet, energieffektivitet och obalansen mellan bensin och diesel. JRC: s generaldirektör Dominique Ristori sammanfattade mötet som viktigt, raffinaderiindustrins stora betydelse och som starten på en dialog för en konkurrenskraftig Europisk raffinaderiindustri.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Styrmedelseffekter

  25 september, 2012 02:34 0 kommentarer

  USA: s naturvårdsverk EPA kan vara en hjälp till att få fart på investeringarna i den Brasilianska Etanolindustrin. Sedan den senaste ekonomiska nedgången har de årliga investeringarna i etanolsektorn gått från ca 1,5 miljarder dollar till i stort sett noll rapporterar den Brasilianska sockerindustrin. Sedan februari 2010 anses den Brasilianska etanolen möta de amerikanska kraven för s.k. avancerad etanol och får därmed fördel i inblandningen den amerikanska bensinen. Trots att Brasilien ligger på den låga nivån för låginblandning i landet och t.o.m. importerade bensin från USA i december 2011 har man börjat exportera till USA. Förhoppningen är ökade investeringar i takt med den ökande efterfrågan. Styrmedel visar åter sin betydelse i marknadens respons.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Olika uppgifter

  21 september, 2012 01:40 0 kommentarer

  Diskussionen kring den globala skörden av grödor har gått hög och kopplingen till biodrivmedel har varit uppe till debatt bl.a. om majsskörden i USA. Nyligen släppta data från WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates) visar enligt RFA (Renewable Fuels Association) att den globala produktionen av majs och vete ändå blir den näst högsta någonsin. Även om USA: s majsskörd är lägre än man initialt hoppades på är den ändå hög, och skördar högre än normalt från länder som Argentina, Mexico, Sydafrika m.fl. väger upp bilden. Prisbilden påverkas av såväl höjda oljepriser som andra faktorer och igen är frågan om spekulation uppe som en förklaringsfaktor för höga priser. Frågan är komplex och kräver en seriös hantering bortom snabba slutsatser på lös grund.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Bidrar spekulation?

  20 september, 2012 02:28 0 kommentarer

  Frågan om spekulation påverkar priset på råvaror är ofta uppe till debatt. Förespråkarna, däribland OPEC om kopplingen till råoljepriset, har alltid varit tydlig med att det har en stor effekt. Forskning har såvitt jag är informerad aldrig lyckats påvisa ett samband. En spekulant måste någon gång lämna sin position och medför därmed motsvarande försäljning. Däremot är det lättare att tänka sig att en prisuppgång eller prisnedgång kan få extra kraft av att spekulanter går in eller ut. Den senaste nedgången på råolja från ca 118 till 108 dollar har ackompanjerats av att spekulanter har gått ur många långa positioner enligt Reuters. Till forskning kan slå fast antingen det ena eller det andra får vi leva med diskussionen, snabba och ibland svårbegripliga prisförändringar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanol minskar växthusgasutsläpp

  12 september, 2012 09:38 0 kommentarer

  På en konferens i Hanoi Vietnam nyligen släppte GRFA (Global Renewable Fuels Alliance) siffror som visar att de globala utsläppen av växthusgaser kommer att minska med 100 miljoner ton under 2012 som ett resultat av etanolanvändning som drivmedel. Under 2011 producerades 84,5 miljoner kubikmeter etanol för drivmedelsbruk. En siffra som förväntas stiga något till 85,2 under 2012. 100 miljoner ton är ungefär dubbelt så mycket som de svenska utsläppen per år. Störst producent av etanol för drivmedelsbruk är idag USA som är mer än dubbelt så stor som nästa land som är Brasilien. Tillsammans står de för ca 80 % av den globala produktionen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Rio + 20

  4 september, 2012 04:10 0 kommentarer

  Global utmanings seminarium om FN:s konferens om uthållig utveckling i samarbete med regeringskansliet m.fl. på Rosenbad igår gav en del intressanta vinklingar. Förväntningarna inför konferensen var sannolikt ganska blandade med tanke på COP15: s misslyckande och efterföljande möte i Cancun och Durban. Ändå var flera av talarna ganska positiva. Positiva resultat som lyftes fram var bl.a. att begreppet grön ekonomi är etablerat liksom hållbarhetsmål med koppling till demokrati och jämställdhetsmål. Skrivningar kring utfasning av miljöskadliga subventioner och rätten till vatten och sanitet var besvikelser. Flera tog upp att effekterna av denna typ av överenskommelser kommer efter en längre tid. Vi får med andra ord avvakta med att slutligt fälla domen över vilken grad av framgång mötet kom att få.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Effekterna av Isaac

  3 september, 2012 03:44 0 kommentarer

  Isaac blev så småningom nedgraderad till en tropisk storm men fick ändå betydande effekter. Ungefär 1,3 mbd (miljoner fat per dag) av oljeproduktionen i gulfen stoppades och även en betydande mängd av gasproduktionen. Siffran 1,3 kan jämföras med Libyens produktion som uppgick till 1,6 mbd före den arabiska våren. Hur fort produktionen kommer igång igen beror naturligtvis på skadorna. Även raffinaderierna påverkades. 4 raffinaderier har fått stänga ned och ytterligare 7 är påverkade och går med reducerat kapacitetsutnyttjande. Sammanlagt påverkas nära 0,9 mbd eller ca 11 % av den närliggande kapaciteten. Igen visar det på sårbarheten i vårt samhälle och behovet av de beredskapslager och regleringssystem som finns inom ramen för IEA: s (International Energy Agency) regi.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA Energy Technology Perspectives (ETP)2012

  29 augusti, 2012 03:27 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) släppte nyligen sin ETP 2012 med en ambitiös ansats att visa på möjligheten för en global temperaturökning inom 2 grader utifrån ett teknologiskt perspektiv. Ansatasen är bred och har starkt fokus på elproduktion och bl.a. CCS-teknik. IEA lyfter fram behovet av politiska beslut och investeringar i ny teknik och inom forskning och utveckling. Rekommendationer till världens ledare med bl.a. avskaffandet av subventioner av fossil energi finns med. På kort sikt pekas på att energieffektivisering ger störst möjlighet till reduktion av växthusgaser inom transportsektorn. På längre sikt måste övergång till andra energikällor och transportslag till. Teknikskiften som IEA ser gäller framför allt ökad användning av el via hybrider och batteribilar men även biodrivmedel. Bränslecellsbilar ligger fortsatt ett årtionde eller mer framåt i tiden. Inom kollektivtrafiken lyfts avskilda busslinjer inom stadstrafiken s.k. Bus Rapid Transit fram som såväl kostnads- som växthusgaseffektivt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD