• Rio + 20

  4 september, 2012 04:10 0 kommentarer

  Global utmanings seminarium om FN:s konferens om uthållig utveckling i samarbete med regeringskansliet m.fl. på Rosenbad igår gav en del intressanta vinklingar. Förväntningarna inför konferensen var sannolikt ganska blandade med tanke på COP15: s misslyckande och efterföljande möte i Cancun och Durban. Ändå var flera av talarna ganska positiva. Positiva resultat som lyftes fram var bl.a. att begreppet grön ekonomi är etablerat liksom hållbarhetsmål med koppling till demokrati och jämställdhetsmål. Skrivningar kring utfasning av miljöskadliga subventioner och rätten till vatten och sanitet var besvikelser. Flera tog upp att effekterna av denna typ av överenskommelser kommer efter en längre tid. Vi får med andra ord avvakta med att slutligt fälla domen över vilken grad av framgång mötet kom att få.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Effekterna av Isaac

  3 september, 2012 03:44 0 kommentarer

  Isaac blev så småningom nedgraderad till en tropisk storm men fick ändå betydande effekter. Ungefär 1,3 mbd (miljoner fat per dag) av oljeproduktionen i gulfen stoppades och även en betydande mängd av gasproduktionen. Siffran 1,3 kan jämföras med Libyens produktion som uppgick till 1,6 mbd före den arabiska våren. Hur fort produktionen kommer igång igen beror naturligtvis på skadorna. Även raffinaderierna påverkades. 4 raffinaderier har fått stänga ned och ytterligare 7 är påverkade och går med reducerat kapacitetsutnyttjande. Sammanlagt påverkas nära 0,9 mbd eller ca 11 % av den närliggande kapaciteten. Igen visar det på sårbarheten i vårt samhälle och behovet av de beredskapslager och regleringssystem som finns inom ramen för IEA: s (International Energy Agency) regi.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA Energy Technology Perspectives (ETP)2012

  29 augusti, 2012 03:27 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) släppte nyligen sin ETP 2012 med en ambitiös ansats att visa på möjligheten för en global temperaturökning inom 2 grader utifrån ett teknologiskt perspektiv. Ansatasen är bred och har starkt fokus på elproduktion och bl.a. CCS-teknik. IEA lyfter fram behovet av politiska beslut och investeringar i ny teknik och inom forskning och utveckling. Rekommendationer till världens ledare med bl.a. avskaffandet av subventioner av fossil energi finns med. På kort sikt pekas på att energieffektivisering ger störst möjlighet till reduktion av växthusgaser inom transportsektorn. På längre sikt måste övergång till andra energikällor och transportslag till. Teknikskiften som IEA ser gäller framför allt ökad användning av el via hybrider och batteribilar men även biodrivmedel. Bränslecellsbilar ligger fortsatt ett årtionde eller mer framåt i tiden. Inom kollektivtrafiken lyfts avskilda busslinjer inom stadstrafiken s.k. Bus Rapid Transit fram som såväl kostnads- som växthusgaseffektivt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Väder och vind och annat

  27 augusti, 2012 12:02 0 kommentarer

  Ovanpå ett redan högt pris på råolja kommer nu den amerikanska orkansäsongen. En storm med namnet Isac har just uppgraderats och enligt meterologer kan den leda till kortvarig nedstängning av stora delar av produktionen av såväl olja som gas från Mexikanska gulfen. Även signaler från Nordsjön med underhållsstopp och en eventuell ny strejk bidrar till prisdrivande information. Priset på Brent som ligger runt 115 $ per fat är nu ganska långt ifrån det riktmärke som Saudiarabien har satt upp på 100 $.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Tillägg till utsläppsdirektivet

  16 augusti, 2012 11:29 0 kommentarer

  EU-kommissionen har helt nyligen lagt fram förslag till anpassning av auktioneringen av utsläppsrätter. Syftet är att få ”en välordnad funktion av marknaden”. Bakgrunden är att priset har sjunkit då utsläppen har sjunkit till del som en konsekvens av en sämre ekonomisk utveckling än beräknat. Ett minskat behov av utsläppsrätter innebär ett sjunkande pris på utsläppsrätter visar på en väl fungerande tillgång och efterfrågestyrd marknad. Att då gå in och genomföra åtgärder för att de facto höja priset när man tycker det är för lågt är inte att skapa en välordnad funktion på marknaden. Det skapar osäkerhet hos aktörerna och visar på kortsiktigt agerande. Bättre är att hålla ut för det genomförda styrmedlet och om det över tid visar sig att EU inte når målen genomföra en väl förberedd åtgärd som kan gälla över tid.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA: s Oil Market Report

  13 augusti, 2012 11:59 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) släppte sin månadsrapport i fredags. Noterbart är att trots tongångar kring en förbättrad global ekonomisk tillväxt revideras ökningstakten i efterfrågan ned till under 1 mbd (miljoner fat per dag) för såväl 2012 som 2013. Tillgången ökade med 0,3 mbd jämfört med juni och det är NGL (Natural Gas Liquid) som spelar huvudrollen. Med ökad produktion av naturgas kommer NGL få en ökad betydelse på tillgångssidan. Irans export är utsatt för internationell bojkott ledd av EU och USA och visar på en trolig minskning av 1,0 mbd. Irans produktion i juli uppskattades till 2,9 mbd. Med en kvarvarande produktionskapacitetsreserv på ca 2,6 mbd exkluderande bl. a. Iran är tillgången inget ögonblickligt problem.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Trevlig sommar

  6 juli, 2012 01:41 0 kommentarer

  Efter en intensiv Almedalsvecka med många energiseminarier och paneldebatter tar bloggen en paus under sommaren och återkommer i augusti.

  SPBI önskar alla en skön avkopplande sommar!

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Utredare utsedd i Almedalen

  4 juli, 2012 07:36 0 kommentarer

  Det är snart tre år sedan dåvarande miljöministern Andreas Carlgren publicerade regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Kritik uppkom nästan omedelbart från många håll då tolkningen av visionen uteblev och därmed skapades osäkerhet. Det närmaste vi på SPBI kom en tolkning var när Carlgren på en SPI-branschdag beskrev det som att vitala samhällsintressen skulle kunna fingera utan att vara beroende av fossila drivmedel. Idag presenterade Energiminister Anna-Karin Hatt i Almedalen Thomas B Johansson som utredare av visionen. Huvudsekreterare i utredningen blir Per Kågeson. Det är glädjande att denna vision äntligen skall definieras och bidra till att skapa en långsiktig säkerhet i denna fundamentala fråga.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Almedalen

  2 juli, 2012 10:18 0 kommentarer

  Nu är årets upplaga igång på allvar och själv har jag lyssnat på Både Åsa Romson och Catharina Elmsäter Svärd. Tydligt är att transporter och infrastrukturfrågor är heta. Det är en spelplan som både inbegriper fungerande transporter och minimering av klimatpåverkan. Det syns även på antalet evenemang som berör frågorna. För SPBI: s och branschens del är det torsdagen och Wisby Hotell som gäller. I spegelsalen kommer bolagen och SPBI bjuda på seminarier och debatter från 8 till 5. Mer information på vår hemsida www.spbi.se

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA rekommenderar

  20 juni, 2012 11:43 0 kommentarer

  I sina rekommendationer till energiministrarna under sitt Nordic Technology meeting här i Stockholm i dagarna lyfter IEA (International Energy Agency) fram investeringsklimatet som första punkt. Industrin är nyckeln till övergången till vad man kallar för Clean Energy. IEA pekar vidare ut att stringent och förutsägbar politik är väsentlig för att skapa den trovärdigheten. Det är väldigt lätt att hålla med. Hur skall man kunna investera i ny och hållbar teknik när grundläggande faktorer vilar på ettåriga politiska beslut och korta politiska hänsyn. Långsiktighet kan skapas på flera sätt men att den behöver skapas är klart.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD