• Ministrar debatterar

  10 april, 2012 11:48 0 kommentarer

  Anna-Karin Hatt och Lena Ek pekar ut riktningen i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn i en debattartikel i DN. De lyfter fram den effektiva koldioxidskatten och att de förnybara alternativen måste vara ekonomiskt fördelaktiga för kunden. Det är bra. Det ekonomiska incitamentet för konsumenten är fortsatt mycket stort. Vad vi också skulle vilja se är en återgång i förmånsbeskattningsreglerna för tjänstebilar för E85. Branschen har investerat runt en miljard i pumpar och då får inte ändrade fårmånsbeskattningsregler rycka undan mattan för ett miljöbränsle. Försäljningen av bränslet är rekordhögt idag men utan nya flexifeul bilar på marknaden blir det ingen fortsättning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskad råolja i elsektorn

  4 april, 2012 12:12 0 kommentarer

  Saudiarabien använder varje år stora mängder el till sina luftkonditioneringsanläggningar under sommaren då temperaturen kan gå upp till över 40 grader. Under sommaren 2011 användes mer än 700 000 fat olja per dag för elgenerering. Ett mycket omdiskuterat användningsområde. Som referens kan nämnas att den totala svenska oljeanvändningen uppgår till ca 200 000 fat per dag. En ökad produktion av naturgas från såväl nya gasfält som från oljefält kommer att minska denna användning men den kommer likväl att uppgå till hudratusentals fat per dag. Olika länder har olika utmaningar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Riksrevisionens rapport

  30 mars, 2012 04:22 0 kommentarer

  Riksrevisionen har precis släppt sin andra rapport om hållbar utveckling. Agendan för dagen är Infrastrukturplanering. Som vanligt bjuder rapporten på intressant läsning. Rapporten pekar bl.a. på att det finns oklarheter mellan underlagen för de berörda myndigheternas planerande och de olika målen kring infrastrukturutveckling och klimat. Riksrevisionen pekar också på att energieffektivisering och övergång till biodrivmedel inte kommer att räcka för att uppnå klimatmålen utan ytterligare styrning måste till. I avsnitt 5 om fordonseffektivisering för minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn visas på ett tydligt sätt de olika blindskär man måste navigera kring. Det gäller att ha fokus klart för sig. Det är minskade utsläpp från sektorn som skall vara målet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Logistikens betydelse

  26 mars, 2012 01:17 0 kommentarer

  Raffinaderier på USA: s västkust har svåra tider just nu. Dålig lönsamhet och låg utnyttjandegrad har gjort att flera raffinaderier har stängts och fler kan vara på väg. Delvis beror detta på att ostkusten får sina leveranser av råolja bl.a. från Nordsjön vilket givit ett högre råoljepris än för de raffinaderier som har placering lägre västerut med den amerikanska WTI som råvarukälla. De inneslutna volymerna i Cushing Oklahoma hittar inte ut med betydligt lägre priser till följd. Man skall se den omdebatterade pipelinen genom USA i detta perspektiv. Ringar på vattnet i den globala bensinmarknaden påverkar sedan vidare även Europa. Logistik är viktigt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern hos SPBI

  22 mars, 2012 09:41 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt var tydlig kring styrmedel på SPBI: s seminarium om styrmedel på onsdagen. Generella styrmedel är bra och fungerar och skapar fundamentet för aktörerna. Politiken skall inte peka ut tekniken utan skapa möjlighet för många olika tekniska lösningar att prövas. Mycket bra att energiministern dessutom tog upp de mindre bra aspekterna av det liggande förslaget till energieffektivitetsdirektiv. Där krävs en rejäl insats från regeringens sida för att försöka vända det till något positivt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI: s branschdag

  21 mars, 2012 08:55 0 kommentarer

  Efter lunch idag kommer Energiministern till SPBI: s branschdag och inledningstalar. Dagen handlar om Europeiska och nationella styrmedel i arbetet med klimatmålen. Styrmedel är politikens sätt att styra samhällsutvecklingen i önskad riktning och är därmed nödvändiga. I den mängd av önskvärda effekter och komplexitet som styr frågorna gäller det att navigera rätt och minimera ineffektiva och dyra blindskär. Jag ser fram emot en intressant eftermiddag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiutblick dag tre

  15 mars, 2012 05:14 0 kommentarer

  Var på seminarium om framtidens transporter med el som gemensam nämnare. Mycket intressant med fyra ganska olika lösningar på samma önskan. Att få såväl tunga som lätta transporter att bli mer eldrivna. Det pekar med all önskvärd tydlighet på nyttan med att tillåta och uppmuntra många olika forskningsprojekt att pågå samtidigt och att från politiker och styrande myndigheter inte peka ut och låsa sig för tidigt. Eftersom grundförutsättningarna skiljer sig åt, som det så ofta gör, gäller det att de styrmedel som sedan i slutändan används för att implementera är teknikneutrala. Endast så kan den samhällsekonomiskt effektivaste lösningen nå en lyckad marknadsintroduktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern på Energiutblick

  14 mars, 2012 05:12 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt gav två intressanta och välbesökta tal på Energiutblicks andra dag. Bl.a. gav hon klart uttryck för behovet av att använda sig av individuella lösningar för de olika medlemsstaterna i arbetet med att uppnå energieffektivitetsmålet på 20 % till 2020. Vidare var hon tydlig över att det olyckliga i att uttrycka målet och vägen dit i termer av ett tak på energianvändningen. Det är bra att Energiministern så tydligt visar att hon vill arbeta med denna viktiga fråga från ett positivt perspektiv med de verktyg som har varit så framgångsrika i Sverige och inte med de detaljstyrningar som Kommissionen och därefter ITRE i parlamentet har lagt upp till. Nu gäller det att Sverige blir framgångsrikt i  de vidare förhandlingarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiutblick

  13 mars, 2012 05:27 0 kommentarer

  Energiutblick är i full gång och debatten kring energifrågorna går höga. Det är bra med debatt, men när rapporter om samma område från NGO: s, näringsliv och akademika går väldigt mycket isär blir man lite bekymrad. När parterna presenterar scenarior som står i bjärt kontrast mot varandra är det inte lätt för beslutsfattare att veta vad man skall ha som basförutsättningar. Till syvende och sist är det i de allt mer globala företagens styrelserum som besluten om framtida investeringar och därmed jobb, ekonomisk tillväxt och välfärdsutveckling tas. Eftersom ovisshet är det sämsta en beslutsfattare vet ställer det höga krav på att få en tydligare bild av vad man kan förvänta sig av energisverige i framtiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA: s etanolexport

  6 mars, 2012 09:30 0 kommentarer

  USA: s kraftigt ökade produktion av etanol för drivmedelsbruk har lett till uppsving för exporten. Brasiliens dåliga skördeår förra året gav den speciella situationen att USA exporterade ca 10 miljoner fat till Brasilien. Den totala exporten uppgick till ca 30 miljoner fat 2011. Även till Europa ökade den amerikanska exporten kraftigt vilket medfört förnyad diskussion kring de amerikanska subventionerna av etanolproduktion och därmtill kopplade dumpinganklagelser. Att använda sig av subventioner vare sig det är för ett gott ändamål eller ej är alltid kantat med problem. Det gäller att hantera dem utan att förlora sitt långsiktiga fokus.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD