• Status Quo

  15 mars, 2017 01:32 0 kommentarer

  Det är aldrig lätt att förutspå marknaden. OPEC med flera införde vid årsskiftet en väl fungerande frivillig produktionsbegränsning för att stabilisera och sannolikt få upp priset. Många spådde prisuppgångar då neddragningen översteg produktionsöverskottet, men priset har sedan dess legat ganska still kring 55 $/fat. I IEA: s månadsstatistik kan man läsa att efterfrågeökningen för 2017 beräknas fortsatt till ca 1,4 mbd (miljoner fat per dag), en siffra som har stått sig några månader. I februari steg produktionen globalt något med 0,2 mbd, och totalt bedöms uppgången utanför OPEC  i framför allt USA uppgå till 0,4 mbd under året. Den kommersiella lagernivån globalt ökade något i januari och även USA: s siffror visade på en ökning. Detta har lett till att priset på Brent fallit tillbaka något och står i skrivande stund på 52$/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Staplade styrmedel

  10:07 0 kommentarer

  Återinföra koldioxidskatt för värmeanläggningar som ingår i EU ETS är återigen staplade styrmedel på varandra helt utan klimateffekt. EU ETS sätter taket för vad man får släppa ut, och där ingår värmeanläggningar. Risken är också överhängande för att 3-4 möjliga staplade styrmedel för biodrivmedel införs de närmaste åren. Två som EU styr över och dessutom två nationella. Kan också konstatera att man i det klimatpolitiska ramverket och målen tar med de nationella utsläppen. Om man gör drivmedel dyrare i Sverige i jämförelse med grannländer så kommer svenska utsläpp att minska och grannländernas att öka.

  Skribent: Ebba Tamm
  Civilingenjör – Produkter och miljöinformation

   

 • Högre etanolpriser

  15 februari, 2017 04:41 1 kommentar

  Hittills har 2017 präglats av allt högre etanolpriser. Från höstens priser omräknat till svenska kronor på ungefär 4,5 kr per liter ligger nu priset på ca 6,2 vilket är högst hittills under 2017 och det har varit stigande sedan början av november 2016. Skälen är flera och särskilt lyfts fransk efterfråga mot minskad produktion fram, samt att det är billigare och enklare att fylla de nationella kvoterna för förnybart med etanol. Belgien införde från 1 januari 2017 infört 10 % etanol i sin bensin vilket naturligtvis ökat på efterfrågan. En leverantör har deklarerat Force majeur och det finns Inget som just nu tyder på att trycket på priset lättar i ett kort perspektiv även om priset på euron har motverkat en del av uppgången.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Håller emot

  14 februari, 2017 09:28 0 kommentarer

  Trots att rapporterna visar på nästan förvånande följsamhet med OPEC: s m.fl. beslut om neddragning av produktionen av råolja ligger priset och pendlar kring 55 $/fat för Brent-kvaliteten. Svaret finns att läsa i framför allt två förhållanden. Den amerikanska aktiviteten i skifferfälten stiger i takt med att oljepriset steg från de rekordlåga nivåerna på 30 $/fat och en bit över det. Senaste veckan gav ytterligare borriggar i arbete i såväl vertikal som horisontell borrning. Samtidigt är lagren fortsatt höga. Den amerikanska aktiviteten kan inte på långa vägar möta den överenskomna minskningen i det korta perspektivet men den psykologiska effekten samt möjligheten att minska på de rekordstora lagren trycker inte upp efterfrågan tillräckligt. Våren blir intressant och då inte minst nästa OPEC-möte då diskussionen kring om neddragningen ska bli bestående eller inte blir viktig.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA statistik

  10 februari, 2017 04:17 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin månadsstatistik. Efterfrågan på olja har utvecklats lite snabbare än tidigare prognos vilket gör att de skriver upp efterfrågökningen med 0,1 mbd (miljoner fat per dag) till 1,4 för 2017. 2016 slutade med en ökningstakt på 1,6 mbd. Efter beslut om frivilliga produktionsbegränsningar från såväl OPEC som vissa andra producentländer exempelvis Ryssland sjönk produktionen med 1,5 mbd jämfört med december och stannade på 96,4 mbd. OPEC minskade med 1,0 mbd vilket är 0,2 mbd under den frivilliga begränsningen. Eftersom det innebär underskott i marknaden sjönk lagren med 0,8 mbd. Priset är fortsatt runt 55 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Refinery Forum hos EU-kommissionen

  6 februari, 2017 01:56 0 kommentarer

  I torsdags 2 februari genomfördes ett möte med fokus på den europeiska raffinaderiindustrins villkor i EU-kommissionens regi i Bryssel. Medverkade gjorde ett antal tjänstemän från Kommissionen och även Miguel Arias Cañete EU-kommissionär med ansvar för Energi och Klimat. Såväl Cañete som tjänstemännen slog fast att den europeiska raffinaderiindustrin är viktig ur ett energi- och försörjningsperspektiv och att den har en roll att spela fram till 2050 och därefter. Man var samtidigt mycket tydlig med inriktningen mot en low carbon economy med ett tydligt minskat beroende av fossila energikällor med fokus på elgenerering och värmeproduktion. Till 2030 tror Kommissionen på en användning av fossila drivmedel motsvarande 87 – 88 % i transportsektorn jämfört med 94 % idag. Den totala andelen av fordonsflottan som är elbilar beräknas uppgå till 11 – 13 % vilket korresponderar med ca 1,2 miljoner bilar i Sverige. I Sverige har vi mycket bra energieffektivitet i våra raffinaderier bl.a. p.g.a. utnyttjandet av spillvärme. Det är något som Sverige som nation ska värna om när olika länder positionerar sig för framtiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA statistik för december

  19 januari, 2017 11:00 1 kommentar

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin statistik för december 2016. Kraftig kyla i Europa och en snabbare ekonomisk utveckling i Asien drev upp efterfrågan så att ökningen för 2016 beräknas ligga på 1,5 mbd (miljoner fat per dag). Det är en ökning med blygsamma men ändå 0,1 mbd mot novemberprognosen. Det spiller över på 2017 där prognosen även där ökar med 0,1 mbd till 1,3 mbd. När det gäller tillgången minskade den något i december jämfört med november men låg ändå 0,3 mbd över föregående år då OPEC mer än uppvägde minskad produktion i framför allt USA. För 2017 är bedömningen att den högre prisnivån ändå kommer att ge en ökning för icke-OPEC på ca 0,4 mbd. Av dessa beräknas USA öka med 0,3 i hög grad kopplad till skifferoljeutvinning. Lite förvånande då att antalet borriggar faktiskt minskade om än lite i senaste räkningen. Även om den globala lagernivån föll något ligger den på mer än 3 000 mb.

  Höga sockerpriser har bidragit till att lägre etanoltillverkningen i Brasilien än tidigare estimerat. Den totala ökningen för biodrivmedel för 2016 beräknas därför stanna på 35 kbd (tusen fat per dag). En siffra som väntas stiga till 115 kbd för 2017.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedelsstatistik – HVO försäljningen fortsätter stiga

  18 januari, 2017 01:25 0 kommentarer

  Vi fortsätter att rapportera försäljningen av biodrivmedel månadsvis. Beroende på tillgänglighet i statistikunderlaget  ligger vi 2 månader efter, så nu presenterar vi november års siffror. Välkomna att ta del av den senaste biodrivmedelsstatistiken här.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

  Taggar: , , , ,  

 • Priset i vågskålen

  12 januari, 2017 11:57 0 kommentarer

  Priset på råolja på världsmarknaden står just nu och väger. De beslut som OPEC med Ryssland och andra har fattat om produktionsbegränsningar på sammanlagt 1,8 mbd (miljoner fat per dag) leder till underskott i marknaden om de genomförs vilket medför prispåverkan uppåt. Kuwait var tidigt ute och sa att de hade genomfört sin del. Förmodligen en del i spelet, men även Ryssland har offentliggjort en nedgång på 0,1 mbd. Trots det har priset fallit tillbaka något och ligger idag på 55 $/fat. Iraks produktionsrekord från Basra i december samt de fortsatt ökade antalet borriggar i USA motverkar en uppgång i priset. En uppgång på nästan 90 % från lägsta siffran i maj 2016. Dessa fakta kombinerat med det fortsatt höga lagerläget i världen håller emot. Vi går en intressant vår till mötes.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC pumpar på

  14 december, 2016 10:11 0 kommentarer

  OPEC med flera har beslutat om neddragningar i produktionen av råolja för att få upp priset som man menar är på för låg nivå. Inför beslutet pumpas det betydligt mer än föregående år. Enligt IEA:s (International Energy Agency) statistik från november producerade OPEC 0,3 mbd (miljoner fat per dag) mer i november än i oktober månad och 1,4 mbd mer än november 2015. Icke OPEC minskade jämfört med november 2015 med ca 1,1 mbd. Ökningen inom OPEC täcker alltså mer än väl minskningen från icke OPEC-länder. Totalt sett producerades 98,2 mbd under november månad. En siffra som ska jämföras med en konsumtion som gissningsvis uppgår till 97 ca mbd d.v.s. det produceras mer än vad som används. Om den överenskommelse som nu slutits genomförs kommer överskottet att bytas i ett underskott och på en nivå som är högre än den förväntade ökningen för 2017 från USA. Detta kommer leda till lagerminskningar och stigande pris. Viktiga punkter för utvecklingen framöver blir då vilken genomförandedisciplin länderna har och hur snabbt skifferoljeproduktionen i USA kan komma igång. Marknaden har reagerat uppåt men dämpat och ligger nu på ca 55 $/fat.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD