• Olycklig omröstning

  29 februari, 2012 04:18 0 kommentarer

  ITRE, EU-parlamentets energiutskott, tog igår beslut om en skärpning av det redan i förväg mindre lyckade energieffektivitetsdirektivet med krav på bindande åtagande och ökad krångel. Energieffektivisering är ett viktigt instrument i arbetet med att minska klimatpåverkan. Det är tråkigt att detta nu får en mindre lyckad utveckling. Att en övergång från mer energiintensiv biobränsleanvändning av olika slag till fossilanvändning skall vara positivt ur ett energieffektivitetsperspektiv är ett beklagligt steg i klimatarbetet. Det gäller att fortsätta arbetet med att förändra direktivet innan det beslutas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Brasiliansk etanolimport

  27 februari, 2012 11:59 0 kommentarer

  Brasilien som är världens näst största producent av etanol för drivmedelsbruk tvingades importera etanol under 2011. Importen uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter och gällde framför allt den senare delen av året. Detta påverkade naturligtvis även exporten som sjönk med 54,7 % eller 2 miljoner kubikmeter. Från drivmedelshållet är vi vana vid händelser som påverkar tillgången. Det kan röra sig om geopolitiska händelser, orkaner m.m. Nu får vi addera skördenivåer till förklaringarna. Det visar att det inte är självklart från vilket håll importen kommer och att vi har behov av en väl fungerande världshandel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Spelet kring Iransk olja

  20 februari, 2012 11:23 0 kommentarer

  Det är inte helt lätt att hänga med i spelet kring den Iranska oljan. EU beslutar om oljeembargo och förbud mot import, men lägger införandet 6 månader framåt i tiden. Iran kontrar med att införa förtida stopp till namngivna länder med lite oklara förtecken. Europeiska bolag minskar sina inköp i förväg och Iran återkommer med att peka ut Frankrike och Storbritannien som två länder för omedelbart stopp. De skall dock enligt andra uppgifter redan vara oberoende av Iransk olja. Saudiarabien skall i samband med OPEC-mötet lovat Iran att inte kompensera för stoppad volym men har nu visat andra tendenser. Iran säger å sin sida att det har andra kunder och att EU-beslutet inte påverkar deras export. Det är inte lätt att få ihop allt. Det som med säkerhet kan konstateras är att råoljepriset stiger och bensin och diesel tillsammans med det.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Skatteutskottets betänkande

  16 februari, 2012 02:22 0 kommentarer

  Skatteutskottets ställningstagande med anledning av Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel är bl.a. att skattebefrielse skall kvarstå så länge efterfrågan på biodrivmedel behöver stimuleras och att arbetet med energiskattedirektivet slutförs enligt kommissionens förslag. Bra ställningstagande båda två. Förslaget till energiskattedirektiv är i huvudsak bra och skapar bl.a. konkurrensneutralitet vilket alltid skall eftersträvas. Mot bakgrund av att konsumenten i huvudsak handlar efter ekonomin är det också rätt att behålla skattebefrielsen. Alternativet är kvotplikt vilket dock kan komma att behövas om ansträngningen på statskassan blir för stor. Så länge ekonomin är avgörande för konsumenten behövs effektiva, långsiktiga och konkurrensneutrala styrmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Samma eller olika krav?

  13 februari, 2012 01:25 0 kommentarer

  Diskussionerna kring samma eller olika hållbarhetskrav på biobränslen var upp till diskussion i P1 i slutet av förra veckan. Energiminister Anna-Karin Hatt var bekymrad över att reglerna som idag finns på etanol som drivmedel skulle användas för skogsbaserade biobränslen. Men användningen av bioråvara kommer att utvidgas. Idag produceras det en biodiesel med tallråolja som bas i Sverige. Det finns utveckling av etanolframställning av såväl halm som träråvara i Sverige och i världen. Ny forskning kan leda fram till nya användningsområden. På en konkurrerande marknad går det inte att ha olika hållbarhetsregler för olika användning av samma råvara. Det slår undan fundamentet för en fri råvarumarknad. Vilka regler och vilken utformning kan och skall diskuteras, men det skall vara samma.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Miljöbilskritik

  10 februari, 2012 09:27 0 kommentarer

  I dagarna har vi hört om kritik mot miljöbilsreglerna mot bakgrund av att bilar för fossila bränslen faller in. Det är naturligtvis korrekt att bensin och diesel är fossila bränslen och att det därigenom aldrig kan vara förnybara även om branschen låginblandar mer och mer biodrivmedel. Vad man glömmer i debatten, är att vad miljöbilsreglerna har lett till är en kraftig ökning av försäljning av snåla bilar d.v.s bilar som drar mindre bränsle. Den sparade litern är den bästa litern ur klimat- och miljösynvinkeln och att reglerna leder till färre använda litrar ger en klimat- och miljöfördel även om bränslet är fossilt. Vi har en lång väg fram till en klimatneutral transportsektor och steg som leder i rätt riktning borde inte kritiseras för hårt. Det bästa får inte bli det godas fiende.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ord och jobb påverkar

  6 februari, 2012 09:56 0 kommentarer

  Hårda ord i ordkriget mellan Iran och väst tillsammans med bättre jobbsiffror från USA har sänt iväg råoljepriset till runt 114 dollar per fat. Största inverkan denna gång har förmodligen de jobbsiffror som släpptes av det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet på fredagen. 243 000 nya jobb hade skapats mot förväntade 150 000. Arbetslösheten sjönk 0,2 procent i januari och har sjunkit med 0,8 procent sedan i augusti. Förväntan på att det skall påverka efterfrågan på olja i världens största konsumentland är därmed höga. Intressant är att lagersiffrorna talar emot. Ser vi början på en tillväxt i USA som i lägre grad än tidigare är beroende av olja? Skall bli intressant att följa USA: s utveckling framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Vad menar Hedegaard?

  3 februari, 2012 10:02 0 kommentarer

  EU: s klimatkommissionär danskan Connie Hedegaard uttryckte i en intervju i EurActiv.com att hon alltid varit ”väldigt betänksam” (very cautious) när det gäller biodrivmedel. Hon tar som varnande exempel USA: s produktion av majsbaserad etanol. Vidare pekar hon på ILUC-diskussionerna som även framförts i Sverige. Det är självklart att nya landvinningar inte kan göras utan att säkra processen vilket också görs bl.a. via hållbarhetskriterier. Men det är olyckligt att inte EU: s klimatkommissionär är tydligt positiv till en en ökad användning av biodrivmedel som ett av de starkaste medlen att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Målet är idag 10 % till 2020 och om EU skall nå målen enligt sin ”Road map to 2050” med en 65 %: ig reduktion kommer biodrivmedel att vara en och kanske den viktigaste ingrediensen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Subvention och subvention

  1 februari, 2012 02:38 0 kommentarer

  Miljörapporten rapporterar idag om en OECD-rapport som presenterats av OECD:s klimatchef Simon Upton på ett seminarium. Rapporten pekar på det tveksamma i subventioner och är tänkt som en inspiration till en produktiv debatt i frågan. Från SPBI: s håll har vi åtskilliga gånger pekat på det tvivelaktiga i subventioner av fossil energi och välkomnar lika skatt för lika bränsle. Man kan då sätta kaffet i halsen när man läser att Sverige enligt rapporten subventionerar diesel med 12 miljarder kronor mot bakgrund av att energiskatten är lägre på diesel än bensin. Är detta att definieras som en subvention, när samma ord används när konsumentpriset i vissa länder sänks under världsmarknadspriset. Terminologi är viktigt. Det leder tanken och skall därmed hanteras med stor varsamhet. Däremot ser jag fram emot den produktiva debatten i frågan.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fler intressenter

  31 januari, 2012 11:59 0 kommentarer

  På avstånd glömmer man lätt att det finns fler intressenter i frågan om en eventuell stängning av Hormuzsundet. I vår del av världen pratar vi om oljan som måste igenom för att resten av världen skall få sina leveranser. Arabstaterna på insidan av sundet blir dubbelt drabbade vid en stängning då de dels inte skulle få ut sina produkter och därmed få sina exportintäkter och dels inte få tillgång till sin import. Länderna är i mycket hög grad beroende av sjötrafiken för att få mat, andra förnödenheter och produkter av alla de slag som krävs för ett normalt liv. De inblandade staterna har därför tagit fram planer för att möta hotet inkluderande kustbevakning, marinen och samarbete med övriga intressenter inklusive västliga marina styrkor.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD