• SPBI: s branschdag

  21 mars, 2012 08:55 0 kommentarer

  Efter lunch idag kommer Energiministern till SPBI: s branschdag och inledningstalar. Dagen handlar om Europeiska och nationella styrmedel i arbetet med klimatmålen. Styrmedel är politikens sätt att styra samhällsutvecklingen i önskad riktning och är därmed nödvändiga. I den mängd av önskvärda effekter och komplexitet som styr frågorna gäller det att navigera rätt och minimera ineffektiva och dyra blindskär. Jag ser fram emot en intressant eftermiddag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiutblick dag tre

  15 mars, 2012 05:14 0 kommentarer

  Var på seminarium om framtidens transporter med el som gemensam nämnare. Mycket intressant med fyra ganska olika lösningar på samma önskan. Att få såväl tunga som lätta transporter att bli mer eldrivna. Det pekar med all önskvärd tydlighet på nyttan med att tillåta och uppmuntra många olika forskningsprojekt att pågå samtidigt och att från politiker och styrande myndigheter inte peka ut och låsa sig för tidigt. Eftersom grundförutsättningarna skiljer sig åt, som det så ofta gör, gäller det att de styrmedel som sedan i slutändan används för att implementera är teknikneutrala. Endast så kan den samhällsekonomiskt effektivaste lösningen nå en lyckad marknadsintroduktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern på Energiutblick

  14 mars, 2012 05:12 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt gav två intressanta och välbesökta tal på Energiutblicks andra dag. Bl.a. gav hon klart uttryck för behovet av att använda sig av individuella lösningar för de olika medlemsstaterna i arbetet med att uppnå energieffektivitetsmålet på 20 % till 2020. Vidare var hon tydlig över att det olyckliga i att uttrycka målet och vägen dit i termer av ett tak på energianvändningen. Det är bra att Energiministern så tydligt visar att hon vill arbeta med denna viktiga fråga från ett positivt perspektiv med de verktyg som har varit så framgångsrika i Sverige och inte med de detaljstyrningar som Kommissionen och därefter ITRE i parlamentet har lagt upp till. Nu gäller det att Sverige blir framgångsrikt i  de vidare förhandlingarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiutblick

  13 mars, 2012 05:27 0 kommentarer

  Energiutblick är i full gång och debatten kring energifrågorna går höga. Det är bra med debatt, men när rapporter om samma område från NGO: s, näringsliv och akademika går väldigt mycket isär blir man lite bekymrad. När parterna presenterar scenarior som står i bjärt kontrast mot varandra är det inte lätt för beslutsfattare att veta vad man skall ha som basförutsättningar. Till syvende och sist är det i de allt mer globala företagens styrelserum som besluten om framtida investeringar och därmed jobb, ekonomisk tillväxt och välfärdsutveckling tas. Eftersom ovisshet är det sämsta en beslutsfattare vet ställer det höga krav på att få en tydligare bild av vad man kan förvänta sig av energisverige i framtiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA: s etanolexport

  6 mars, 2012 09:30 0 kommentarer

  USA: s kraftigt ökade produktion av etanol för drivmedelsbruk har lett till uppsving för exporten. Brasiliens dåliga skördeår förra året gav den speciella situationen att USA exporterade ca 10 miljoner fat till Brasilien. Den totala exporten uppgick till ca 30 miljoner fat 2011. Även till Europa ökade den amerikanska exporten kraftigt vilket medfört förnyad diskussion kring de amerikanska subventionerna av etanolproduktion och därmtill kopplade dumpinganklagelser. Att använda sig av subventioner vare sig det är för ett gott ändamål eller ej är alltid kantat med problem. Det gäller att hantera dem utan att förlora sitt långsiktiga fokus.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Olycklig omröstning

  29 februari, 2012 04:18 0 kommentarer

  ITRE, EU-parlamentets energiutskott, tog igår beslut om en skärpning av det redan i förväg mindre lyckade energieffektivitetsdirektivet med krav på bindande åtagande och ökad krångel. Energieffektivisering är ett viktigt instrument i arbetet med att minska klimatpåverkan. Det är tråkigt att detta nu får en mindre lyckad utveckling. Att en övergång från mer energiintensiv biobränsleanvändning av olika slag till fossilanvändning skall vara positivt ur ett energieffektivitetsperspektiv är ett beklagligt steg i klimatarbetet. Det gäller att fortsätta arbetet med att förändra direktivet innan det beslutas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Brasiliansk etanolimport

  27 februari, 2012 11:59 0 kommentarer

  Brasilien som är världens näst största producent av etanol för drivmedelsbruk tvingades importera etanol under 2011. Importen uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter och gällde framför allt den senare delen av året. Detta påverkade naturligtvis även exporten som sjönk med 54,7 % eller 2 miljoner kubikmeter. Från drivmedelshållet är vi vana vid händelser som påverkar tillgången. Det kan röra sig om geopolitiska händelser, orkaner m.m. Nu får vi addera skördenivåer till förklaringarna. Det visar att det inte är självklart från vilket håll importen kommer och att vi har behov av en väl fungerande världshandel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Spelet kring Iransk olja

  20 februari, 2012 11:23 0 kommentarer

  Det är inte helt lätt att hänga med i spelet kring den Iranska oljan. EU beslutar om oljeembargo och förbud mot import, men lägger införandet 6 månader framåt i tiden. Iran kontrar med att införa förtida stopp till namngivna länder med lite oklara förtecken. Europeiska bolag minskar sina inköp i förväg och Iran återkommer med att peka ut Frankrike och Storbritannien som två länder för omedelbart stopp. De skall dock enligt andra uppgifter redan vara oberoende av Iransk olja. Saudiarabien skall i samband med OPEC-mötet lovat Iran att inte kompensera för stoppad volym men har nu visat andra tendenser. Iran säger å sin sida att det har andra kunder och att EU-beslutet inte påverkar deras export. Det är inte lätt att få ihop allt. Det som med säkerhet kan konstateras är att råoljepriset stiger och bensin och diesel tillsammans med det.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Skatteutskottets betänkande

  16 februari, 2012 02:22 0 kommentarer

  Skatteutskottets ställningstagande med anledning av Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel är bl.a. att skattebefrielse skall kvarstå så länge efterfrågan på biodrivmedel behöver stimuleras och att arbetet med energiskattedirektivet slutförs enligt kommissionens förslag. Bra ställningstagande båda två. Förslaget till energiskattedirektiv är i huvudsak bra och skapar bl.a. konkurrensneutralitet vilket alltid skall eftersträvas. Mot bakgrund av att konsumenten i huvudsak handlar efter ekonomin är det också rätt att behålla skattebefrielsen. Alternativet är kvotplikt vilket dock kan komma att behövas om ansträngningen på statskassan blir för stor. Så länge ekonomin är avgörande för konsumenten behövs effektiva, långsiktiga och konkurrensneutrala styrmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Samma eller olika krav?

  13 februari, 2012 01:25 0 kommentarer

  Diskussionerna kring samma eller olika hållbarhetskrav på biobränslen var upp till diskussion i P1 i slutet av förra veckan. Energiminister Anna-Karin Hatt var bekymrad över att reglerna som idag finns på etanol som drivmedel skulle användas för skogsbaserade biobränslen. Men användningen av bioråvara kommer att utvidgas. Idag produceras det en biodiesel med tallråolja som bas i Sverige. Det finns utveckling av etanolframställning av såväl halm som träråvara i Sverige och i världen. Ny forskning kan leda fram till nya användningsområden. På en konkurrerande marknad går det inte att ha olika hållbarhetsregler för olika användning av samma råvara. Det slår undan fundamentet för en fri råvarumarknad. Vilka regler och vilken utformning kan och skall diskuteras, men det skall vara samma.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD