• Riksrevisionens rapport

  30 mars, 2012 04:22 0 kommentarer

  Riksrevisionen har precis släppt sin andra rapport om hållbar utveckling. Agendan för dagen är Infrastrukturplanering. Som vanligt bjuder rapporten på intressant läsning. Rapporten pekar bl.a. på att det finns oklarheter mellan underlagen för de berörda myndigheternas planerande och de olika målen kring infrastrukturutveckling och klimat. Riksrevisionen pekar också på att energieffektivisering och övergång till biodrivmedel inte kommer att räcka för att uppnå klimatmålen utan ytterligare styrning måste till. I avsnitt 5 om fordonseffektivisering för minskade koldioxidutsläpp i transportsektorn visas på ett tydligt sätt de olika blindskär man måste navigera kring. Det gäller att ha fokus klart för sig. Det är minskade utsläpp från sektorn som skall vara målet.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Logistikens betydelse

  26 mars, 2012 01:17 0 kommentarer

  Raffinaderier på USA: s västkust har svåra tider just nu. Dålig lönsamhet och låg utnyttjandegrad har gjort att flera raffinaderier har stängts och fler kan vara på väg. Delvis beror detta på att ostkusten får sina leveranser av råolja bl.a. från Nordsjön vilket givit ett högre råoljepris än för de raffinaderier som har placering lägre västerut med den amerikanska WTI som råvarukälla. De inneslutna volymerna i Cushing Oklahoma hittar inte ut med betydligt lägre priser till följd. Man skall se den omdebatterade pipelinen genom USA i detta perspektiv. Ringar på vattnet i den globala bensinmarknaden påverkar sedan vidare även Europa. Logistik är viktigt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern hos SPBI

  22 mars, 2012 09:41 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt var tydlig kring styrmedel på SPBI: s seminarium om styrmedel på onsdagen. Generella styrmedel är bra och fungerar och skapar fundamentet för aktörerna. Politiken skall inte peka ut tekniken utan skapa möjlighet för många olika tekniska lösningar att prövas. Mycket bra att energiministern dessutom tog upp de mindre bra aspekterna av det liggande förslaget till energieffektivitetsdirektiv. Där krävs en rejäl insats från regeringens sida för att försöka vända det till något positivt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI: s branschdag

  21 mars, 2012 08:55 0 kommentarer

  Efter lunch idag kommer Energiministern till SPBI: s branschdag och inledningstalar. Dagen handlar om Europeiska och nationella styrmedel i arbetet med klimatmålen. Styrmedel är politikens sätt att styra samhällsutvecklingen i önskad riktning och är därmed nödvändiga. I den mängd av önskvärda effekter och komplexitet som styr frågorna gäller det att navigera rätt och minimera ineffektiva och dyra blindskär. Jag ser fram emot en intressant eftermiddag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiutblick dag tre

  15 mars, 2012 05:14 0 kommentarer

  Var på seminarium om framtidens transporter med el som gemensam nämnare. Mycket intressant med fyra ganska olika lösningar på samma önskan. Att få såväl tunga som lätta transporter att bli mer eldrivna. Det pekar med all önskvärd tydlighet på nyttan med att tillåta och uppmuntra många olika forskningsprojekt att pågå samtidigt och att från politiker och styrande myndigheter inte peka ut och låsa sig för tidigt. Eftersom grundförutsättningarna skiljer sig åt, som det så ofta gör, gäller det att de styrmedel som sedan i slutändan används för att implementera är teknikneutrala. Endast så kan den samhällsekonomiskt effektivaste lösningen nå en lyckad marknadsintroduktion.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiministern på Energiutblick

  14 mars, 2012 05:12 0 kommentarer

  Energiminister Anna-Karin Hatt gav två intressanta och välbesökta tal på Energiutblicks andra dag. Bl.a. gav hon klart uttryck för behovet av att använda sig av individuella lösningar för de olika medlemsstaterna i arbetet med att uppnå energieffektivitetsmålet på 20 % till 2020. Vidare var hon tydlig över att det olyckliga i att uttrycka målet och vägen dit i termer av ett tak på energianvändningen. Det är bra att Energiministern så tydligt visar att hon vill arbeta med denna viktiga fråga från ett positivt perspektiv med de verktyg som har varit så framgångsrika i Sverige och inte med de detaljstyrningar som Kommissionen och därefter ITRE i parlamentet har lagt upp till. Nu gäller det att Sverige blir framgångsrikt i  de vidare förhandlingarna.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Energiutblick

  13 mars, 2012 05:27 0 kommentarer

  Energiutblick är i full gång och debatten kring energifrågorna går höga. Det är bra med debatt, men när rapporter om samma område från NGO: s, näringsliv och akademika går väldigt mycket isär blir man lite bekymrad. När parterna presenterar scenarior som står i bjärt kontrast mot varandra är det inte lätt för beslutsfattare att veta vad man skall ha som basförutsättningar. Till syvende och sist är det i de allt mer globala företagens styrelserum som besluten om framtida investeringar och därmed jobb, ekonomisk tillväxt och välfärdsutveckling tas. Eftersom ovisshet är det sämsta en beslutsfattare vet ställer det höga krav på att få en tydligare bild av vad man kan förvänta sig av energisverige i framtiden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA: s etanolexport

  6 mars, 2012 09:30 0 kommentarer

  USA: s kraftigt ökade produktion av etanol för drivmedelsbruk har lett till uppsving för exporten. Brasiliens dåliga skördeår förra året gav den speciella situationen att USA exporterade ca 10 miljoner fat till Brasilien. Den totala exporten uppgick till ca 30 miljoner fat 2011. Även till Europa ökade den amerikanska exporten kraftigt vilket medfört förnyad diskussion kring de amerikanska subventionerna av etanolproduktion och därmtill kopplade dumpinganklagelser. Att använda sig av subventioner vare sig det är för ett gott ändamål eller ej är alltid kantat med problem. Det gäller att hantera dem utan att förlora sitt långsiktiga fokus.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Olycklig omröstning

  29 februari, 2012 04:18 0 kommentarer

  ITRE, EU-parlamentets energiutskott, tog igår beslut om en skärpning av det redan i förväg mindre lyckade energieffektivitetsdirektivet med krav på bindande åtagande och ökad krångel. Energieffektivisering är ett viktigt instrument i arbetet med att minska klimatpåverkan. Det är tråkigt att detta nu får en mindre lyckad utveckling. Att en övergång från mer energiintensiv biobränsleanvändning av olika slag till fossilanvändning skall vara positivt ur ett energieffektivitetsperspektiv är ett beklagligt steg i klimatarbetet. Det gäller att fortsätta arbetet med att förändra direktivet innan det beslutas.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Brasiliansk etanolimport

  27 februari, 2012 11:59 0 kommentarer

  Brasilien som är världens näst största producent av etanol för drivmedelsbruk tvingades importera etanol under 2011. Importen uppgick till 1,1 miljoner kubikmeter och gällde framför allt den senare delen av året. Detta påverkade naturligtvis även exporten som sjönk med 54,7 % eller 2 miljoner kubikmeter. Från drivmedelshållet är vi vana vid händelser som påverkar tillgången. Det kan röra sig om geopolitiska händelser, orkaner m.m. Nu får vi addera skördenivåer till förklaringarna. Det visar att det inte är självklart från vilket håll importen kommer och att vi har behov av en väl fungerande världshandel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD