• Med klimatet i tankarna

  28 januari, 2011 04:41 0 kommentarer

  Per Kågeson lade idag fram sin rapport om styrmedel till Expertgruppen för miljöstudier, en kommitté under Finansdepartementet. Styrmedel är samhällets sätt att styra utvecklingen och det är lätt att falla för frestelsen att göra många och kortsiktiga åtgärder i takt med den senaste utvecklingen. Något som Per Kågeson tar upp i sin rapport. Vidare tar Kågeson upp ett eventuellt införandet av en bonus-malusmodell för regestreringsavgift och beräkning av förmånsvärde med Frankrike som lite av en förebild. Det är lätt att hålla med Kågeson om EU-harmonisering, teknikneutralitet och likabehandling av alla fordon oavsett ägare. Rapporten är ett bra inlägg i en viktig debatt kring det viktigaste av allt i den framtida utvecklingen av klimatåtgärder, styrmedel. Hämta rapporten på http://www.ems.expertgrupp.se/


  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Landanvändning

  26 januari, 2011 12:13 0 kommentarer

  Hörnstenen i många kritikers argumentation mot förnybara drivmedel som etanol är de indirekta effekterna av markanvändning. Den brasilianska sockerrörsindustrin uttrycker nu sitt stöd för EU: s arbete med att förbättra mätmetoder kring påverkan med motivet att befintliga modeller inte är tillförlitliga. Samtidigt lyfter de fram det initiativ Brasilianska staten har tagit för att hantera problemen inom Brasilien via sitt ”AgroEcological Zoning” för sockerrör. Frågan om effekterna om indirekt landanvändning, ILUC, är och kommer fortsatt vara en het potatis.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC ökar?

  25 januari, 2011 10:24 0 kommentarer

  Första signalen om att OPEC kan komma att öka produktionen kom från Saudiarabiens oljeminister i en intervju igår. Samtidigt ökar de finansiella positionerna för högre oljepris. Med nivåer nära den psykologiskt viktiga nivån 100 dollar per fat stiger nervositeten. Med en ökning på 1,5-2,0 miljoner fat per dag under 2011 minskar sannolikt kapacitetsöverskottet vilket indikeras av att OPEC: s följsamhet mot den gemensamt beslutade produktionsminskningen nu är nere i låga 45 procent. Ingen risk att priser blir en B-fråga under 2011.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nya prognoser

  21 januari, 2011 10:56 0 kommentarer

  BP har kommit med sin Energy Outlook för 2030. Den innehåller en del intressanta punkter. Bl. a. tror man på att platån för oljebaserade drivmedel globalt inträder under 2020-talet. Största skälet finns att hämta i en ökad användning av biodrivmedel där de tror på en 9 procentig andel på energibas. Mättnad och effektivare fordon spelar också en stor roll. Det är högre än IEA: s referensscenario men i linje med deras 450-scenario. Däremot ser de inte några markanta ökningar inom el och inte heller inom gas före 2030. Anmärkningsvärt är också att det är första generationens biodrivmedel som skall stå för bulken av ökningen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Dieseln större än bensinen

  19 januari, 2011 01:06 0 kommentarer

  2010 var det år då försäljningen av diesel blev större än bensin. Det är en milstolpe i dieselns segertåg över världen som allmänt kallas ”dieselization”. Trenden har pågått under många år och i hela världen. Den är dels en konsekvens av ökningen av tunga transporter både på väg och järnväg och dels en ökning av dieseldrivna personbilar. Ur klimatsynvinkel är dieseln bättre än bensinen avseende utsläpp av CO2 per km, men baksidan är att raffinaderiet är en processindustri där man inte kan styra produktflödet efter önskemål utan bensin, gas och tjocka eldningsoljor m.m. blir ett resultat av råoljan och raffinaderiets konfiguration. Vi kan därmed inte gå över till att bara producera och konsumera diesel. Värt att ha i åtanke vid konstruktionen av styrmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Kraftig ökning 2010

  18 januari, 2011 11:25 0 kommentarer

  Nya siffror från IEA visar preliminärt på en kraftig ökning av den globala oljekonsumtionen under 2010. En uppgång på 2,7 mb/d (miljoner fat per dag) eller 3,2 procent har vi inte haft på många år. Konsumtionen stannar på 87,7 mb/d och förväntas gå upp över 89 mb/d 2011. Den globala återhämtningen visar sig i oljekonsumtionen och det är Asien och framför allt Kina som står för en stor del. För Europas del slår de ekonomiska svårigheterna igenom och där ser vi en minskning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • En månad över 90

  11 januari, 2011 09:54 0 kommentarer

  Nu har priset på Brentoljan legat över 90 $/fat i mer än en månad. Mot bakgrund av OPEC: s tidigare uttalande om att en nivå mellan 70 och 80 är bekväm både för producent och konsument är bristen på agerande talande. OPEC styr i praktiken priset via sina produktionskvoter i nuvarande marknadssituation och en gradvis förändring av inställning i takt med prishöjningen på marknaden inger inte förtroende för tidigare och kommande uttalanden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskade subventioner

  30 december, 2010 09:35 0 kommentarer

  Iran har minskat sina subventioner av fossil energi och det rapporteras om en omedelbar effekt. Nedgången uppges till ca 20 procent. Det nya systemet på bensin innebär en prisökning från tidigare ca 70 ö/l till en kvot på 60 liter för ca 2,75 kr/l och därefter ca 5 kr per liter. Iran är det land som använder mest pengar i statsbudgeten till energisubventioner. De uppgick enligt IEA till 30 miljarder dollar 2009 av världens totala ca 312 miljarder dollar. Det är ett steg i rätt riktning. Subvention av fossil energi i vissa länder medan andra arbetar hårt för att få ned konsumtionen blir nästan paradoxalt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ökat fokus på priset

  29 december, 2010 10:47 0 kommentarer

  Synen på råoljepriset börjar variera betänkligt inom producentsfären mot bakgrund av att priset har skjutit i höjden på grund av det kalla vädret och kopplad ökad efterfrågan. Även Kuwaits oljeminister visar nu acceptans för pris runt 100 $/fat i sina kommentarer, medan Saudiarabiens oljeminister fortfarande pratar i termer av 70 – 80 $/fat. Nytt OPECmöte före ordinarie junimötet är också uppe på tapeten där åsikterna går isär. Samtidigt ökar de finansiella positionerna som stöder uppgång i priset. Lagerstatistiken i USA blir viktig idag och spänningen ökar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Gas to Liquid

  28 december, 2010 09:45 0 kommentarer

  Det Sydafrikanska bolaget Sasol har annonserat en satsning på en miljard kanadensiska dollar i kanadensisk skiffergas. Anledningen är att på sikt kunna producera framför allt diesel av naturgas. Studier för ett nästa steg, planering och byggnation av en konverteringsanläggning, skall påbörjas nästa år. Det är de stora möjligheterna med skiffergasen och därmed sjunkande priser kombinerat med stigande oljepriser som är på väg att skapa de ekonomiska möjligheterna för en lönsam konvertering från naturgas till diesel och flygbränsle.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD