• Kraftig ökning 2010

  18 januari, 2011 11:25 0 kommentarer

  Nya siffror från IEA visar preliminärt på en kraftig ökning av den globala oljekonsumtionen under 2010. En uppgång på 2,7 mb/d (miljoner fat per dag) eller 3,2 procent har vi inte haft på många år. Konsumtionen stannar på 87,7 mb/d och förväntas gå upp över 89 mb/d 2011. Den globala återhämtningen visar sig i oljekonsumtionen och det är Asien och framför allt Kina som står för en stor del. För Europas del slår de ekonomiska svårigheterna igenom och där ser vi en minskning.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • En månad över 90

  11 januari, 2011 09:54 0 kommentarer

  Nu har priset på Brentoljan legat över 90 $/fat i mer än en månad. Mot bakgrund av OPEC: s tidigare uttalande om att en nivå mellan 70 och 80 är bekväm både för producent och konsument är bristen på agerande talande. OPEC styr i praktiken priset via sina produktionskvoter i nuvarande marknadssituation och en gradvis förändring av inställning i takt med prishöjningen på marknaden inger inte förtroende för tidigare och kommande uttalanden.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskade subventioner

  30 december, 2010 09:35 0 kommentarer

  Iran har minskat sina subventioner av fossil energi och det rapporteras om en omedelbar effekt. Nedgången uppges till ca 20 procent. Det nya systemet på bensin innebär en prisökning från tidigare ca 70 ö/l till en kvot på 60 liter för ca 2,75 kr/l och därefter ca 5 kr per liter. Iran är det land som använder mest pengar i statsbudgeten till energisubventioner. De uppgick enligt IEA till 30 miljarder dollar 2009 av världens totala ca 312 miljarder dollar. Det är ett steg i rätt riktning. Subvention av fossil energi i vissa länder medan andra arbetar hårt för att få ned konsumtionen blir nästan paradoxalt.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ökat fokus på priset

  29 december, 2010 10:47 0 kommentarer

  Synen på råoljepriset börjar variera betänkligt inom producentsfären mot bakgrund av att priset har skjutit i höjden på grund av det kalla vädret och kopplad ökad efterfrågan. Även Kuwaits oljeminister visar nu acceptans för pris runt 100 $/fat i sina kommentarer, medan Saudiarabiens oljeminister fortfarande pratar i termer av 70 – 80 $/fat. Nytt OPECmöte före ordinarie junimötet är också uppe på tapeten där åsikterna går isär. Samtidigt ökar de finansiella positionerna som stöder uppgång i priset. Lagerstatistiken i USA blir viktig idag och spänningen ökar.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Gas to Liquid

  28 december, 2010 09:45 0 kommentarer

  Det Sydafrikanska bolaget Sasol har annonserat en satsning på en miljard kanadensiska dollar i kanadensisk skiffergas. Anledningen är att på sikt kunna producera framför allt diesel av naturgas. Studier för ett nästa steg, planering och byggnation av en konverteringsanläggning, skall påbörjas nästa år. Det är de stora möjligheterna med skiffergasen och därmed sjunkande priser kombinerat med stigande oljepriser som är på väg att skapa de ekonomiska möjligheterna för en lönsam konvertering från naturgas till diesel och flygbränsle.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Minskad klimatpåverkan från transporterna

  14 december, 2010 10:05 0 kommentarer

  Som Miljödepartementet meddelade måndag eftermiddag har koldioxidutsläppen i Sverige minskat kraftigt och då även i transportsektorn. Det är mycket glädjande. Minskningen från transportsektorn kommer framför allt från sjunkande försäljningsvolymer av bensin och branschens låginblandningen av etanol i 95-oktanig bensin och FAME i diesel. Låginblandning är det effektivaste och billigaste sättet att snabbt öka användningen av förnybara drivmedel i drivmedlespoolen. Det är därför olyckligt att regeringen inte har gått hela vägen i budgetpropositionen för att därmed skapa förutsättningar för att utnyttja hela potentialen i det EU-direktiv som styr möjlighet till låginblandning.  

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Orörda kvoter

  13 december, 2010 09:20 0 kommentarer

  Positionerna klargjordes under OPEC: s möte i Quito då man helt enligt förhandstipsen lämnade kvoterna oförändrade. Saudiarabien uttalade att nivån 70 – 80 $/fat var en bra nivå stod i tydlig kontrast mot Venezuela, Iran m.fl. som menar att 100 $/fat mer speglar ökade produktionskostnader. OPEC upprepade sina tidigare uttalande om att producera mer olja om det uppstår ett reellt behov menande att den nuvarande ökningen är driven av spekulation från finansiella placerare. Noterbart är att marknaden har gradvis har lämnat en situation med ett klart Contango (dyrare längre fram i tiden än idag). En indikation på en tajtare marknad.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC: s möte I Quito

  10 december, 2010 10:10 0 kommentarer

  Med ett tryck uppåt på oljepriserna stiger temperaturen kring OPEC: s möte i Quito imorgon och ländernas produktionskvoter. Det mesta pekar på oförändrade kvoter. Generalsekreteraren Abdullah al-Badri sa lite överraskande inför mötet att det inte var priset utan lagernivån som var den största frågan kring ökad produktion. Igen pekande på att priset är utsatt för spekulation och att det inte triggar någon ökad produktion från OPEC: s sida. Ett intressant uttalande mot bakgrund av tidigare uttalande om att priset har legat på en bekväm nivå för både producenter som konsumenter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Subventionernas dilemma

  7 december, 2010 10:36 0 kommentarer

  Indonesien brottas nu med problemet att den subventionerade bensinen har ett så lågt pris (ca 4kr/l) att det är olönsamt att låginblanda inhemskt producerad etanol. Detta medför behov av ytterligare subventionering av etanolen för att nå det mål som den Indonesiska staten har satt upp på en inblandning på 3-5 procent. Ett tydligare exempel på problemen med subventioner får man leta efter.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Priset på råoljan stiger – varför då?

  6 december, 2010 11:27 0 kommentarer

  Råoljepriset stiger och driver därmed upp priset på färdiga produkter. Mot bakgrund av en kapacitetsreserv på ca 6 miljoner fat per dag är ökningen anmärkningsvärd. Andra faktorer än de fundamentala faktorerna tillgång och efterfrågan får ökad betydelse. Spekulation i att USA: s expansiva politik ”kan komma att öka efterfrågan” känns lika välunderbyggt som Commerzbank AG i Frankfurts råvaruchefs uttalande om att ”marknadsoptimism, geopolitisk oro och spekulation” driver upp priset. Hedgefonder har ökat sina långsiktiga positioner med 18 procent enligt Commodity Futures Trading Commissions veckorapport. Det var länge sedan olja endast var ett intresse för köpare och säljare av fysisk leverans.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD