• Sjunkande priser minskar proven reserves

  15 april, 2016 11:58 0 kommentarer

  När vi i dagligt tal pratar om att vi har oljereserver motsvarande 52 års produktion bygger det på ett antal förutsättningar. En av dem är priset. För att betecknas som proven reserves, som är täljaren i indexet, måste det gå att utvinna volymerna inom ramen för oljepriset. Ett av skälen till den ökning från ca 40 år till ca 52 år för några år sedan, då Venezuela omvärderade sina reserver. Ett sjunkande oljepris bör därmed resultera i att indextalet sjunker även om den totala mängden olja inte påverkats. Mexico har nyligen skrivit ned sina proven reserves med ca 2 miljarder fat med en hänvisning till bl.a. priset. Det ska bli mycket intressant att se hur indexet ser ut när helårssiffrorna kommer från bl.a. BP i början av juni.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA:s månadsrapport

  14 april, 2016 11:23 0 kommentarer

  I mars månad föll utbudet med 0,3 mbd (miljoner fat per dag) jämfört med februari enligt IEA:s (International Energy Agency) statistik över råoljesituationen. Det är framför allt icke-OPEC länder som står för nedgången och då inte oväntat USA där den minskade aktiviteten i skifferoljefälten nu slår igenom på allvar. För icke-OPEC länderna är det dessutom en tydlig nedgång på 0,7 mbd jämfört med för ett år sedan. Efterfrågeökningen ligger på samma nivå som föregående månad på 1,2 mbd. Det här innebär att den tidigare överproduktionen på 1 mbd krymper ytterligare. Kombinerat med osäkerheten kring det möte som hålls på söndag mellan vissa OPEC-länder och bl.a. Ryssland om en eventuell frysning av produktionen på januari eller februari månads nivå ger det skälen till den senaste tidens snabba uppgång i priset. I skrivande stund över 43 $/fat. Söndagens möte kommer att blir viktigt för utvecklingen framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Positionering

  7 april, 2016 02:30 0 kommentarer

  Priset på råolja reagerar just nu snabbt på de signaler som kommer från stora exportländer i takt med att de blir kända. Allt är kopplat till det möte som flera OPEC-länder med Saudiarabien i spetsen har planerat med bl.a. Ryssland till den 17 april och som ska avhandla det låga priset på råolja. Ett förslag är lagt om att frysa produktionsnivåerna på januari månads nivå. När exempelvis Saudiarabien sa att Iran måste vara med i överenskommelsen om att frysa produktion sjönk priset samtidigt som det stiger idag när representanter från Kuwait säger att Iran inte behöver vara med i överenskommelsen. Marknaden reagerar med andra ord mer på ord än på faktiska händelser.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanolpriset

  21 mars, 2016 11:41 0 kommentarer

  Efter en kraftig nedgång på etanolpriset för drivmedelsanvändning sedan i november 2015 är det just nu s.k. contango i marknaden d.v.s. det är dyrare att köpa för framtida leverans. Oklarheter kring den spanska producenten Abengoa har minskat vilket tillsammans med annat påverkar. Nedgången har varit kraftig under senvintern vilket också har ändrar prisbalansen mellan etanol och bensin. Skillnaden i pris omräknat till bensinekvivalenter p.g.a. etanolens lägre energiinnehåll har sjunkit till under 5 kr per liter och börjar nu närma sig 4 efter att ha varit uppe på nära 7 kr. Att det internationella bensinpriset har stabiliserats och ökat något har naturligtvis bidragit. Om detta är början på en uppgång för etanolpriset är för tidigt att säga men temperaturen i frågan har åtminstone gått upp.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EurActive idag

  16 mars, 2016 05:12 0 kommentarer

  I dagens EurActive publiceras kommentarer kring en tidigare opublicerad rapport, Globiom study, kommissionen hållit undan publik kännedom. Rapporten handlar om ILUC-frågan och frågan om risken för konflikt mellan biodrivmedel och mat. Den s.k. food vs fuel debatten.

  Rapportens slutsats är enligt EurActive i korthet att farhågorna har överdrivits och att det går att öka användningen av biodrivmedel från livsmedelsbaserade råvaror och bioråvara utan att det behöver leda till ILUC problem eller höjda matpriser. För det sistnämnda finns det även FN-studier som har kommit fram till samma slutsats.

  Det allvarligaste är egentligen inte huruvida det är på det ena eller andra sättet utan att kommissionen undanhåller rapporten. Frågorna är allvarliga och svåra och endast genom en öppen diskussion där alla parter får lägga fram sina argument och underlag så de kan analyseras och debatteras öppet kan besluten bli så bra som möjligt.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Skatten sänks!

  14 mars, 2016 03:29 0 kommentarer

  Den för höga skatten på E85 och RME sänks enligt förslag från regeringen. Det är i sig bra men visar igen på att styrmedlet med höga skatter på fossila drivmedel och skattenedsättning på biodrivmedel inte fungerar som praktisk lösning. När skattehöjningarna föreslogs var de nödvändiga och väl avvägda. Idag har priset på bensin och diesel fallit och de är onödiga. Skattesänkningen slår igenom 1 augusti och då vet vi inte om de är för låga eller för höga eller lagom. Byt styrmedel. Inför kvotplikt!

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • 11 mars, 2016 02:23 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin senaste månadsrapport. Efterfrågeökningen minskade påtagligt jämfört med för ett år sedan, från 2,3 mbd (miljoner fat per dag) till 1,2. 1,2 mbd är den nivå som IEA har som prognos för helåret 2016 för närvarande. Utbudet ligger på 96,5 mbd vilket är 1,8 mbd högre än föregående år. En mindre minskning sedan januari men fortfarande klart högre än efterfrågan. Gott om olja i marknaden m.a.o.

  Saudi Aramco meddelade i veckan att de ska bygga ut naturgasproduktionen och närmast dubbla den till 23 bcfd på 10 år. Det sker samtidigt som de ska bygga ut sin raffinaderiproduktion till 8 – 10 mbd jämfört med 4 – 5 mbd idag. Naturgas för inhemskt bruk vilket skapar möjligheter för högre produktion och därmed export av såväl råolja som färdiga produkter.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ingen överkompensation

  4 mars, 2016 02:04 0 kommentarer

  Energimyndigheten har just släppt sin övervakningsrapport för biodrivmedel för 2015. Redan det faktum att vi två gånger per år ska genomföra en rapportering med all den administration och arbete det för med sig pekar på det orimliga i den väg de senaste regeringarna valt att fortsätta på. Sveriges väg med koldioxidskatt och skattenedsättning är undantag inom EU och vi får dispens men dispensen kostar på fler sätt än pengar.

  Rapporten i sig visar att ingen överkompensation förekommit. Det är bra då vi slipper risk för återbetalning till EU. En återbetalning som drabbar de företag som anses ha fått överkompensationen och inte regeringen som har satt upp regler och lagstiftning bolagen lever efter. Men systemet är mycket trubbigt. Energimyndigheten pekar på att det inte hade uppstått någon överkompensation för biodrivmedlen även om den skatt som regeringen lade på biodrivmedlen för att förhindra just överkompensation hade uteblivit. Det betyder att skattenedsättningen har varit för låg om man vill premierar förnybara drivmedel som en del av klimatomställningen. Att ändra skattenivåerna kräver dessutom riksdagsbeslut och är därmed en lång process. Då dessutom själva idén med skattereduktion på biodrivmedel är att det ska vara ekonomiskt lönsamt att använda mer biodrivmedel på bekostnad av fossila drivmedlen framstår den inslagna vägen än mer märklig. Det är helt enkelt ett dåligt fungerande styrmedel i en marknad där priserna kan gå upp och ned med stora tal under kort tid. D.v.s. den marknad vi lever i. Det är sedan länge mycket hög tid för regeringen att välja kvotplikt som huvudsakligt styrmedel för att stimulera användningen av mer biodrivmedel istället för att fortsätta kampen för en princip som inte fungerar i det europeiska sammanhanget.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ali Al-Naimi om framtiden

  24 februari, 2016 08:13 0 kommentarer

  I en artikel nyligen i oil & gas journal lägger Saudiarabiens oljeminister Ali Al-Naimi ut texten kring priset på råolja idag och framöver. Ali Al-Naimi menar att prisnivån när oljan kostade 100 $/fat eller mer skapade ett utrymme åt alla de projekt som inte klarar en lägre lönsamhet och därmed började produktionen öka till den graden att överproduktion skapade ett överutbud med prisnedgång som följd. Det är en analys som lika korrekt som enkel. Det intressanta kommer därefter där Ali Al-Naimi menar att vi kommer att se en återgång till kostnadsbaserade priser i marknaden. En intressant omsvängning från tidigare uttalanden när Saudiarabien under lång tid hävdade att priser på runt 100 $/fat var bra för såväl producent som konsument och något som OPEC eftersträvade att upprätthålla. Uttalandet ger mer stöd för en framtida inriktning där marknaden får råda och priset blir en fråga om kostnader och i dagens läge därmed klart lägre än de nivåer vi har sett på 100 $/fat eller mer. Intressant även i perspektivet av de samtal som hållits mellan Venezuela, Saudiarabien, Ryssland med flera för att eventuellt börja begränsa produktionen igen för att få upp priset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Storskaliga statliga lösningar

  10 februari, 2016 09:49 1 kommentar

  Professor Henrik Thunman har i en debattartikel i DN föreslagit storskaliga statliga fonder för att bygga produktionsanläggningar. Läs gärna hans artikel och vår kommentar.

  http://www.dn.se/debatt/ersatt-koldioxidskatten-med-stor-omstallningsfond/

  http://www.dn.se/debatt/repliker/omstallningsfond-inte-ratt-vag/

  Skribent: Ulf Svahn
  VD