• Tyskland bröt mot statsstödsreglerna

  13 maj, 2016 04:08 0 kommentarer

  EU-domstolen har i en dom från den 10 maj slagit fast att Tyskland har brutit mot statsstödsreglerna och går därmed på Kommissionens linje. De drabbade företagen får inte heller någon återbetalning av avgifterna. Det här visar med all önskvärd tydlighet att statsstödsreglerna är viktiga och att det kan leda till tuffa konsekvenser att bryta mot dem. För drivmedelsbranschen är det risken att få återbetalningskrav vid överkompensation av biodrivmedel som ligger i korten. Det är därför viktigt att de bedömningar som görs vid bestämmandet av punktskattenivåer är korrekta. Utfallet bör stämma till eftertanke inför diskussionerna kring utformning av befintliga och framtida stödsystem.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Vaktombyte

  10 maj, 2016 12:28 0 kommentarer

  I lördags kom det som spekulerats i under lång tid. Bytet av Ali al-Naimi som oljeminister i Saudiarabien. Ali al-Naimi har varit oljeminister under lång tid och har varit allmänt respekterad även utanför Saudiarabien och stått för kontinuitet. Det är möjligt att mötet i Doha om en frysning av oljeproduktionen på januari månads nivå var den utlösande faktorn, men vid 81 års ålder och nya vindar i landet var det nog mer frågan om tidpunkt. Ny på platsen är den förra CEO:n i Aramco Khalid al-Falih. Händelsen ska ses i skenet av att den vice kronprinsen Mohammed bi Salman stärker sitt inflytande över politiken i landet. Al-Falih anses stå den vice kronprinsen nära och känner Saudi Aramco utan och innan vilket naturligtvis är en fördel då en liten del av bolaget ska börsnoteras som ett led i en framtid då olja och gas minskar i betydelse. Vad det kommer att innebära i förändringar lär vi märka och möjligen med start i juni när OPEC har sitt nästa ordinarie möte.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fel väg igen

  4 maj, 2016 04:29 0 kommentarer

  Marie C. Donnely directör för förnybar energi inom EU-kommissionen har enligt euractiv kommenterat biodrivmedel efter 2020 på ett seminarium i Bryssel. Vid 2020 går kravet på 10 % förnybart i transportsektorn ut och det kravet kommer enligt Donnely inte vidareföras. Skälet är kommissionens tveksamhet till biodrivmedel och dess negativa effekter. Bakom beslutet finns en stark miljölobby som i Europa menar att biodrivmedel kan vara värre än fossila drivmedel. Den här debatten är ett fortsatt slag mot hållbara biodrivmedel som enligt vår mening är en viktig källa till sänkta koldioxidutsläpp från transportsektorn. Den visar också åter på den skillnad som finns mellan europeiska och svenska miljöorganisationer. Det här gör inte arbetet med att minska utsläppen från transportsektorn lättare.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Utsläppssiffror för 2015

  29 april, 2016 09:57 0 kommentarer

  Naturvårdsverket har släppt sin preliminära statistik för utsläppen av växthusgaser för 2015. En liten minskning på 1 % är rätt riktning men på låga kanten. Utsläppen från transportsektorn ligger enligt Naturvårdsverket i nivå med 2014. Som det ser ut ökar transportarbetet under 2015. Noterbart är att det är den ökande användningen av biodrivmedel som räddar upp situationen och gör att transportsektorn hamnar på ungefär samma nivå som föregående år. Användningen av biodrivmedel med ungefär 15 % av den totala användningen av drivmedel för 2015 bidrar högst betydligt till minskningen av utsläppen från transportsektorn. Desto mer oroande är det då att framtiden är mer oviss än på länge mot bakgrund av EU-kommissionens syn på biodrivmedel i allmänhet och från grödebaserade råvaror i synnerhet. Ovissheten om vad som händer efter 2020 är stor och om ingen ändring i inställningen kommer till stånd kan det i värsta fall leda till lägre användning av biodrivmedel och därtill kopplade högre utsläpp av växthusgaser.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Inget beslut också ett beslut

  18 april, 2016 09:46 0 kommentarer

  Det blev inget beslut om produktionsbegränsning till januari/februari månads produktionsnivå från de oljeexporterande länder som hade samlats i Doha. Priset på världsmarknaden har under en tid stigit på grund av osäkerheten kring vad mötet skulle föra med sig. Inte helt oväntat blev det Saudiarabien som krävde att alla OPEC-länder skulle vara med i en frysning för att ställa sig bakom den. Då Iran, som inte var med på mötet, tydligt markerat att de inte anser sig kunna ställa sig bakom det då de ska återta marknadsandelar efter det att sanktionerna mot landet upphört fanns det inga förutsättningar för en uppgörelse. Eftersom det i praktiken inte finns något land utöver Saudiarabien som har stora kapacitetsreserver hade det varit de som skulle dra lasset då övriga producerar på eller nära sitt kapacitetstak. Priset sjönk som en reaktion och ligger i skrivande stund på 41 $/fat, sannolikt påverkat uppåt på grund av strejk i Kuwait. Då det är på utbudssidan som en anpassning måste göras för en snabb prisuppgång pekar allt på en fortsatt lugn utveckling på prissidan utifrån marknadsfundamentala faktorer.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Sjunkande priser minskar proven reserves

  15 april, 2016 11:58 0 kommentarer

  När vi i dagligt tal pratar om att vi har oljereserver motsvarande 52 års produktion bygger det på ett antal förutsättningar. En av dem är priset. För att betecknas som proven reserves, som är täljaren i indexet, måste det gå att utvinna volymerna inom ramen för oljepriset. Ett av skälen till den ökning från ca 40 år till ca 52 år för några år sedan, då Venezuela omvärderade sina reserver. Ett sjunkande oljepris bör därmed resultera i att indextalet sjunker även om den totala mängden olja inte påverkats. Mexico har nyligen skrivit ned sina proven reserves med ca 2 miljarder fat med en hänvisning till bl.a. priset. Det ska bli mycket intressant att se hur indexet ser ut när helårssiffrorna kommer från bl.a. BP i början av juni.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA:s månadsrapport

  14 april, 2016 11:23 0 kommentarer

  I mars månad föll utbudet med 0,3 mbd (miljoner fat per dag) jämfört med februari enligt IEA:s (International Energy Agency) statistik över råoljesituationen. Det är framför allt icke-OPEC länder som står för nedgången och då inte oväntat USA där den minskade aktiviteten i skifferoljefälten nu slår igenom på allvar. För icke-OPEC länderna är det dessutom en tydlig nedgång på 0,7 mbd jämfört med för ett år sedan. Efterfrågeökningen ligger på samma nivå som föregående månad på 1,2 mbd. Det här innebär att den tidigare överproduktionen på 1 mbd krymper ytterligare. Kombinerat med osäkerheten kring det möte som hålls på söndag mellan vissa OPEC-länder och bl.a. Ryssland om en eventuell frysning av produktionen på januari eller februari månads nivå ger det skälen till den senaste tidens snabba uppgång i priset. I skrivande stund över 43 $/fat. Söndagens möte kommer att blir viktigt för utvecklingen framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Positionering

  7 april, 2016 02:30 0 kommentarer

  Priset på råolja reagerar just nu snabbt på de signaler som kommer från stora exportländer i takt med att de blir kända. Allt är kopplat till det möte som flera OPEC-länder med Saudiarabien i spetsen har planerat med bl.a. Ryssland till den 17 april och som ska avhandla det låga priset på råolja. Ett förslag är lagt om att frysa produktionsnivåerna på januari månads nivå. När exempelvis Saudiarabien sa att Iran måste vara med i överenskommelsen om att frysa produktion sjönk priset samtidigt som det stiger idag när representanter från Kuwait säger att Iran inte behöver vara med i överenskommelsen. Marknaden reagerar med andra ord mer på ord än på faktiska händelser.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Etanolpriset

  21 mars, 2016 11:41 0 kommentarer

  Efter en kraftig nedgång på etanolpriset för drivmedelsanvändning sedan i november 2015 är det just nu s.k. contango i marknaden d.v.s. det är dyrare att köpa för framtida leverans. Oklarheter kring den spanska producenten Abengoa har minskat vilket tillsammans med annat påverkar. Nedgången har varit kraftig under senvintern vilket också har ändrar prisbalansen mellan etanol och bensin. Skillnaden i pris omräknat till bensinekvivalenter p.g.a. etanolens lägre energiinnehåll har sjunkit till under 5 kr per liter och börjar nu närma sig 4 efter att ha varit uppe på nära 7 kr. Att det internationella bensinpriset har stabiliserats och ökat något har naturligtvis bidragit. Om detta är början på en uppgång för etanolpriset är för tidigt att säga men temperaturen i frågan har åtminstone gått upp.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • EurActive idag

  16 mars, 2016 05:12 0 kommentarer

  I dagens EurActive publiceras kommentarer kring en tidigare opublicerad rapport, Globiom study, kommissionen hållit undan publik kännedom. Rapporten handlar om ILUC-frågan och frågan om risken för konflikt mellan biodrivmedel och mat. Den s.k. food vs fuel debatten.

  Rapportens slutsats är enligt EurActive i korthet att farhågorna har överdrivits och att det går att öka användningen av biodrivmedel från livsmedelsbaserade råvaror och bioråvara utan att det behöver leda till ILUC problem eller höjda matpriser. För det sistnämnda finns det även FN-studier som har kommit fram till samma slutsats.

  Det allvarligaste är egentligen inte huruvida det är på det ena eller andra sättet utan att kommissionen undanhåller rapporten. Frågorna är allvarliga och svåra och endast genom en öppen diskussion där alla parter får lägga fram sina argument och underlag så de kan analyseras och debatteras öppet kan besluten bli så bra som möjligt.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD