• Skatten sänks!

  14 mars, 2016 03:29 0 kommentarer

  Den för höga skatten på E85 och RME sänks enligt förslag från regeringen. Det är i sig bra men visar igen på att styrmedlet med höga skatter på fossila drivmedel och skattenedsättning på biodrivmedel inte fungerar som praktisk lösning. När skattehöjningarna föreslogs var de nödvändiga och väl avvägda. Idag har priset på bensin och diesel fallit och de är onödiga. Skattesänkningen slår igenom 1 augusti och då vet vi inte om de är för låga eller för höga eller lagom. Byt styrmedel. Inför kvotplikt!

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • 11 mars, 2016 02:23 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin senaste månadsrapport. Efterfrågeökningen minskade påtagligt jämfört med för ett år sedan, från 2,3 mbd (miljoner fat per dag) till 1,2. 1,2 mbd är den nivå som IEA har som prognos för helåret 2016 för närvarande. Utbudet ligger på 96,5 mbd vilket är 1,8 mbd högre än föregående år. En mindre minskning sedan januari men fortfarande klart högre än efterfrågan. Gott om olja i marknaden m.a.o.

  Saudi Aramco meddelade i veckan att de ska bygga ut naturgasproduktionen och närmast dubbla den till 23 bcfd på 10 år. Det sker samtidigt som de ska bygga ut sin raffinaderiproduktion till 8 – 10 mbd jämfört med 4 – 5 mbd idag. Naturgas för inhemskt bruk vilket skapar möjligheter för högre produktion och därmed export av såväl råolja som färdiga produkter.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ingen överkompensation

  4 mars, 2016 02:04 0 kommentarer

  Energimyndigheten har just släppt sin övervakningsrapport för biodrivmedel för 2015. Redan det faktum att vi två gånger per år ska genomföra en rapportering med all den administration och arbete det för med sig pekar på det orimliga i den väg de senaste regeringarna valt att fortsätta på. Sveriges väg med koldioxidskatt och skattenedsättning är undantag inom EU och vi får dispens men dispensen kostar på fler sätt än pengar.

  Rapporten i sig visar att ingen överkompensation förekommit. Det är bra då vi slipper risk för återbetalning till EU. En återbetalning som drabbar de företag som anses ha fått överkompensationen och inte regeringen som har satt upp regler och lagstiftning bolagen lever efter. Men systemet är mycket trubbigt. Energimyndigheten pekar på att det inte hade uppstått någon överkompensation för biodrivmedlen även om den skatt som regeringen lade på biodrivmedlen för att förhindra just överkompensation hade uteblivit. Det betyder att skattenedsättningen har varit för låg om man vill premierar förnybara drivmedel som en del av klimatomställningen. Att ändra skattenivåerna kräver dessutom riksdagsbeslut och är därmed en lång process. Då dessutom själva idén med skattereduktion på biodrivmedel är att det ska vara ekonomiskt lönsamt att använda mer biodrivmedel på bekostnad av fossila drivmedlen framstår den inslagna vägen än mer märklig. Det är helt enkelt ett dåligt fungerande styrmedel i en marknad där priserna kan gå upp och ned med stora tal under kort tid. D.v.s. den marknad vi lever i. Det är sedan länge mycket hög tid för regeringen att välja kvotplikt som huvudsakligt styrmedel för att stimulera användningen av mer biodrivmedel istället för att fortsätta kampen för en princip som inte fungerar i det europeiska sammanhanget.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ali Al-Naimi om framtiden

  24 februari, 2016 08:13 0 kommentarer

  I en artikel nyligen i oil & gas journal lägger Saudiarabiens oljeminister Ali Al-Naimi ut texten kring priset på råolja idag och framöver. Ali Al-Naimi menar att prisnivån när oljan kostade 100 $/fat eller mer skapade ett utrymme åt alla de projekt som inte klarar en lägre lönsamhet och därmed började produktionen öka till den graden att överproduktion skapade ett överutbud med prisnedgång som följd. Det är en analys som lika korrekt som enkel. Det intressanta kommer därefter där Ali Al-Naimi menar att vi kommer att se en återgång till kostnadsbaserade priser i marknaden. En intressant omsvängning från tidigare uttalanden när Saudiarabien under lång tid hävdade att priser på runt 100 $/fat var bra för såväl producent som konsument och något som OPEC eftersträvade att upprätthålla. Uttalandet ger mer stöd för en framtida inriktning där marknaden får råda och priset blir en fråga om kostnader och i dagens läge därmed klart lägre än de nivåer vi har sett på 100 $/fat eller mer. Intressant även i perspektivet av de samtal som hållits mellan Venezuela, Saudiarabien, Ryssland med flera för att eventuellt börja begränsa produktionen igen för att få upp priset.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Storskaliga statliga lösningar

  10 februari, 2016 09:49 1 kommentar

  Professor Henrik Thunman har i en debattartikel i DN föreslagit storskaliga statliga fonder för att bygga produktionsanläggningar. Läs gärna hans artikel och vår kommentar.

  http://www.dn.se/debatt/ersatt-koldioxidskatten-med-stor-omstallningsfond/

  http://www.dn.se/debatt/repliker/omstallningsfond-inte-ratt-vag/

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • USA:s skifferolja

  09:42 0 kommentarer

  På ARGUS seminarium i London igår kom ytterligare information fram kring uthålligheten i den amerikanska skifferoljeproduktionen. De tidigare nivåerna på 60 – 90 $/fat som allmänt ansetts som breakeven nivåer har sjunkit rejält. På den plats där det är billigast, Permian basin, i Texas ligger de lägsta nivåerna nere runt 25 $/fat. För att hålla produktionsvolymerna i ett längre perspektiv behövs ca 40 $/fat och för en ökning krävs ca 60 $/fat. Det är lägre nivåer än tidigare diskuterats och visar på en större rubusthet i produktionen än tidigare diskuterats. Om man adderar detta till Irans och även Iraks volymer som beräknas komma ut på marknaden krävs det något annat än rena marknadsmekanismer för att få priset att stiga snabbt igen.  

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Nedskrivning av råvarutillgångar

  2 februari, 2016 11:45 0 kommentarer

  BP skriver ned sitt resultat med totalt 2,6 miljarder dollar. Nedskrivningen är enligt pressreleasen huvudsakligen kopplad till nedskrivning av sina tillgångar i uppströmsverksamheten. Första tydliga effekten av det lägre oljepriset. Det som vidare måste följas med stort intresse är hanteringen av de globala proven reserves som kommer senare under året i bl.a. BP:s Energy Outlook. Definitionen är kopplad till de ekonomiska förutsättningarna och med ett lägre oljepris borde det reflekteras i totalen och indexet uttryckt i antal år. Indexet steg till över 50 år för några år sedan bl.a. som en konsekvens av att höga oljepriser gjorde även dyra tillgångar utvninngsbara.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Oljenotan minskade 2015

  22 januari, 2016 10:51 0 kommentarer

  Just nu är det ett stort fokus på att priset på råolja och produkterna bensin och diesel som görs av råolja har gått ned under 2015. Effekten för Sverige som nation är en nedgång på ca 10 miljarder kronor på de färdiga produkter som används på den svenska marknaden 2015. Priset i kronor per liter har för både bensin och diesel sjunkit med drygt en krona mellan åren räknat som ett genomsnitt. Att effekten inte blir större är framför allt kopplat till att priset på dollarn har stigit. Alla internationella priser på råolja och färdiga produkter beräknas i dollar. Att priset för en dollar har stigit från ca 6,9 till ca 8,4 kr motverkar därför minskningen med ca 2 miljarder. En mindre effekt har även det faktum att användningen av biodrivmedel ökar och priset på biodrivmedel inte har haft samma utveckling.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA om utbudssituationen

  19 januari, 2016 10:50 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin månatliga rapport där man kan konstatera att produktionen steg med hela 2,6 mbd (miljoner fat per dag) olja under 2015. Att jämföra med 2,4 mbd för 2014. OPEC stod för ungefär halvparten av ökningen i kontrast till 2014 där de inte tillförde något alls. Inklusive den nygamla medlemmen Indonesien stod OPEC för 32,28 mbd i december. IEA förväntar att non-OPEC kommer att minska sin produktion med 0,6 mbd för 2016 jämfört med plus 2,4 respektive 1,4 för 2014 och 2015. Därmed kommer en tydlig bekräftelse på att det är på utbudssidan som anpassningen ska ske och att de dyrare non-OPEC projekten som får stryka på foten först. Iran är nyckellandet för 2016. De säger själva att de kan öka med 0,5 mbd direkt och IEA tror på ytterligare 0,3 till årsskiftet men med stor brasklapp. Det är långt från orimligt att Iran ska kunna komma tillbaka till nivåerna före sanktionerna vilket skulle betyda en ökning på 0,7 mbd. De närmaste månaderna blir mycket intressanta inte minst utifrån reaktionerna från resten av OPEC.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Beskedet!

  16 december, 2015 12:17 1 kommentar

  Så kom då det besked som såväl regeringen som vi i branschen väntat på. Sverige får fortsatt tillämpa skattenedsättning för biodrivmedel under åren 2016 t.o.m. 2018. Det var i och för sig nödvändigt att beskedet kom då drivmedelsbranschen annars hade hamnat i en helt omöjlig situation med full skatt på alla biodrivmedel från 1 januari 2016. Tyvärr innebär det också att branschen åter får vänta på de långsiktiga styrmedlen. Det är inte bra då det skapar osäkerhet för de som ska investera i produktions- och distributionsanläggningar för biodrivmedel. Då djävulen som bekant lurar i detaljerna finns det all anledning att fundera över de kommentarer som finns kring vinstmarginaler, åkermarksbaserade råvaror och offentliggörandet av ”viss” information på ”en Webbplats” 1 juli 2016. Vad det betyder i praktiken får visa sig i det kommande arbetet. Det kommer att bli skönt den dagen Sverige kan lämna detta lapptäcke och undantagslösningar och få ett långsiktigt hållbart och av EU-kommissionen accepterat styrmedel för biodrivmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD