• Biodrivmedel och EU

  14 december, 2015 09:04 1 kommentar

  Med klimatavtalet i hamn pratade Miljöminister Åsa Romson om vad vi behöver göra i Sverige i P1 i morse. Ministern tog bl.a. upp de diskussioner regeringen för med EU om svårigheten att kombinera svenska koldioxidskatten med de styrande europeiska direktiven. Det är i sig sant, men viktigare för en fortsatt framgångsrik ökning av mängden biodrivmedel i Sverige är att inte begränsa råvarubaserna. Det tak på 7 % grödebaserad råvara i biodrivmedelsframställningen och ILUC med tillhörande diskussioner om markanvändning som EU-kommissionen infört är direkt begränsade för våra möjligheter att öka mängden biodrivmedel. Bättre därför att lägga kraften på det som skapar en direkt möjlighet för mer biodrivmedel i den svenska drivmedelspoolen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Rifenery fitness check

  10 december, 2015 02:22 0 kommentarer

  EU-kommissionen har precis släppt ett Comission Staff Working Document om den europeiska raffinadersektorns konkurrenssituation med betoning på effekterna av 10 europeiska direktiv. Dokumentet visar att den europeiska raffinaderiindustrin har fått en försämrad konkurrenskraft i förhållande till viktiga konkurrentländer under perioden 2000 – 2012. Av dessa är ungefär 0,5 € per fat att hänföra till direkt ökade kostnader p.g.a. den europeiska lagstiftningen utan motsvarighet i konkurrentländerna adderande till ungefär 25 % av försämringen. Det är framför allt bränslekvalitets- och industriutsläppsdirektiven som ökat kostnaden. Under perioden har bruttomarginalen typiskt legat mellan 0 – 4 € per fat.

  Det är bra att kommissionen nu börjar närma sig en färdig slutsats. Nu gäller det att man vidareför kunskapen till handlingar för att värna den europeiska raffinaderiindustrin från ensidiga kostnader. HVO-produktionen i bl.a. Sverige och Finland visar att raffinaderierna blir en viktig del i övergången från fossilt till förnybart och därmed en minskning av klimatutsläppen från transportsektorn.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC-mötets efterbörd

  9 december, 2015 02:36 0 kommentarer

  OPEC:s möte i Wien i fredags slutade som väntat utan den minskning av produktionen som framför allt Venezuela och Iran men även andra velat se. I praktiken innebar mötet att det i realiteten inte finns någon volymgräns idag. Strategin att behålla marknadsandelarna och att låta produktionskostnaderna spela ut sin roll blev den som vann maratonmötet. Det krävs konsensus för att åstadkomma kvotering vilket de som drev den linjen inte fick gehör för. Flera deltagare har i kommentarer efter mötet pekat på att vare Ryssland eller USA har något tak för sin produktion, och nu har inte OPEC det heller. Eftersom det låga oljepriset inte slår igenom lika hårt i Ryssland p.g.a. sjunkande valutakurs och USA har sett kraftiga effektiviseringar och kostnadsminskningar i utvinningen av skifferolja kommer det ta lång tid innan det blir en anpassning på produktionssidan. Det naturliga är då att priset borde ligga lågt under medellång tid och priset har också sjunkit med ungefär 10 % till ca 40 $ per fat. 2016 blir då ett intressant år, inte för att det händer så mycket i början utan att vad som sker i slutet av året då de minskande investeringarna i ny utvinning så småningom måste möte den naturliga nedgången.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Frukostseminarium om styrmedel för biodrivmedel

  27 november, 2015 11:57 0 kommentarer

  En kompetent panel bestående av Karin Svensson Smith Mp, Kristina Yngwe C, Jakob Lagercrantz 2030-sekretariatet och Ulf Svahn Vd på SPBI diskuterade styrmedel och den problematik som EU:s regelverk innebär för Sveriges nuvarande system med skattenedsättning av biodrivmedel och den osäkerhet som finns i hur systemet ser ut i januari 2016. Det fanns en ganska stor enighet kring att det behövs ett rejält omtag och fokus på ett system för biodrivmedel i Sverige som innebär långsiktighet och förutsägbarhet för branschen, där drivmedelsbranschen vågar fortsätta att investera. Alla i panelen var positiva till Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Avancerade biodrivmedel

  12 november, 2015 11:51 0 kommentarer

  Avancerade biodrivmedel är en viktig del i den framtida lösningen av transportsektorns klimatpåverkan även om det är ett begrepp utan en global definition. I Europa innebär det ett antal råvaror på en idag godkänd lista medan det i USA kan räcka med livsmedelsbaserad råvara med tillräckligt hög reduktion av koldioxid. Här skulle en global definition vara till stor nytta. I IEA:s Renewable Energy Medium-Term Market Report pekar man på 2014 som ett bra år med fem nyöppnade anläggningar tre i USA och två i Brasilien. Alla kommer att producera etanol från cellulosa som i sin tur har jordbruket som råvarubas. Den samlade volymen är dock modest med 0,5 Mm3. Utökad produktionskapacitet för HVO i Sverige och Finland samt uppstart av etanolproduktion från avfall i Sverige är ytterligare värdefulla tillskott i vårt närområde under 2015. Trots positiva tecken blir IEA:s prognos till 2020 inte högre än knappa 3 Mm3 på global nivå HVO oräknat. Jämfört med de 145 Mm3 som prognosen för 2020 är för biodrivmedel totalt blir det ca 2 %. Inte helt oväntat skriver IEA att långsiktiga tydliga styrmedel liksom teknisk utveckling behövs för att takten ska bli högre.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fortsatt positionering inför OPECs möte i Wien

  4 november, 2015 08:35 0 kommentarer

  Inför OPEC:s ordinarie möte i Wien den 4 december rapporterar Reuter om den fortsätta positioneringen mellan de som vill ha produktionsminskningar och de som menar att marknaden sätter priset och produktionen. Till mötet har en rapport tagits fram i tillägg till en uppdatering av den långsiktiga strategin. De stater, Algeriet, Iran, Venezuela som ivrigast argumenterar för en produktionskvot menar att ett tillägg om att maximera OPEC:s långsiktiga intäkter ska vara ett av de främsta målen för den strategiska inriktningen. Saudiarabien har inte kommenterat arbetet. Efter en tid med relativt lugna och konfliktfria möten inom kartellen ser det nu ut som att det kan bli betydligt mer polariserat. Grundtips: Inga individuella kvoter men en fortsatt kollektiv kvot på de 30 mbd som finns idag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA oktober 2015

  16 oktober, 2015 10:51 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har i dagarna släppt sin oktoberutgåva av Oil Market Report. Om man tittare djupare på förändringarna under den övergripande bilden av en mer än väl försörjd marknad av olja hittar man en del intressanta detaljer. I våras förväntades USA:s skifferoljevolymer vara de första som skulle börja en anpassning till lägre priser. Detta trots att de inte är dyrast utan just snabbast att anpassa. Det syns nu tydligt i statistiken där ökningstakten mot föregående år nu är nere i 0,3 mbd (miljoner fat per dag) från tidigare ca 1 mbd. Frågan är nu om de kommer att kunna stiga lika snabbt igen när priserna så småningom kommer upp från dagens nivåer.

  OPEC:s produktion låg på 31,7 mbd. Irak ökar och Saudiarabien ligger på över 10 mbd vilket pekar på att marknadsandelar är intressant just nu. En intressant positionering inför att Iran kan förväntas komma ut på marknaden i början av 2016 med potentiellt ca 1 mbd i exportpotential och ca 40 miljoner fat i flytande lager.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Ansökan om förlängd skattenedsättning

  13 oktober, 2015 09:17 0 kommentarer

  I en pressrelease igår beskrev finansdepartementet att de har gått in med kompletterande uppgifter för att få en förlängd skattenedsättning för biodrivmedel för perioden till och med 2018. För biogasens del till 2020. Igen rullar politiken frågan om de långsiktiga stabila förutsättningarna framför sig. De är inte ensamma. Den gamla regeringen tvingades till samma åtgärd då deras försök till styrmedel inte fick kommissionens godkännande. Det är uppenbart för alla idag att EU-reglerna är en förutsättning som inte kan tänkas bort. Därför måste antingen EU-reglerna ändras eller så måste Sverige anpassa sig. Vilken väg man än väljer börjar det bli bråttom. 2030 närmar sig och nu finns det risk att vi måste leva i osäkerhet till 2019 innan ett nytt regelverk är på plats. Det är hög tid att få ett kvotpliktssystem på plats.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA om biodrivmedel

  7 oktober, 2015 10:45 0 kommentarer

  I IEA:s (International Energy Agency) senaste utkomna publikation om förnybar energi finns mycket intressant information. För vår bransch är det status på biodrivmedel som är av störst intresse. Till 2020 prognosticerar IEA globalt med en liten ökning från 2014 års 127 Mm3 (miljoner kubikmeter) till 144 Mm3år 2020. Det motsvarar en andelsökning från 4 % till 4,3 %. Det låga oljepriset påverkar men eftersom användningen är beroende av styrmedel spelar inte den ökande differensen särskilt stor roll. Mer oroande är då styrmedlen. USA har sin blend wall på 10 % etanol som är svårflyttad och signalerna är otydliga. För EU:s del är det synen på grödebaserade råvaror som även IEA lyfter fram som en hämsko även om det inom taket på 7 % finns ett utrymme för liten tillväxt. Något som för övrigt inte gäller Sverige. Det otydliga läget efter 2020 skapar en osäkerhet för såväl investerare, producenter som för drivmedelsdistributörerna. Det är bara att hålla med. EU-kommissionens hållning i frågan och frågetecknen för vad som ska ske efter 2020 är de största frågetecknen för utvecklingen framöver.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • SPBI:s nyhetsbrev

  30 september, 2015 10:31 0 kommentarer

  Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev där vi lyfter upp intressanta områden och frågor både i Sverige och globalt. Vill du ha det varje månad, gå in på länken och registrera dig!

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef