• Oljenotan minskade 2015

  22 januari, 2016 10:51 0 kommentarer

  Just nu är det ett stort fokus på att priset på råolja och produkterna bensin och diesel som görs av råolja har gått ned under 2015. Effekten för Sverige som nation är en nedgång på ca 10 miljarder kronor på de färdiga produkter som används på den svenska marknaden 2015. Priset i kronor per liter har för både bensin och diesel sjunkit med drygt en krona mellan åren räknat som ett genomsnitt. Att effekten inte blir större är framför allt kopplat till att priset på dollarn har stigit. Alla internationella priser på råolja och färdiga produkter beräknas i dollar. Att priset för en dollar har stigit från ca 6,9 till ca 8,4 kr motverkar därför minskningen med ca 2 miljarder. En mindre effekt har även det faktum att användningen av biodrivmedel ökar och priset på biodrivmedel inte har haft samma utveckling.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA om utbudssituationen

  19 januari, 2016 10:50 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin månatliga rapport där man kan konstatera att produktionen steg med hela 2,6 mbd (miljoner fat per dag) olja under 2015. Att jämföra med 2,4 mbd för 2014. OPEC stod för ungefär halvparten av ökningen i kontrast till 2014 där de inte tillförde något alls. Inklusive den nygamla medlemmen Indonesien stod OPEC för 32,28 mbd i december. IEA förväntar att non-OPEC kommer att minska sin produktion med 0,6 mbd för 2016 jämfört med plus 2,4 respektive 1,4 för 2014 och 2015. Därmed kommer en tydlig bekräftelse på att det är på utbudssidan som anpassningen ska ske och att de dyrare non-OPEC projekten som får stryka på foten först. Iran är nyckellandet för 2016. De säger själva att de kan öka med 0,5 mbd direkt och IEA tror på ytterligare 0,3 till årsskiftet men med stor brasklapp. Det är långt från orimligt att Iran ska kunna komma tillbaka till nivåerna före sanktionerna vilket skulle betyda en ökning på 0,7 mbd. De närmaste månaderna blir mycket intressanta inte minst utifrån reaktionerna från resten av OPEC.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Beskedet!

  16 december, 2015 12:17 1 kommentar

  Så kom då det besked som såväl regeringen som vi i branschen väntat på. Sverige får fortsatt tillämpa skattenedsättning för biodrivmedel under åren 2016 t.o.m. 2018. Det var i och för sig nödvändigt att beskedet kom då drivmedelsbranschen annars hade hamnat i en helt omöjlig situation med full skatt på alla biodrivmedel från 1 januari 2016. Tyvärr innebär det också att branschen åter får vänta på de långsiktiga styrmedlen. Det är inte bra då det skapar osäkerhet för de som ska investera i produktions- och distributionsanläggningar för biodrivmedel. Då djävulen som bekant lurar i detaljerna finns det all anledning att fundera över de kommentarer som finns kring vinstmarginaler, åkermarksbaserade råvaror och offentliggörandet av ”viss” information på ”en Webbplats” 1 juli 2016. Vad det betyder i praktiken får visa sig i det kommande arbetet. Det kommer att bli skönt den dagen Sverige kan lämna detta lapptäcke och undantagslösningar och få ett långsiktigt hållbart och av EU-kommissionen accepterat styrmedel för biodrivmedel.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Biodrivmedel och EU

  14 december, 2015 09:04 1 kommentar

  Med klimatavtalet i hamn pratade Miljöminister Åsa Romson om vad vi behöver göra i Sverige i P1 i morse. Ministern tog bl.a. upp de diskussioner regeringen för med EU om svårigheten att kombinera svenska koldioxidskatten med de styrande europeiska direktiven. Det är i sig sant, men viktigare för en fortsatt framgångsrik ökning av mängden biodrivmedel i Sverige är att inte begränsa råvarubaserna. Det tak på 7 % grödebaserad råvara i biodrivmedelsframställningen och ILUC med tillhörande diskussioner om markanvändning som EU-kommissionen infört är direkt begränsade för våra möjligheter att öka mängden biodrivmedel. Bättre därför att lägga kraften på det som skapar en direkt möjlighet för mer biodrivmedel i den svenska drivmedelspoolen.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Rifenery fitness check

  10 december, 2015 02:22 0 kommentarer

  EU-kommissionen har precis släppt ett Comission Staff Working Document om den europeiska raffinadersektorns konkurrenssituation med betoning på effekterna av 10 europeiska direktiv. Dokumentet visar att den europeiska raffinaderiindustrin har fått en försämrad konkurrenskraft i förhållande till viktiga konkurrentländer under perioden 2000 – 2012. Av dessa är ungefär 0,5 € per fat att hänföra till direkt ökade kostnader p.g.a. den europeiska lagstiftningen utan motsvarighet i konkurrentländerna adderande till ungefär 25 % av försämringen. Det är framför allt bränslekvalitets- och industriutsläppsdirektiven som ökat kostnaden. Under perioden har bruttomarginalen typiskt legat mellan 0 – 4 € per fat.

  Det är bra att kommissionen nu börjar närma sig en färdig slutsats. Nu gäller det att man vidareför kunskapen till handlingar för att värna den europeiska raffinaderiindustrin från ensidiga kostnader. HVO-produktionen i bl.a. Sverige och Finland visar att raffinaderierna blir en viktig del i övergången från fossilt till förnybart och därmed en minskning av klimatutsläppen från transportsektorn.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • OPEC-mötets efterbörd

  9 december, 2015 02:36 0 kommentarer

  OPEC:s möte i Wien i fredags slutade som väntat utan den minskning av produktionen som framför allt Venezuela och Iran men även andra velat se. I praktiken innebar mötet att det i realiteten inte finns någon volymgräns idag. Strategin att behålla marknadsandelarna och att låta produktionskostnaderna spela ut sin roll blev den som vann maratonmötet. Det krävs konsensus för att åstadkomma kvotering vilket de som drev den linjen inte fick gehör för. Flera deltagare har i kommentarer efter mötet pekat på att vare Ryssland eller USA har något tak för sin produktion, och nu har inte OPEC det heller. Eftersom det låga oljepriset inte slår igenom lika hårt i Ryssland p.g.a. sjunkande valutakurs och USA har sett kraftiga effektiviseringar och kostnadsminskningar i utvinningen av skifferolja kommer det ta lång tid innan det blir en anpassning på produktionssidan. Det naturliga är då att priset borde ligga lågt under medellång tid och priset har också sjunkit med ungefär 10 % till ca 40 $ per fat. 2016 blir då ett intressant år, inte för att det händer så mycket i början utan att vad som sker i slutet av året då de minskande investeringarna i ny utvinning så småningom måste möte den naturliga nedgången.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Frukostseminarium om styrmedel för biodrivmedel

  27 november, 2015 11:57 0 kommentarer

  En kompetent panel bestående av Karin Svensson Smith Mp, Kristina Yngwe C, Jakob Lagercrantz 2030-sekretariatet och Ulf Svahn Vd på SPBI diskuterade styrmedel och den problematik som EU:s regelverk innebär för Sveriges nuvarande system med skattenedsättning av biodrivmedel och den osäkerhet som finns i hur systemet ser ut i januari 2016. Det fanns en ganska stor enighet kring att det behövs ett rejält omtag och fokus på ett system för biodrivmedel i Sverige som innebär långsiktighet och förutsägbarhet för branschen, där drivmedelsbranschen vågar fortsätta att investera. Alla i panelen var positiva till Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

  Skribent: Sofie Quant
  Kommunikationschef

   

 • Avancerade biodrivmedel

  12 november, 2015 11:51 0 kommentarer

  Avancerade biodrivmedel är en viktig del i den framtida lösningen av transportsektorns klimatpåverkan även om det är ett begrepp utan en global definition. I Europa innebär det ett antal råvaror på en idag godkänd lista medan det i USA kan räcka med livsmedelsbaserad råvara med tillräckligt hög reduktion av koldioxid. Här skulle en global definition vara till stor nytta. I IEA:s Renewable Energy Medium-Term Market Report pekar man på 2014 som ett bra år med fem nyöppnade anläggningar tre i USA och två i Brasilien. Alla kommer att producera etanol från cellulosa som i sin tur har jordbruket som råvarubas. Den samlade volymen är dock modest med 0,5 Mm3. Utökad produktionskapacitet för HVO i Sverige och Finland samt uppstart av etanolproduktion från avfall i Sverige är ytterligare värdefulla tillskott i vårt närområde under 2015. Trots positiva tecken blir IEA:s prognos till 2020 inte högre än knappa 3 Mm3 på global nivå HVO oräknat. Jämfört med de 145 Mm3 som prognosen för 2020 är för biodrivmedel totalt blir det ca 2 %. Inte helt oväntat skriver IEA att långsiktiga tydliga styrmedel liksom teknisk utveckling behövs för att takten ska bli högre.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • Fortsatt positionering inför OPECs möte i Wien

  4 november, 2015 08:35 0 kommentarer

  Inför OPEC:s ordinarie möte i Wien den 4 december rapporterar Reuter om den fortsätta positioneringen mellan de som vill ha produktionsminskningar och de som menar att marknaden sätter priset och produktionen. Till mötet har en rapport tagits fram i tillägg till en uppdatering av den långsiktiga strategin. De stater, Algeriet, Iran, Venezuela som ivrigast argumenterar för en produktionskvot menar att ett tillägg om att maximera OPEC:s långsiktiga intäkter ska vara ett av de främsta målen för den strategiska inriktningen. Saudiarabien har inte kommenterat arbetet. Efter en tid med relativt lugna och konfliktfria möten inom kartellen ser det nu ut som att det kan bli betydligt mer polariserat. Grundtips: Inga individuella kvoter men en fortsatt kollektiv kvot på de 30 mbd som finns idag.

  Skribent: Ulf Svahn
  VD

   

 • IEA oktober 2015

  16 oktober, 2015 10:51 0 kommentarer

  IEA (International Energy Agency) har i dagarna släppt sin oktoberutgåva av Oil Market Report. Om man tittare djupare på förändringarna under den övergripande bilden av en mer än väl försörjd marknad av olja hittar man en del intressanta detaljer. I våras förväntades USA:s skifferoljevolymer vara de första som skulle börja en anpassning till lägre priser. Detta trots att de inte är dyrast utan just snabbast att anpassa. Det syns nu tydligt i statistiken där ökningstakten mot föregående år nu är nere i 0,3 mbd (miljoner fat per dag) från tidigare ca 1 mbd. Frågan är nu om de kommer att kunna stiga lika snabbt igen när priserna så småningom kommer upp från dagens nivåer.

  OPEC:s produktion låg på 31,7 mbd. Irak ökar och Saudiarabien ligger på över 10 mbd vilket pekar på att marknadsandelar är intressant just nu. En intressant positionering inför att Iran kan förväntas komma ut på marknaden i början av 2016 med potentiellt ca 1 mbd i exportpotential och ca 40 miljoner fat i flytande lager.

   

  Skribent: Ulf Svahn
  VD