SPBI kommenterar regeringens förslag om Bonus Malus

Dagens förslag från regeringen är ytterligare ett konkret exempel på varför Sverige behöver ta ett helhetsperspektiv på synen på biodrivmedel. Regeringen presenterar det ena initiativet efter det andra, utan att få dem att hänga ihop och ge industrin och konsumenter förtroende att investera. Förra veckan sa Bolund att en ambitiös reduktionsplikt ska göra det enkelt för alla att tanka med gott miljösamvete. Idag meddelar han att samma bilar, som kan köras på biodrivmedel, ska beläggas med högre malus. Helt oförståeligt.

Ett justerat system för Bonus Malus bör istället utgå ifrån att minska klimatpåverkan från resor och transporter på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt där man heller inte låser fast sig vid en teknisk lösning, utan möjliggör för flera tekniska lösningar som passar för konsumentens mobilitetsbehov, transportarbete och förutsättningar.

Ett teknikneutralt styrmedel för mobilitet är viktigt ur flera aspekter. Det är svårt och nästintill omöjligt att idag kunna förutsäga vilka tekniksprång som är möjliga på 10-30 års sikt och att därför låsa fast ett styrmedel vid att det måste vara någon form av eldrift för att få den högre bonusen, kan få konsekvenser som idag är oöverblickbara.

Mer information om vad SPBI anser om Bonus Malus

https://spbi.se/pressrum/positioner-for-klimatneutral-konkurenskraft/petroleum-och-biodrivmedelsbranschen-position-om-bonus-malus/

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet, SPBI,

mobil: 070-667 06 03, e-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, mobil:070-667 30 19, e-post: sofie.quant@spbi.se

 

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels-, bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

 

 

Branschen välkomnar regeringens besked om reduktionsplikten

Branschen välkomnar regeringens besked om reduktionsplikten

Drivmedelsbranschen välkomnar regeringens besked om nya nivåer för reduktionsplikten för 2021 samt den plan som finns på att successivt höja nivåerna fram till 2030 med kontrollstation 2022. Långsiktighet och förutsägbarhet är viktiga förutsättningar för att investera och skapa nya gröna jobb.

Drivmedelsbranschen har under våren tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft för Sverige till 2045. Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för branschen att tillsammans med övriga aktörer i Sverige vara med och nå klimatmålen.

En långsiktig plan för reduktionsplikten är avgörande för att klimatmålen ska nås med bibehållen konkurrenskraft och trygg drivmedelsförsörjning för både företag och konsumenter. Enligt regeringens förslag ska de nya reduktionsnivåerna för 2021 träda ikraft tidigast 30 juni 2021 och vara 26 procent reduktion för diesel och 6 procent för bensin.

Branschen välkomnar beskedet om en ambitiös reduktionsplikt som skapar förutsättningar för att investera i biodrivmedel. De nya nivåerna för 2021 är fortfarande gränsfall när det gäller framförhållning och planeringshorisont. En reduktionsplikt för flyget är också ett steg i rätt riktning, men också viktigt att resten av Europa följer efter, kommenterar Johan G Andersson VD på Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI.

Branschen vill ha dialog med politiken om konstruktionen, eftersom osäkerheten kring fortsatt skattebefrielse för höginblandat består.

-Det är komplext och svårt, men vi vill bidra med kompetens och expertis i framtagande av förslag. Nivåerna är viktiga för att skapa långsiktiga förutsättningar, men detsamma gäller hållbarhetskriterierna. Ingen kommer att investera om det inte finns stabila kriterier, och Sverige måste stå upp i EU och försvara de kriterier som möjliggör produktion av biodrivmedel, fortsätter Johan G Andersson.

Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta. Det kommer att finnas biodrivmedel för att möta efterfrågan. Drivmedelsbranschen har beslutat om en rad satsningar för att öka till 10-12 miljoner kubikmeter till 2030. Branschen delar även regeringens syn på att biodrivmedel kan skapa nya arbetstillfällen i Sverige.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD SPBI, Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se
Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, sofie.quant@spbi.se,
Ebba Tamm, expert produkt och miljö SPBI, Mobil: 073-381 80 82, ebba.tamm@spbi.se

 

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Almedalsveckan inställd i år

Region Gotlands beslut tidigare i veckan om att ställa in årets upplaga av politikerveckan i Almedalen i Visby kom inte som en överraskning. SPBI hade tänkte att vara på plats, men kommer istället välja digitala möten.
– Även om vi alla befinner oss i en speciell situation för närvarande vill vi gärna ha en dialog om vägen framåt och vad vi behöver göra för att nå klimatmålen samt de politiska lösningar som vi ser behöver utvecklas, säger Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI. Behovet att diskutera och ha dialog kvarstår. I vårt fall ser vi nu över möjligheterna att ha digitala möten istället.

DN Debatt. ”Så ska petroleumbranschen bli klimatneutral till 2045”

Den svenska petroleum- och biodriv­medelsbranschen har under lång tid varit världsledande i att finna nya, hållbara lösningar, effektivisera raffinaderier och anläggningar och att ersätta fossilt med förnybart där det är möjligt, men nu måste tempot öka.

Koldioxidutsläppen från branschens processer och från produkter som säljs till konsumenter och företag i Sverige uppgår till 25 miljoner ton, vilket är cirka 50 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Under lång tid har vi gradvis ökat volymen förnybara produkter och bidragit till att reducera dessa utsläpp.

Vi har tagit stora steg och är bäst i världen, men det räcker inte. Vi vill bli ännu bättre.

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen har därför tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, där vi visar hur branschen blir klimatneutral 2045. Det innebär att de fossila utsläppen ska minska med minst 85 procent och resten tas bort genom koldioxidinfångning (CCUS) och kompletterande åtgärder. Detta är den största omställningen för industrin någonsin och färdplanen speglar den förändring som redan är påbörjad och som kommer att accelerera.

Läs hela DN debatt

Svenska drivmedelsföretag: Vi lovar klimatneutrala utsläpp senast 2045

I en debattartikel i Dagens Industri skriver Petroleum– och Biodrivmedelsbranschen om den färdplan för klimatneutralitet till 2045, som man håller på att ta fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanen kommer att färdigställas och presenteras i sin helhet i början av 2020. Redan nu ser branschen att man kommer att behöva regeringens stöd inom ett antal områden. Läs hela debattartikeln här!

Dieselförsäljningen fortsatt upp under mars månad

Försäljningen av bensin sjönk under mars månad, medan försäljningen av diesel steg svagt. Totalt sett sjönk förbrukningen något medan den är upp ackumulerat över året. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade försäljningen av bensin t.o.m. mars uppgick till 669 400 m3, vilket är en nedgång från föregående år med ca 39 000 m3 eller drygt 5 %. Bensinförsäljningen under mars månad var ca 8 % lägre jämfört med samma månad föregående år. I siffrorna ingår bio-drivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Dieselförsäljningen fortsatte att öka under mars och uppgick till ca 517 500 m3, vilket är en ökning med ca 2 % jämfört med februari månad. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 1 453 500 m3 vilket är ökning med drygt 4 % jämfört med samma period föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning.

E85 försäljningen uppgick till ca 3 000 m3 vilket är en ökning med 23 % jämfört samma månad föregående år. Dock från låga nivåer. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 8 770 m3, en ökning med ca 22 %.

Ulf Svahn VD SPBI ” Idag kan man inte längre säga att bensin och diesel är fossilt eller att det finns fossila bilar. Det beror på drivmedel och hur stor del som är förnybart. Andelen biodrivmedel i produkterna ökar, vilket är positivt.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post:ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

SPBI söker Digital Kommunikatör

Vill du påverka miljöpolitiken digitalt?

SPBI är en branschorganisation för drivmedel, bränsle-, bitumen-, och smörjmedels-sektorerna i Sverige. Vår uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen. 
Nu söker vi dig som vill arbeta praktiskt med kommunikation i våra digitala kanaler för ett grönare Sverige! Du kommer även arbeta med events, seminarier och PR.

Kunskaper:

  • Erfarenhet av WordPress, Facebook Business Manager, Mailchimp, Google
  • Analytics, content marketing, inbound marketing, grundläggande SEO/SEM etc.
  • Kreativ, korrekt och vindsnabb skribent som enkelt kan publicera och anpassa våra budskap efter kanal på både svenska och engelska.

Egenskaper:

  • Ett autentiskt intresse för miljö, politisk kommunikation, opinionsbildning och digital påverkan är viktigt då du kommer ha ett huvudansvar för skötseln av våra digitala kanaler.
  • En faktasäker förmåga att förvandla komplext grundmaterial till engagerande digital kommunikation i form av uppdateringar i sociala medier och texter på vår sajt.

Erbjudande:

  • Du får arbeta tillsammans med engagerade och kunniga experter som alla brinner för våra frågor och göra det på en bra adress i centrala Stockholm.
  • Vi erbjuder ett omväxlande påverkansarbete från maktens korridorer i Rosenbad till Almedalen där vi ser dina digitala kunskaper som värdefulla för vårt arbete.

Tjänsten är en tillsvidareanställning underställd Head of Communications/Public Affairs med placering i Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse. Är du intresserad? Skicka din ansökan till sofie.quant@spbi.se

Skicka ett personligt brev och ditt CV. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Sofie Quant 070-667 30 19. Vi ser fram emot din ansökan!

Sista dag för ansökan är den 4 december.

Försäljningen av drivmedel sjönk under september

Den totala försäljningen av drivmedel till och med september sjönk svagt med nästan 2,5 %, gentemot samma period 2016. Försäljningen av samtliga drivmedel sjönk under september månad, medan den ackumulerade dieselförsäljningen steg något. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den totala försäljningen av drivmedel minskade de första 9 månaderna under 2017. Minskningen är ca 80 600 m3 eller ca 1 %.

Försäljningen av bensin i september månad 2017 uppgick till ca 269 500 m3 vilket är en nedgång med ca 3,3 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 2 452 800 m3, en nedgång från föregående år med ca 102 8000 m3 eller ca 4 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Försäljningen av diesel omfattade i september månad 519 900 m3, en svag minskning med ca 0,3 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 4 373 800 m3, vilket dock är en liten uppgång på ca 0,5 % i jämförelse med föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 20 – 50 % inblandning.

E85 försäljningen sjönk även under september och uppgick till ca 3 900 m3 vilket är en nedgång med ca 28 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 31 800 m3, en minskning med ca 4,5 %.

Eldningsoljeförsäljningen för de första 9 månaderna uppgick till 434 500 m3. En minskning med nästan 20 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”Nedgången i drivmedelsförsäljningen speglar mer energieffektiva bilar där det går åt mindre med drivmedel”.

September 2017 har en färre leveransdagar än september 2016 vilket kan påverka siffrorna med upp till ca 5 %. Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Försäljningen av HVO steg under augusti

Försäljningen av HVO ökade under augusti, medan försäljningen av etanol och FAME sjönk. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av biodrivmedel ackumulerat över året uppgick till och med augusti 2017 till ca 1 267 600 m3, en ökning med ca 133 600 m3 eller ca 12 %. Den totala användningen av biodrivmedel i augusti månad uppgick till ca 176 400 m3. Ökningen gentemot augusti månad föregående år är ca 23 800 m3 eller ca 16 %.

HVO försäljningen fortsatte att öka och uppgick i augusti till 129 000 m3, en uppgång med ca 27 300 m3 eller 27 % i jämförelse med samma månad föregående år.

Försäljningen av FAME sjönk svagt med ca 3 500 m3 i jämförelse med samma månad föregående år.

Försäljningen av etanol under augusti 2017 sjönk svagt och uppgick till 19 900 m3.

Ulf Svahn VD SPBI ”Av biodrivmedelsförsäljningen är HVO den produkt som står för ökningen i augustis siffror och det är HVO 100 som ökar mest“.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

SPBI avvisar kravet om miljöinformation för alla drivmedel

SPBI avvisar kravet från Energimyndigheten i remissen ”Miljöinformation om drivmedel; DNr: M2017/01118/Kl” om att drivmedelsleverantörerna ska tillhandahålla miljöinformation om samtliga drivmedel som säljs till konsument.  

Energimyndigheten anger att informationskrav om drivmedel har efterfrågats av branschen. Detta stämmer överhuvudtaget inte. Tvärtom är man utifrån ett flertal argument med goda grunder mycket kritisk till detta.

Drivmedelshandel är internationell med globala system, global produktion och global hantering. Utifrån detta är det inte möjligt att genomföra ett sådant här system isolerat i Sverige, utan kräver stora ansatser på global nivå.

Utöver detta finns det även depåsamarbeten och varulånssystem, med syfte att minska transporter, där man som drivmedelsföretag kan hämta ut drivmedelsprodukter ur andras depåer för att säkerställa produkter i hela landet.

En märkning vid pump innebär vilseledande information till konsumenten. Märkning av processtyrda varuflöden kan inte på något sätt likställas med märkning av en maskin som ett kylskåp. Dessutom skulle märkningen inte beskriva det innehåll som kunden tankar, då märkningen på pumpen skulle vara ett genomsnitt av det som levererades ut året innan. Lokala klimatanpassningar, marknadsfluktuationer m.m. kommer också innebära att nivåer och ursprung kommer att variera. Kundinformationen kommer inte att vara korrekt.

Ulf Svahn VD SPBI ” Detta är ett förslag som vi är mycket kritiska till. Meningen med information till konsument är ju att den ska spegla ett verkligt tillstånd, som idag inte är möjligt att uppnå. Vi är en bransch som är för transparens, men att visa information som är felaktig ligger inte i konsumentens intresse.”

Den mest överensstämmande informationen om drivmedelsprodukterna är den som finns på respektive företags hemsida och det är här som SPBI menar att man kan utveckla informationen ytterligare.

Läs hela SPBI:s remissvar här!

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, Civilingenjör Produkter och Miljöinformation, Mobil: 073- 381 80 82

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se