SPBI bedömer att det blir svårare att uppnå reduktionspliktens målnivåer

SPBI vill se en omarbetning av förslaget till ändring av hållbarhetskriterier för biodrivmedel då det är svårtolkat och skapar osäkerhet kring tillgången på råvaror för biodrivmedel. SPBI anser också att förslaget kräver en konsekvensbeskrivning.

I remissen ”Preciserade bestämmelser om slutprodukt i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen DNr: M2017/01738/ R” syftar föreslagen förändring till en ny definition av restprodukter. SPBI saknar en beskrivning över närmare syfte med förslaget.

Förslaget till ny paragraf är mycket kortfattat, svårtolkat och inger därmed osäkerhet om vilka nuvarande och framtida råvaror som kan komma att bedömas som rest- eller samprodukt. Detta innebär en stor risk och osäkerhet för hela drivmedelsindustrin. Konsekvensbeskrivning av den här genomgripande förändringen saknas helt och är något som SPBI efterlyser.

Om regeringens förslag till reduktionsplikt införs i Sverige blir målet för minskningen av växthusgaser för diesel 19,3 %. I och med om klassificeringen av råvarorna PFAD och TCO kommer dessa inte kunna användas. SPBI: s bedömning är att det kan leda till svårigheter att nå reduktionspliktens mål och att en konsekvensutredning därmed bör göras över vilka andra råvaror som kan ersätta dessa. 2016 kom 23 % av Sveriges HVO från PFAD och 4 % från TCO. Sverige kommer att behöva använda en stor del av Europas tillgängliga produktionskapacitet av HVO för att uppfylla reduktionsplikten där palmolja är en vanligt förekommande råvara.

Läs hela remissvaret här!

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, Produkt- och Miljöexpert, Mobil: 073-381 80 82, E-post: ebba.tamm@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel.

Faktaunderlag om drivmedlet diesel på den svenska marknaden

Diesel på den svenska marknaden

Varken bensin eller diesel är längre per definition helt fossila drivmedel. Det finns både fossil bensin och diesel och förnybar bensin och diesel. I debatten talas det oftast om bensin och diesel som enbart fossilt – vilket är felaktigt.

I debatten hävdas också ofta att det finns fossilbilar vilket också är felaktigt. Det finns förbränningsmotorer, elmotorer och bränslecellsmotorer. Det är ursprunget för energikällan som avgör om det är fossil eller förnybar drift. Förbränningsmotor, oavsett om energikällan är fossil eller förnybar, släpper ut koldioxid, med skillnad att den förnybara koldioxiden på ett fördelaktigt sätt i en snabbare cykel binds tillbaka till den energikälla där den producerades exempelvis växten/trädet. Detta kan du läsa mer om på SPBI:s hemsida. Bland annat därför är biodrivmedel bättre att använda än fossila för klimatarbetet.

Då det inte finns någon möjlighet till exakt statistik kring i vilken sektor som dieselbränslet används i är all sådan statistik uppskattningar. Av dagens svenska dieselförsäljning används ca 25 % till personbilar, ca 55 % till tung trafik inklusive bussar och ca 20 % till arbetsfordon och andra användningsområden. Dieselförsäljningen är inte som bensin säsongsrelaterad utan mer kopplad till den ekonomiska konjunkturen. Under 2016 steg försäljningen svagt och uppgick till ca 5,9 miljoner m3.

Bensin och diesel kan produceras av såväl fossil råolja som hållbara förnybara råvaror. På samma sätt som gas och el kan bensin och diesel därmed vara av fossilt eller förnybart ursprung. Drivmedelsföretagen började redan 2006 på eget initiativ att blanda in den förnybara komponenten FAME i produkten diesel för att minska fossila växthusgasutsläpp. 2011 introducerades även HVO på den svenska marknaden som kan användas både som ”drop in” eller som höginblandat eller rent drivmedel.

HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja och är en förnybar syntetisk diesel med i stort sett samma kemiska egenskaper som vanlig diesel och som antingen kan blandas in i fossil diesel eller köras som ren HVO 100. Under 2016 ökade försäljningen av HVO starkt och uppgick till 1,2 Miljoner m3. Huvuddelen av försäljningen under 2016 var HVO som blandades in i vanlig diesel s.k. ”drop in”. HVO minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med fossil diesel och graden av växthusgasreduktionsförmågan (upp till 90 % minskning) är bl. a. beroende av vilken råvara som använts. Den lokala partikelproblematiken och utsläppen av kväveoxider kvarstår dock.

Under 2016 kom råvaran till den HVO som användes i Sverige från 19 % avfall från slakterier, 38 % från vegetabilisk eller animalisk avfallsolja, 7 % från råtallolja, 23 % PFAD (restprodukt från palmolja), 4 % från majs, 8 % från raps samt 1% från soja och korn. Den genomsnittliga växthusgasreduktionsförmågan uppgick under 2016 till ca 81,3 %.

Hur stor del av en liter diesel på drivmedelsstationerna som utgörs av förnybara komponenter skiljer sig åt mellan olika aktörer och drivmedelsstationer, men är i spannet mellan 20 % – 50 %. Dvs upp till hälften utgörs av förnybar komponent.

Produktion och efterfrågan på drivmedel styrs naturligt av vilken typ av fordon som finns på marknaden för att ta emot drivmedlen. Antalet dieselbilar i Sverige har ökat under de senaste åren. Då försäljningen av personbilar i hög grad är kopplad till vilka styrmedel politikerna använder sig av kan ökningen av dieselbilar i hög grad härledas till gällande styrmedel, där snåla, energieffektiva dieselbilar hade miljöklassdefinition och låg skatt under ett flertal år. Eftersom en bil finns kvar i marknaden och behöver drivmedel ca 17-19 år efter inköpet så är styrmedel för bilinköpet en viktig faktor för vilket drivmedel som säljs. Under 2016 uppgick antalet dieselbilar till ca 1,5 miljoner på de svenska vägarna. Utöver personbilar körs lastbilar, arbetsmaskiner och annan tung trafik på diesel.

Att på detta sätt använda biodrivmedel och byta ut fossila drivmedel till förnybara drivmedel för att minska utsläppen av fossila växthusgaser är ett framgångsrecept på många sätt, men det finns även utmaningar. Dessa utmaningar består bland annat i att råvaran till förnybara drivmedel är begränsad och att råvaran är dyrare samt att lokala emissioner inte alltid förbättras. Oklara kortsiktiga styrmedel på både nationell och EU-nivå utgör inte heller en god grund för ett långsiktigt investeringsklimat.

Politiska styrmedel är avgörande för att få en ökad användning av biodrivmedel. Idag är alla biodrivmedel betydligt dyrare än sina fossila motsvarigheter. I konkurrens med fossila drivmedel skulle biodrivmedlen därmed förlora, då betalningsviljan hos konsumenter och företag inte räcker till. Sverige har i hög grad använt skatter för att göra fossila drivmedel dyrare medan biodrivmedel har haft reducerad eller ingen skatt. Under 2018 planerar regeringen för ett nytt system för att sänka koldioxidutsläppen s.k. reduktionsplikt. Förslaget innebär en plikt för företagen som säljer drivmedel i Sverige att minska koldioxidutsläppen genom ökad inblandning av biodrivmedel. För att undvika problem med EU:s skattelagstiftning och statsstödsregler läggs full skatt på biodrivmedlet och den extra kostnaden tas ut av konsumenten.

Trots tuffa utmaningar har Sverige och drivmedelsbranschen gått i bräschen för utvecklingen mot mer biodrivmedel och ligger i topp i Europa.

Det framgångsfaktorerna bygger på i Sverige är till stor del på en progressiv drivmedelsbransch och politiska styrmedel. Genom att man kan använda befintliga fordon och därmed inte behöver byta ut bilparken, utan kunden kan tanka upp till 50 % biodrivmedel i diesel, utan att göra något val är systemet mycket kostnadseffektivt. Dessutom finns redan en väl fungerande infrastruktur utan att behöva göra nya stora investeringar. Vi har en innovativ och engagerad drivmedelsindustri som ser framtidens behov och anpassar sin affär för att nå klimat- och miljömål. Det har varit möjligt att använda ett brett spektrum av hållbara råvaror i produktionen. I Sverige finns en industri som arbetar för en hållbar och ökad produktion av biodrivmedel för den svenska och utländska marknaden.

Det kommer att finnas utmaningar även i framtiden vad gäller dieselbränslet och framför allt hur man kan förbättra utsläppen av lokala emissioner och partiklar. De stora fördelarna med att kunna sänka koldioxidutsläppen direkt i befintlig fordonspark och genom befintlig infrastruktur kvarstår.

Har du andra frågor om dieselanvändning, marknaden eller om produkter, kontakta gärna SPBI

HVO-diesel lyfter biodrivmedel första halvåret

Användningen av biodieseln HVO ökade med nästan 16 % under första halvåret jämfört med samma period 2016. Det räckte till en ökning totalt sett för biodrivmedel på ca 10 % då nedgången på etanol var lägre. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade användningen av flytande biodrivmedel under första halvåret 2017 visar på en ökning på ca 89 000 m3 jämfört med föregående år. Totalt sett uppgår flytande biodrivmedel till ca 935 300 kubikmeter vilket ger en ökning på ca 10 %. Det är HVO-användningen som ökar kraftigt och mer än väl kompenserar för nedgång i etanolanvändningen. Användningen av FAME är på samma nivå som 2016. Biogasandelen ökar inom fordonsgasanvändningen även om den totala användningen minskar med ca 3 %.

Den övergång mellan HVO-användningen från låginblandning i diesel till användning som rent bränsle fortsätter. För första halvåret är det en minskning av låginblandad HVO med ca 50 000 kubikmeter medan ökningen av ren HVO uppgår till ca 141 300 kubikmeter.

Ulf Svahn VD SPBI ”Fortsatt glädjande att biodrivmedelsanvändningen ökar. Förskjutningen av HVO mellan låginblandning och ren användning skapar en del frågetecken inte minst inför den reduktionsplikt som regeringen föreslagit.“

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Drivmedelsförsäljningen ned under juli månad

Försäljningen av samtliga drivmedel sjönk i juli i jämförelse med samma månad föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin i juli 2017 uppgick till ca 313 700 m3 vilket är en nedgång med ca 4 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 1 875 300 m3, en nedgång från föregående år med ca 88 800 m3 eller ca 5 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Dieselförsäljningen sjönk svagt från juli månad föregående år och omfattade i juli 2017 448 700 m3. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 3 306 200 m3, vilket är ungefär på samma nivå som 2016. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning.

Även försäljningen av E85 sjönk under juli och uppgick till ca 3 800 m3 vilket är en nedgång med ca 12 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick försäljningen till 23 600 m3, ungefär i nivå med juli månad föregående år.

Ulf Svahn VD SPBI ”Drivmedelsförsäljningen sjönk under juli månad, och nedgången kan vara en effekt av mer energieffektiva bilar.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Försäljningen av drivmedel sjönk under första halvåret 2017

Första halvåret 2017 visar på en minskning i försäljningen av drivmedel på 2,6 % jämfört med samma period föregående år. Bensin och etanolbränslet E85 minskade med ca 6 % medan försäljningen av diesel var i stort sett i nivå med föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av diesel under första halvåret sjönk obetydligt jämfört med föregående år och uppgick till ca 2 837 200 kubikmeter. Det var en nedgång på ca 0,4 % eller ca 11 200 kubikmeter. För månaden juli var det dock en uppgång på ca 7 100 kubikmeter eller ca 1 %.

Bensinförsäljningen för första halvåret uppgick till ca 1 532 300 m3, en minskning med ca 105 300 kubikmeter eller ca 6 %. Nedgången i juni månad uppgick till ca 6 % eller ca 19 300 kubikmeter.

Biodrivmedlen etanol och biobaserad bensin samt rapsmetylester och HVO ingår i respektive drivmedel bensin och diesel. För 2016 uppgick den totala användningen av biodrivmedel till ca 19 % beräknat på energiinnehåll.

–   ”Användningen av drivmedel minskar något under första halvåret bl. a. som en konsekvens av övergång till energieffektivare fordon. Att dieselanvändningen inte ökar sätter möjligen fokus på den ekonomiska utvecklingen som brukar spegla dieselanvändning i tunga transporter. Positivt är att användningen av biodrivmedel totalt fortsätter uppåt under 2017 vilket bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Ulf Svahn vd på SPBI.”

Försäljningen av E85 fortsatte nedåt och uppgick till ca 18 200 kubikmeter under första halvåret vilket är en nedgång på ca 1 100 kubikmeter eller ca 6 %. Försäljningen i månaden sjönk med ca 9 % jämfört med samma månad föregående år.

Eldningsoljeförsäljningen steg med ca 28 800 kubikmeter eller ca 8 % och uppgick till ca 414 000 kubikmeter i perioden.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma perioder föregående år från SPBI .

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Uppgången på biodrivmedel bröts i april månad

Den fram till april månad stigande användningen av biodrivmedel i Sverige bröts när april slutade på samma nivå som april föregående år. Uppgång i användningen av HVO räckte inte till att motverka nedgång i FAME- och etanolanvändningen. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade användningen av biodrivmedel till och med april 2017 visar på en ökning med ca 51 500 m3 jämfört med föregående år, men månaden april ligger på samma nivå som april 2016. Nedgången i användningen av framför allt FAME men även etanol vägs inte upp av den uppgång som finns i HVO-användningen. Inom HVO-användningen syns nu en trend för femte månaden i rad att volymen för inblandning minskar medan volymen för ren HVO ökar.

Ackumulerat uppgick användningen av flytande biodrivmedel till ca 591 600 m3 för årets första fyra månader vilket är en ökning med 51 500 eller ca 10 %. I månaden uppgick användningen till ca 146 400 i nivå med föregående år och en minskning från mars med 13 700 m3.

Ulf Svahn VD SPBI ”Biodrivmedelsanvändningen har haft en fin trend under 2017 och det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott på väg. HVO står för huvuddelen av användningen och förskjutningen av användningen mellan inblandning i diesel och ren måste analyseras vidare. “

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Drivmedelsförsäljningen sjönk under april månad

Försäljningen av E85 sjönk med drygt 26 % i april 2017, bensin sjönk med 9 % och diesel med nästan 4 %. Detta i jämförelse med april månads försäljning 2016. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin i april 2017 uppgick till 242 700 m3 vilket är en nedgång med drygt 9 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 954 000 m3, en nedgång från föregående år med ca 69 700 m3 eller ca 6,8 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

Dieselförsäljningen sjönk från mars månads försäljning på 501 900 m3 till 466 900 m3 i april. Den ackumulerade försäljningen under året är i princip likvärdig med föregående år; 183 400 m3 mot 183 700 m3. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 sjönk ytterligare under april och uppgick till ca 2 800 m3 vilket är en nedgång med drygt 26 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat var försäljningen till och med april 9 700 m3, en svag försäljningsökning med ca 6 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”E85 fortsätter skarpare nedåt igen efter en lugnare inledning av året. Desto mer glädjande att användningen av övriga biodrivmedel mer än väl kompenserar.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

Antalet leveransdagar är 1 dag färre 2017 jämfört med april månad 2016 vilket kan påverka med drygt 4 % enheter.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

SPBI Branschfakta med senaste drivmedelsstatistiken – biodrivmedel 19 % 2016

Andelen biodrivmedel i transportsektorn uppgick 2016 till ca 19 % räknat på energibas utifrån EU:s biodrivmedelsdirektiv dvs inte inkluderat el eller dubbelräkning. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Av de totala transporterna 2016 på energibas stod diesel för ca 48,1 %, bensin för 32 % och biodrivmedel ca 19 %. Den största produkten inom biodrivmedelspoolen var låginblandad HVO med 10 % eller 944 000 m3 och därefter HVO ren med 2,8 % eller 260 000 m3.

HVO är en syntetisk diesel som har samma kemiska egenskaper som en vanlig diesel, men med förnybar råvara. Idag tankar man som konsument upp till 50 % förnybar diesel när man tankar vanlig diesel på drivmedelsstationen.

HVO kan framställas från flera olika råvaror. De senaste uppgifterna som är från 2015 visar att ca 30 % av HVO:n framställdes från slaktavfall, 15 % kom från palmolja och råtallolja bidrog 2015 med ca 15 %. Den palmoljebaserade HVO:n som finns i Europa omfattas av certifiering enligt ett av EU-kommissionens godkänt certifieringssystem. Tyskland var 2015 det största ursprungslandet för råvara till HVO på den svenska marknaden.

Ulf Svahn VD SPBI ” Mycket bra att biodrivmedelsandelen stiger i Sverige, vi ska dock vara medvetna om att EU-kommissionen helt vill fasa ut grödebaserade biodrivmedel, som idag utgör ca 50 % av de biodrivmedel som finns på vägarna i Sverige. Det är ett stort hot mot framtida svensk biodrivmedelsutveckling.”

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Ladda ner SPBI Branschfakta kostnadsfritt här, eller kontakta oss så skickar vi de exemplar som du behöver.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se