Fortsatt starka biodrivmedelssiffror i mars

HVO-försäljningen fortsatte att stiga, både gentemot samma månad föregående år och ackumulerat. Etanolförsäljningen fortsatte minska. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade försäljningen av biodrivmedel över året uppgick till och med mars 2017 till ca 445 300 m3, en ökning med ca 52 200 m3 eller ca 13 %. Den totala användningen av biodrivmedel i mars månad uppgick till ca 160 100 m3. Ökningen gentemot mars månad föregående år är ca 21 200 m3 eller ca 15 %.

HVO försäljningen fortsatte att öka och uppgick i mars till 115 000 m3, en uppgång med ca 21 000 m3 eller 22 % i jämförelse med samma månad föregående år. Även FAME försäljningen ökade något i mars och såldes i 28 600 m3, en uppgång med ca 5 %.

Försäljningen av etanol under mars 2017 sjönk och uppgick till 16 500 m3, en nedgång med ca 1 200 m3 eller ca 7 % gentemot samma månad förra året.

Ulf Svahn VD SPBI ”Biodrivmedelsförsäljningen är fortsatt stark och det är HVO som står för huvuddelen av försäljningen. Man kan därmed inte längre säga att dieselbilar är fossila. Det är helt beroende av vilket flytande drivmedel bilen körs på.“

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Reduktionspliktsförslaget – ett välkommet initiativ

Regeringens förslag till nytt styrmedel är ett välkommet initiativ med hög ambitionsnivå. SPBI ser dock att förslaget riskerar att fastna i många olika detaljer där den viktigaste är tillgången på biodrivmedel.

Regeringen spänner bågen ordentligt i förslaget till nytt styrmedel för biodrivmedel, det s.k. reduktionspliktsförslaget. Den höga ambitionen är tydlig i såväl själva målet som vilket krav på reduktionskapacitet man sätter på biodrivmedlet. Det innebär att tillgången på biodrivmedel som lever upp till kraven kan komma att bli ansträngd och kan vara något som gör att ambitionen inte når ända fram.

Det saknas styrande föreskrifter och förordningar, vilket gör att osäkerheten i förslaget är stor och riskerar en framgångsrik introduktion.

Förslaget innebär att regeringen vill behålla skattenedsättningen på rena biodrivmedel. Detta kommer kräva godkännande från EU-kommissionen och är en faktor som också kan påverka tillgången på biodrivmedel i marknaden.

Ulf Svahn vd SPBI säger ”Det är glädjande att vi nu diskuterar ett pliktsystem som är rätt sorts styrmedel för framtiden men det återstår mycket detaljer och lösa trådar innan ett färdigt system är på plats.”

SPBI: s fullständiga svar på på reduktionspliktsystemet finns på SPBI: s hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD SPBI. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, produkt- och miljöspecialist SPBI, Mobil: 073-381 80 82 ebba.tamm@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Förslag utan samordning

Regeringens förslag till genomförandet av ILUC-direktivet riskerar att stå i konflikt med regeringens förslag till nytt styrmedel för biodrivmedel.  

Regeringen har två viktiga förslag ute på remiss som riskerar att hamna på kollisionskurs. I förslaget till nytt styrmedel för biodrivmedel; den s.k. reduktionsplikten, ställs krav på hållbara biodrivmedel och deras förmåga att reducera utsläpp av fossil koldioxid. Dessa krav hanteras dock inte i förslaget till reduktionsplikt utan hanteras i förslaget till genomförandet av ILUC-direktivet. Utöver genomförandet av ILUC-direktivet − som publicerades redan i september 2015 − ska bland annat nya förordningar och föreskrifter tas fram. Dessa är fortfarande inte klara och information kring framtagandet saknas.

Branschen behöver framförhållning

Då det är av yttersta vikt att de som skall uppfylla den föreslagna reduktionsplikten med biodrivmedel vet vilka drivmedel som uppfyller de ännu inte fastställda definitionerna måste dessa skyndsamt utarbetas. SPBI menar att branschen behöver minst 9 månaders framförhållning för upphandling av biodrivmedelsvolymer innan en reduktionsplikt kan börja gälla. För att inte riskera tillgången på hållbara råvaror måste därför de nya definitionerna vara klara senast i september 2017.

Svenska definitioner får inte bli ett handelshinder

Det finns dessutom en uppenbar risk att de svenska definitionerna för avfall och restprodukter kommer att stå i konflikt med det definitioner och tolkningar som gäller inom EU. SPBI anser därför att den kommande förordningen och föreskriften måste notifieras till EU för att säkerställa att den svenska tolkningen inte utgör ett handelshinder.

Ulf Svahn, vd SPBI, säger:

”Det är mycket olyckligt att ett förslag hanterar målsättning och ett annat förutsättningar, särskilt som regeringen har haft lång tid på sig att hantera frågorna. Nu riskerar aktörerna på marknaden att få betala notan för saktfärdigheten”

SPBI: s fullständiga svar på remissen om ILUC finns på SPBI: s hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD SPBI. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, ulf.svahn@spbi.se
Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, sofie.quant@spbi.se
Ebba Tamm, produkt- och miljöspecialist SPBI, Mobil: 073-3818082,  ebba.tamm@spbi.se


Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedelsbränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den, nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI.
Läs mer på
www.spbi.se

Biodieselanvändningen ökade i februari

Försäljningen av biodieseln HVO ökade med 13 % under februari månad jämfört med samma månad föregående år. Försäljningen av FAME och etanol minskade. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Användningen av biodrivmedel ökade totalt sett under februari månad. Ökningen jämfört med februari månad 2016 var ca 10 100 kubikmeter eller ca 8 %. Användningen uppgick totalt till ca 141 700 kubikmeter i februari och hittills i år till ca 285 000 kubikmeter. En uppgång på ca 12% eller ca 30 800 kubikmeter.

Mer detaljerat är det användningen av biodieseln HVO som ökar och då som rent bränsle. En mindre nedgång på inblandning i diesel på 6 200 kubikmeter uppvägs av en ökning på 18 000 kubikmeter ren HVO. Den totala försäljningen av det förnybara dieselbränslet HVO uppgick till ca 102 453 m3 i månaden, en uppgång med ca 11 700 m3 eller ca 13 %. För årets två första månader är det en ökning med ca 30 000 kubikmeter eller ca 17 % och en användning på ca 204 200 kubikmeter.

Användningen av FAME minskade marginellt med ca 2 % eller 600 kubikmeter i månaden medan det för årets två första månader är en uppgång på 1 % eller ca 500 kubikmeter. Totalt uppgick användningen till ca 51 500 kubikmeter för årets två första månader.

Etanol som bränsle minskade även den under februari och då med 1 000 kubikmeter eller ca 7 %. Etanol kan användas som ersättning för såväl bensin som diesel och användningen uppgick totalt till ca 14 000 kubikmeter i månaden, en minskning med ca 7 %. För årets två första månader uppgick användningen till ca 29 200 kubikmeter men då en ökning med ca 400 kubikmeter eller ca 1 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”Det är glädjande att användningen av biodrivmedel fortsätter öka. Att använda biodrivmedel i vanliga bilar utan särskild infrastruktur är det billigaste och bästa sättet att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. För branschen är det viktigt att vi får styrmedel som inkluderar alla hållbara biodrivmedel för att hålla i den fina utvecklingen.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Dieselförsäljningen steg under mars månad

Försäljningen av bensin och E85 sjönk under mars 2017, medan försäljningen av diesel steg. Detta i jämförelse med mars månads försäljning 2016. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin i mars 2017 uppgick till ca 261 500 m3.  Det är en nedgång med ca 19 700 m3 eller 7 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 708 200 m3, en nedgång med ca 48 300 m3 eller ca 6 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

Dieselförsäljningen steg i mars 2017 och uppgick till ca 501 900 m3. En ökning med ca 17 000 m3 eller ca 4 %.  Den ackumulerade försäljningen uppgick till 1 374 300 m3. Det är en uppgång med ca 23 400 m3 eller ca 2 %. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 sjönk under mars och uppgick till ca 2 300 m3 vilket är en nedgång med ca 14  % jämfört samma månad föregående år. Dock från låga nivåer. Ackumulerat var försäljningen till och med mars ca 7000 m3, en försäljningsökning med ca 32 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”Försäljningen av diesel steg i mars. Därmed ökar även användningen av biodrivmedlet HVO som ju används i vanliga dieselbilar. Vid tankning av diesel får man upp till 50 % förnybar diesel”.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Biodrivmedelsanvändningen steg i januari

Användningen av biodrivmedel steg i januari 2017 i jämförelse med januari 2016. Både försäljningen av HVO och etanol steg. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Användningen av biodrivmedel i januari 2017 uppgick till 143 200 m3. Det är en ökning med ca 20 700 m3 eller 17 % jämfört med samma månad föregående år. Den ökade användningen kommer från ökad användning av HVO, FAME och etanol.

Den totala försäljningen av det förnybara dieselbränslet HVO uppgick till ca 101 800 m3, en uppgång med ca 18 200 m3 eller ca 22 %. Ökningen kommer från försäljningen av ren HVO. Försäljningen av låginblandad HVO sjönk med ca 1 800 m3 i januari 2017.

FAME, som i Sverige är rapsmetylester (RME), ökade under 2017 och användningen uppgick till 26 300 m3, vilket var en uppgång med ca 1 100 m3 eller ca 4 %.

Även etanolanvändningen ökade under januari 2017 och uppgick till 15 200 m3. Det är en ökning med ca 1 400 m3 eller ca 10 % som kommer både från en ökad användning av E85 samt låginblandad i bensin.

Ulf Svahn VD SPBI ”- Det är väldigt positivt att användningen av biodrivmedel fortsatte att öka i januari. Att använda biodrivmedel som både låg- och höginblandning i befintlig bilpark och infrastruktur innebär ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att sänka koldioxidutsläppen.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Försäljningen av bensin och diesel sjönk under februari

Både försäljningen av bensin och diesel sjönk under februari 2017 i jämförelse med februari 2016. Försäljningen av E85 steg, dock från låga nivåer. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin i februari 2017 uppgick till ca 218 600 m3.  Det är en nedgång med ca 28 200 m3 eller 11 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 445 900 m3, en nedgång med ca 29 400 m3 eller ca 6 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

Även försäljningen av diesel sjönk under februari 2017 och uppgick till ca 429 900 m3. En minskning med ca 25 200 m3 eller ca 6 %.  I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 fortsatte att öka under februari 2017 och uppgick till ca 2 000 m3 vilket är en ökning med nästan 33 % jämfört samma månad föregående år, eller ca 500 m3. Dock från låga nivåer.

Ulf Svahn VD SPBI ”Bilflottan blir alltmer energieffektiv. Tillsammans med inblandning av biodrivmedel som HVO, FAME och etanol i vanlig diesel och bensin sänks koldioxidutsläppen från trafiken”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. Februari 2017 hade en färre leveransdag än februari 2016.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se