IEA: s Månadsrapport

Tydlig minskning av ökningstakten i efterfrågan på olja i 4 Q 2018 med en ökning på 0,95 mbd (miljoner fat per dag) mot 1,5 mbd i 3 Q. Årstakten sjönk något därmed och stannade på en ökning på 1,3 mbd och uppgick till 99,2 mbd som genomsnitt över året. IEa räknar dock fortsatt med en ökning på 1,4 mbd för år 2019.

Trots OPEC och Ryssland m.fl frivilliga produktionsbegränsning ökade produktionen i februari med 1,5 mbd mot föregående år. Det är Framför allt USA som står för ökningen genom sina oljeskifferfält. Då begränsningen är tänkt att upphöra 1 juni kan det medföra en lagerökning under andra halvan av 2019.

IEA tar också upp Europas motvilja mot dieselbilar. Den europeiska diskussionen har lett till en rejäl omsvängning av inköpen av personbilar. Bensinbilsförsäljningen steg med 12,8 % medan motsvarande för dieselbilar var minus 18,3 %. Med en bilförsäljning på 14 miljoner bilar i Europa kommer det att snabbt påverka konsumtionsmönstret av drivmedel. En utveckling som är olycklig av två skäl. Eftersom dieselmotorn är energieffektivare än ottomotorn ökar användningen av flytande energi vilket spär på koldioxidutsläppen och eftersom det idag är lättare att byta ut fossil diesel mot förnybar ersättning leder även detta till ökat koldioxidutsläpp. Vi behöver hålla flera bollar i luften samtidigt för att fatta kloka beslut. Ett ensidigt jagande mot dieselmotortekniken leder fel. Mer fokus på optimal lösning för behovet är vägen framåt.

Riksrevisionen kritiserar Klimatklivet

Riksrevisionen kritiserar Klimatklivet för kostnadsineffektivitet när det gäller måluppfyllelse. Dessutom kritiserar man stöd till HVO-stationer då det finns redan etablerade tankställen och låginblandning i diesel. Det är lätt att hålla med. Att dela ut pengar till vissa aktörer för att etablera anläggningar som andra aktörer betalar själva är att sätta konkurrensen ur spel på en konkurrensutsatt marknad. Förhoppningsvis är det slut på det nu.

Länk till rapporten: https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/klimatklivet—stod-till-lokala-klimatinvesteringar.html

 

Skiffervolymernas betydelse

Skifferoljan från USA har förändrat situationen på oljemarknaden på ett sätt få kunde läsa av bara för ett par år sedan. Produktionen av olja och oljeprodukter i USA är nu så hög att det amerikanska energidepartementet rapporterar en nettoexport av petroleumprodukter på 0,2 mbd (miljoner fat per dag) för sista veckan i november. Något som inte hänt sedan 1973.

USA: s energimyndighet rapporterar samtidigt att USA: s oljereserver ökar med 19,2 % mellan 2016 och 2017. Det motsvarar en ökning på 6,8 miljarder fat. På gassidan ökade reserverna med 36,1 %. En anmärkningsvärd förändring av USA: s energisituation som påverkar världen redan idag och kommer att göra det än mer framöver.

Sjunkande oljepris

På en månad har priset på Brent råolja sjunkit med ca 15 $/fat. Från 80 till 65 och priset på bensin och även diesel har sjunkit motsvarande. Som vanligt är bilden komplex, men en sak som är tydlig är att fokus har skiftat från i huvudsak tillgång till i huvudsak efterfrågan. OPEC:s och Rysslands m.fl. frivilliga begränsning av produktionen, sanktionerna mot Iran, förde upp priset till de ca 80 $ vi såg för en vecka sedan. Därefter har priset sjunkit kraftigt och snabbt. Initialt låg USA:s beslut att tillåta några länder att köpa från Iran under en tid bakom en första prisnedgång, men nedgången tog fart när IEA:s prognos om en minskning av efterfrågeökningen för slutet av 2018 och 2019 på försiktiga 0,1 mbd (miljoner fat per dag) dök upp. Därefter har tveksamheter kring den globala ekonomiska utvecklingen ökat farten. Sämre siffror från Tyskland och USA samt den demokratiska segern i representanthuset har ökat på farhågor om ekonomin. Då Saudiarabien ventilerat att nivån mellan 70 – 80 $/fat var en bra nivå är det inte omöjligt att man kommer att försöka få OPEC, Ryssland m.fl. att gå med på ytterligare minskning. Det återstår att se. Nästa OPEC-möte är 3 december.

IEA rapporterade för oktober att produktionen var rekordhög i Ryssland, Saudiarabien och USA vilket mer än väl kompenserade för Irans och Venezuelas minskningar. Även i oktober uppgick produktionen till mer än magiska 100 mbd även om genomsnittet för 2018 beräknas stanna just under. Även med den något lägre efterfrågeökningen nästa år förväntas 3 av fyra kvartal ligga över 100 och året som genomsnitt på 100,6 mbd.

Oljan över 100 mbd i augusti

IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport visade på en tillgång på just över 100 mbd (miljoner fat per dag) för första gången någonsin. Stigande OPEC-produktion mer än kompenserade för säsongsrelaterad minskning inom icke-OPEC. USA ökar genom den nya tekniken kontinuerligt och var i augusti uppe i 10,9 mbd enligt EIA (Energy Information Administration). Irans produktion minskade något som en följd av USA: s sanktioner även om dessa inte ännu är i kraft. Saudiarabien, Irak, Libyen med flera mer än kompenserade för Irans minskning och OPEC: s produktion steg med 0,4 mbd.

Efterfrågeökningen förväntas ligga på 1,4 mbd för 2018 och 1,9 för 2019. Efterfrågan förväntas hamna på 99,3 mbd för 2018 och gå igenom 100-taket 2019.

IEA: s månadsrapport

IEA:s (International Energy Agency) månadsrapport visar på en något dämpad ökningstakt för det andra kvartalet. Det är framför allt OECD-länderna som visar på en minskad efterfrågan i Europa men en ökning i USA om än något svagare. Ökningen innebär ändå en efterfrågan som för första gången kommer att ligga på över 100 mbd (miljoner fat per dag) under tredje kvartalet 2018. Den något svagare ökningstakten gör att IEA tror på en ökning på 1,4 mbd för 2018 och 1,5 för 2019. På tillgångssidan var det en ökning i juli med 0,3 mbd till 99,4 mbd när Ryssland med flera ökade utbudet i linje med överenskommelsen om produktionsbegränsningen i juni. Lagernivåerna inom OECD fortsätter nedåt som en konsekvens av produktionsbegränsningen och säsongsmässiga effekter och ligger nu under det normgivande 5-årsgenomsnittet.

Drivmedelsförsäljningen steg under första halvåret 2018

Första halvåret 2018 visar på en ökning i försäljningen av drivmedel. Försäljningen av bensin diesel och E85 ökade totalt sett med ca 68 900 kubikmeter eller nästan 2 % jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av rena och höginblandade biodrivmedel ökar även de räknat på årets fem första månader. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av diesel steg med ca 110 200 kubikmeter eller nästan 4 %. Försäljningen totalt sett uppgick till ca 3 000 300 kubikmeter. I volymen ingår låginblandade biodrivmedel som kan beräknas till ca 16 %. Försäljningen av biodrivmedlen HVO och FAME uppgick till ca 235 000 kubikmeter respektive 26 000 kubikmeter under årets första fem månader.

Bensinförsäljningen minskade något under första halvåret och uppgick till ca 1 463 900 m3. Minskningen var ca 55 200 kubikmeter eller ca 4 %. I bensinen ingår ca 5 % låginblandad etanol.

–          ”Trenden mot en minskning av drivmedelsanvändningen är åtminstone tillfälligt bruten och är en konsekvens ökad ekonomisk aktivitet. Positivt är att användningen av biodrivmedel totalt fortsätter uppåt under 2018 vilket bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Ulf Svahn vd på SPBI.”

Försäljningen av E85 steg kraftigt från låga nivåer och uppgick till ca 31 900 kubikmeter under första halvåret.

–          Uppgången för E85 måste ses i skenet av att det har varit mycket förmånligt att tanka E85 för de som har den möjligheten, säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Eldningsoljeförsäljningen sjönk något ca 3 900 kubikmeter eller ca 1 % och uppgick till ca 265 900 kubikmeter i perioden.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma perioder föregående år från SPBI.

 

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

 

RED II

Lite oväntat blev det en överenskommelse i trilogen avseende REDII. Huvudingredienser är ett högre mål förnybart, 32 %, än enligt kommissionens förslag, 27, med 14 % för transportsektorn. Inga problem för Sverige. Enda kruxet att hålla ordning på är taket på grödebaserad råvara på 7 % eller vad medlemsstaten har 2020. Då Sverige har nationellt mål på utsläppsminskning på 70 % till 2030 kommer behovet av grödebaserad råvara vara stort. Det gäller att se till att Sverige kan utnyttja det maximalt och inte utforma nationella regler som gröper ur den förmågan. EU: s kärlek till att använda multiplikatorer för styrning av vissa förnybara vägar kvarstår. Lite svårt att förstå då det inte gynnar klimatet utan bara höjer siffran.

Resultatet går parlamentets väg då palmoljebaserad biodrivmedel ska fasas ut till 2030.

Återstår dock ett antal detaljer innan allt är på plats och som alltid, ”devil is in the details”. Ändå kan man pusta ut lite grann då utfallet ser ut att bli bättre än det ursprungliga förslaget från kommissionen. Inte minst på grödebaserad råvara där kommissionen pratade i termer av utfasning.

Vårens situation

Våren har varit bister för den som tycker att ett lågt bensinpris är att föredra. Det har varit ett relativt sett högt råoljepris kombinerat med en lågt värderad krona. Att den säsongsmässiga uppgången i bensinpriset är något lägre än normalt har inte kunnat motverka en ny toppnotering på bensinpriset på över 16 kr. Inte minst då dagens skatt är 1,3 kr/l högre idag än vid det förra rekordpriset 2012.

Priset på råolja är en viktig parameter och IEA: s senaste statistik ger inte mycket skäl till en tro på ett snabbt sjunkande pris. Efterfrågan ligger stabilt på 98,9 mbd (miljoner fat per dag) vilket är 1,4 mbd över föregående år. Den förväntas ligga stabilt över året med en möjlig nedgång på 0,1 mbd till 2019.

Den globala tillgången steg lite oväntat med 0,3 mbd i maj till 98.7 mbd där såväl OPEC som icke OPEC ökade i månaden. Efterlevnaden av produktionsbegränsningen är fortsatt hög från OPEC och Rysslands sida om dock något lägre än i april. Venezuelas produktion sjunker fortsatt som en konsekvens av oron i landet och ligger nu på 1,3 mbd. USA fortsätter att öka kraftigt och ligger nu 1,3 mbd över föregående år. Svårigheten med pipelinekapacitet kan motverka. Även Kanada bidrar till att Nordamerika totalt ligger 1,8 mbd över föregående år.

Trots det är det fortfarande underproduktion vilket skapar tryck nedåt på kommersiella lager som nu ligger på och något under 5-årsgenomsnittet.

IEA: s månadsrapport

IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin rapport över mars där det framgår att den frivilliga produktionsbegränsningen mellan OPEC, Ryssland m.fl. är t.o.m. lite starkare än tidigare. Den ligger nu på 2,4 mbd (miljoner fat per dag). Det är både Ryssland m.fl. som har höjt sin efterlevnad samt Venezuela som nu dalar snabbt som en effekt av oroligheterna i landet. USA fortsätter uppåt och ligger 1,3 mbd över föregående år.

Efterfrågan ligger kvar på en ökningstakt av 1,5 mbd vilket lett till att de kommersiella lagren har gått ned ytterligare och ligger nu i stort sett på det fem-åriga genomsnittet.

Priset på bensin har stigit med 40 öre litern sedan årsskiftet. Det är helt att hänföra till ökningar i världsmarknadspriset omräknat i svenska kronor. Den svaga svenska kronan står för ungefär 5 ö/l medan ökningen i produktpriset står för resten. Oroligheterna i Mellanöstern håller uppe prisnivån på 70 $/fat nivån för Brent råolja och innan den situationen är normaliserad är det svårt att se någon större förändring.