IEA: s augustirapport

IEA: s (International Energy Agency) månadsrapport som kom i fredags visade inte på några större nyheter när det gällde tillgång- och efterfrågeläget. En liten nedrevidering för perioden 2015 – 2018 och en liten upprevidering av efterfrågan för 2017 till 1,5 mbd (miljoner fat per dag) visar på en lugn utveckling. Den intressantaste delen handlar med om förväntad ökning i utbudet framöver. För 2017 och 2018 prognostiserar IEA med en uppgång för länder utanför OPEC på 0,7 respektive 1,4 mbd. Av dessa står USA för 0,6 respektive 1,0 mbd. Det visar med önskvärd tydlighet på styrkan och flexibiliteten i den amerikanska skifferoljeindustrin. På lagersidan är det en mindre neddragning globalt medan lagernivån totalt fortsatt är över genomsnittet. Med fortsatt styrka på tillgångssidan blir fokus starkare på efterlevnaden för den frivilliga produktionsbegränsningen som OPEC, Ryssland m.fl. har infört. Från ett läge med över 90 procents efterlevnad är julisiffran 75 enligt IEA. Det blir därmed svårt att se några kraftiga drivkrafter för ett snabbt stigande pris på råolja.

IEA maj

IEA (International Energy Agency) har idag släppt sin månadsrapport med intressant läsning. Trots att OPEC tillsammans med bl.a. Ryssland beslutat om en förlängning av den frivilliga produktionsminskningen på 1,8 mbd (miljoner fat per dag) ökade såväl OPEC som icke-OPECs produktion i maj. OPEC-länderna Nigeria och Libyen står utanför överenskommelsen p.g.a. tidigare problem och de har nu lyckats öka sin produktion. Utanför OPEC är det USA som blir tydligare och tydligare i sin nyvunna position som Swing producer med sina lättanpassade skifferoljetillgångar. OPEC och icke-OPEC ökade med vardera 0,3 mbd. Lagren steg i april och går möjligen nedåt i maj enligt preliminära siffror. Marknadens reaktion blev en nedgång och priset på ett fat Brent råolja ligger åter under 50 $/fat.

EU-rapportör ur led

Rapportör Bas Eickhout i Europaparlamentets miljöutskott har släppt en Draft Opinion som kan bromsa den positiva utveckling vi haft på biodrivmedel i Sverige och Europa. Det handlar om frågan om råvara. EU-kommissionen har satt ett tak på grödebaserad råvara på 7 % som ska fasas ut under 2020-talet något som Bas Eickhout är positiv till och vill skärpa skrivningarna kring. Eickhout är däremot positiv till så kallade avancerade biodrivmedel. Skillnaden handlar inte om teknik utan om råvara. Samma teknik kan producera avancerade eller första generationens biodrivmedel. Det är helt en fråga om råvara. Om Bas Eickhout får igenom sin vilja kommer mer fossilt drivmedel att användas under 2020-talet än om möjligheten till att använda hållbar grödebaserad råvara finns kvar. Det vore mycket olyckligt och ett steg bakåt i klimatarbetet.

SPBI Branschfakta 2017 med senaste drivmedelsstatistiken!

Vill du ta del av den senaste drivmedelsstatistiken? Vill du veta hur stor andel i transportsektorn som utgörs av biodrivmedel och var råvarorna till dessa biodrivmedel kommer ifrån? Läs mer i senaste SPBI Branschfakta. Du kan beställa tryckta exemplar eller ladda ner kostnadsfritt från hemsidan. Trevlig läsning!

IEA: s månadsstatistik

IEA: s (International Energy Agency) månadsstatistik visar inte på några stora överraskningar. Den frivilliga produktionsbegränsningen från OPEC m.fl. sida håller till 96 % och utbudet är därmed ca 0,5 mbd (miljoner fat per dag) lägre än samma månad i fjol. Samtidigt beräknas ökningen i efterfrågan för 2017 stanna på 1,3 mbd vilket är i linje med tidigare prognoser med en liten tendens nedåt. USA överraskar och har ingen ökning alls medan Kina står för 0,4 mbd av nettouppgången. Det påverkar naturligtvis lagren nedåt men från en mycket hög nivå. Hittills för 2017 är det en liten uppbyggnad trots nedgång i mars och april. Nästa vecka har OPEC sitt ordinarie möte och förhandsdiskussionen pekar på stor sannolikhet för fortsatt produktionsbegränsning på samma nivå vilket därmed får antas vara inprisat.

Små förändringar i IEA:s MOR

International Energy Agency (IEA) släppte i slutet av påskveckan sin månatliga statistik vilken inte innehöll några större förändringar. Noterbart är att efterfrågeökningen har minskat med 0,1 mbd (miljoner fat per dag) till en ökning på 1,3 mbd för 2017. Det är framför allt USA och vissa asiatiska länder som bidrog negativt medan Kina börjar röra sig uppåt igen. Även Saudiarabien visar på minskad ökningstakt då neddragning av offentliga medel påverkat nedåt. Disciplinen inom OPEC kring den frivilliga produktionsbegränsningen är fortsatt god och gav ett bortfall mot vad som krävs för balans på ca 1,0 mbd. Det sätter naturligtvis press på lagren som gått ner något men fortsatt ligger på mycket hög nivå i ett flerårsperspektiv. Marknaden har reagerat med en långsam uppgång under april och ligger nu på ca 55 $/fat Brent.

Status Quo

Det är aldrig lätt att förutspå marknaden. OPEC med flera införde vid årsskiftet en väl fungerande frivillig produktionsbegränsning för att stabilisera och sannolikt få upp priset. Många spådde prisuppgångar då neddragningen översteg produktionsöverskottet, men priset har sedan dess legat ganska still kring 55 $/fat. I IEA: s månadsstatistik kan man läsa att efterfrågeökningen för 2017 beräknas fortsatt till ca 1,4 mbd (miljoner fat per dag), en siffra som har stått sig några månader. I februari steg produktionen globalt något med 0,2 mbd, och totalt bedöms uppgången utanför OPEC  i framför allt USA uppgå till 0,4 mbd under året. Den kommersiella lagernivån globalt ökade något i januari och även USA: s siffror visade på en ökning. Detta har lett till att priset på Brent fallit tillbaka något och står i skrivande stund på 52$/fat.

Staplade styrmedel

Återinföra koldioxidskatt för värmeanläggningar som ingår i EU ETS är återigen staplade styrmedel på varandra helt utan klimateffekt. EU ETS sätter taket för vad man får släppa ut, och där ingår värmeanläggningar. Risken är också överhängande för att 3-4 möjliga staplade styrmedel för biodrivmedel införs de närmaste åren. Två som EU styr över och dessutom två nationella. Kan också konstatera att man i det klimatpolitiska ramverket och målen tar med de nationella utsläppen. Om man gör drivmedel dyrare i Sverige i jämförelse med grannländer så kommer svenska utsläpp att minska och grannländernas att öka.

Högre etanolpriser

Hittills har 2017 präglats av allt högre etanolpriser. Från höstens priser omräknat till svenska kronor på ungefär 4,5 kr per liter ligger nu priset på ca 6,2 vilket är högst hittills under 2017 och det har varit stigande sedan början av november 2016. Skälen är flera och särskilt lyfts fransk efterfråga mot minskad produktion fram, samt att det är billigare och enklare att fylla de nationella kvoterna för förnybart med etanol. Belgien införde från 1 januari 2017 infört 10 % etanol i sin bensin vilket naturligtvis ökat på efterfrågan. En leverantör har deklarerat Force majeur och det finns Inget som just nu tyder på att trycket på priset lättar i ett kort perspektiv även om priset på euron har motverkat en del av uppgången.

Håller emot

Trots att rapporterna visar på nästan förvånande följsamhet med OPEC: s m.fl. beslut om neddragning av produktionen av råolja ligger priset och pendlar kring 55 $/fat för Brent-kvaliteten. Svaret finns att läsa i framför allt två förhållanden. Den amerikanska aktiviteten i skifferfälten stiger i takt med att oljepriset steg från de rekordlåga nivåerna på 30 $/fat och en bit över det. Senaste veckan gav ytterligare borriggar i arbete i såväl vertikal som horisontell borrning. Samtidigt är lagren fortsatt höga. Den amerikanska aktiviteten kan inte på långa vägar möta den överenskomna minskningen i det korta perspektivet men den psykologiska effekten samt möjligheten att minska på de rekordstora lagren trycker inte upp efterfrågan tillräckligt. Våren blir intressant och då inte minst nästa OPEC-möte då diskussionen kring om neddragningen ska bli bestående eller inte blir viktig.