Bensin- och dieselförsäljningen i nivå med augusti 2018


I augusti ökade bensinförsäljningen minimalt, med ca 0,4 % och dieselförsäljningen minskade med ca 0,2 % i jämförelse med förra året. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Johan G Andersson VD SPBI Intressant att notera att de totala drivmedelsvolymerna är relativt stabila jämfört med föregående år (-0.66% i augusti, och -0.5% ackumulerat), trots effektivare fordon och ökande oro för att ekonomin bromsar in. Ökande transporter är en bra indikator på konjunkturen i landet, och vi ser det som en positiv trend, där utmaningen och möjligheten ligger i att reducera utsläppen, inte transporterna

Under augusti 2019 uppgick bensinförsäljningen till ca 278 000 m3 samt dieselförsäljningen till ca 574 700 m3, vilket är en ökning med ca 0,4 %, respektive minskning med ca 0,2 %, jämfört med samma månad föregående år.

Den ackumulerade försäljningen för bensin uppgick till ca 1 952 500 m3, vilket är en minskning med ca 2% samt den ackumulerade försäljningen för diesel uppgick till ca 4 126 200 m3, vilket innebär en ökning med ca 0,4 %. Allt i jämförelse med augusti 2018.

Augusti 2019 hade en leveransdag mindre än augusti 2018. Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.

Översikt över drivmedelsförsäljningen augusti 2018/2019

Preliminära volymer i m3

  1. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden. 
  2. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och max 7% av FAME. HVO 100 och ren FAME säljs i separat pump och ingår inte i de här siffrorna.

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil: 070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp