Biodrivmedelsanvändningen fortsatte nedåt i augusti


Användningen av biodrivmedel fortsatte med en svag nedgång även i augusti då den sjönk med ca 30 100 m3. För perioden januari till augusti är nedgången ca 117 000 m3 en minskning på ca 10 %. Allt enligt preliminär statistik från SCB med bearbetning av SPBI.

Den totala försäljningen av biodrivmedel under 2018 perioden januari till och med augusti uppgick till ca 1 150 600 m3. Detta är en minskning med ca 117 000 m3 eller ca 10 %.

Den totala försäljningen av HVO uppgick under perioden januari till juni 2018, till 798 800 m3, en minskning med ca 109 000 m3 jämfört med samma period 2017. I augusti månad sjönk användningen med ca 39 800 m3 varav försäljningen av ren HVO minskade med ca 30 800 m3. Användningen av HVO som inblandning i diesel minskade mot augusti 2017, men ökade ca 7 400 m3 mot september 2018.

Den totala försäljningen av FAME under perioden januari-augusti 2018 låg i stort still jämfört med 2017. Ren FAME-försäljning kompenserade för lägre låginblandning i diesel. Försäljningen av biodrivmedel i bensin som består av såväl etanol som andra bio komponenter minskade med ca 8 900 m3 jämfört med perioden januari till augusti 2017 som en konsekvens av sjunkande bensinvolymer.

Försäljningen av fordonsgas ligger still under perioden medan biogasandelen fortsätter öka.

Ulf Svahn VD SPBI ”En nedgång i användningen som ska ses i skenet av att Sverige har bytt huvudsakligt styrsystem för biodrivmedelsanvändningen 1 juli 2018. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser annat än att försäljningen av ren HVO minskar kraftigt för andra månaden i rad.

 Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SCB med bearbetning av SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp