Branschen välkomnar regeringens besked om reduktionsplikten


Branschen välkomnar regeringens besked om reduktionsplikten

Drivmedelsbranschen välkomnar regeringens besked om nya nivåer för reduktionsplikten för 2021 samt den plan som finns på att successivt höja nivåerna fram till 2030 med kontrollstation 2022. Långsiktighet och förutsägbarhet är viktiga förutsättningar för att investera och skapa nya gröna jobb.

Drivmedelsbranschen har under våren tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft för Sverige till 2045. Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel för branschen att tillsammans med övriga aktörer i Sverige vara med och nå klimatmålen.

En långsiktig plan för reduktionsplikten är avgörande för att klimatmålen ska nås med bibehållen konkurrenskraft och trygg drivmedelsförsörjning för både företag och konsumenter. Enligt regeringens förslag ska de nya reduktionsnivåerna för 2021 träda ikraft tidigast 30 juni 2021 och vara 26 procent reduktion för diesel och 6 procent för bensin.

Branschen välkomnar beskedet om en ambitiös reduktionsplikt som skapar förutsättningar för att investera i biodrivmedel. De nya nivåerna för 2021 är fortfarande gränsfall när det gäller framförhållning och planeringshorisont. En reduktionsplikt för flyget är också ett steg i rätt riktning, men också viktigt att resten av Europa följer efter, kommenterar Johan G Andersson VD på Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet, SPBI.

Branschen vill ha dialog med politiken om konstruktionen, eftersom osäkerheten kring fortsatt skattebefrielse för höginblandat består.

-Det är komplext och svårt, men vi vill bidra med kompetens och expertis i framtagande av förslag. Nivåerna är viktiga för att skapa långsiktiga förutsättningar, men detsamma gäller hållbarhetskriterierna. Ingen kommer att investera om det inte finns stabila kriterier, och Sverige måste stå upp i EU och försvara de kriterier som möjliggör produktion av biodrivmedel, fortsätter Johan G Andersson.

Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta. Det kommer att finnas biodrivmedel för att möta efterfrågan. Drivmedelsbranschen har beslutat om en rad satsningar för att öka till 10-12 miljoner kubikmeter till 2030. Branschen delar även regeringens syn på att biodrivmedel kan skapa nya arbetstillfällen i Sverige.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD SPBI, Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se
Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, sofie.quant@spbi.se,
Ebba Tamm, expert produkt och miljö SPBI, Mobil: 073-381 80 82, ebba.tamm@spbi.se

 

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Sofie Quant