Drivmedelsförsäljningen i nivå med mars månad 2018


Försäljningen av bensin minskade svagt i jämförelse med mars månad 2018. Dieselförsäljningen ligger i nivå med föregående år och E85 fortsätter att öka. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin minskade under mars månad och uppgick till ca 224 100 m3, vilket är en nedgång med ca 8 700 m3 eller ca 4 % i jämförelse med mars månad 2018. Den ackumulerade försäljningen till och med mars uppgick till ca 626 000 m3 en minskning med ca 13 100 m3 eller ca 2%. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även förnybar syntetisk bensin förekommer som inblandning på marknaden.

Dieselförsäljningen ligger i samma nivå i jämförelse med mars månad 2018 och uppgick till ca 518 100 m3. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 1 473 000 m3 vilket är en ökning med ca 2 % jämfört med samma period föregående år. På drivmedelsstation är inblandningen ca 25 – 50 % av HVO och FAME. HVO 100 säljs i separat pump.

Under mars 2019 uppgick E85 försäljningen till ca 3000 m3 vilket är en ökning med ca 12 % eller ca 335 m3, jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 7 500 m3, en minskning med ca 4 %.

Den ackumulerade försäljningen av eldningsolja uppgick till ca 148 800 m3 vilket är en minskning med ca 12 000 m3 eller ca 7 %, jämfört med samma period föregående år.

Johan G Andersson VD SPBI ” Försäljningen av drivmedel är i nivå med föregående år. Med ökad nivå i reduktionsplikten 2019 på diesel innebär det också ökat krav på minskning av växthusgasemissioner av det som säljs.”

Mars 2019 hade en leveransdag färre än mars 2018. Allt enligt preliminära siffror, sammanställt av SCB på uppdrag av SPBI, jämfört med samma period föregående år.

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-667 06 03, E-post: johan.g.andersson@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Alberto Windarp