Återvinna och lagra koldioxid

Under lång tid framöver kommer biodrivmedel att dominera som alternativ till fossila drivmedel. Produktion av biodrivmedel skapar utsläpp av koldioxid, och därför behövs även lösningar för att hantera produktionsutsläppen. En cirkulär produktion med bland annat infångning av koldioxid från drivmedelsproduktionen är ett viktigt bidrag för att Sverige ska bli klimatneutrala 2045. Koldioxiden kan antingen återvinnas (CCU*) för att användas i andra industriella processer eller lagras i berggrunden (CCS**).

I samarbete med Linde, tidigare AGA, använder Lantmännen Agroetanol CCU-metoden för att fånga in betydande volymer av koldioxid från etanolproduktionen. Koldioxiden omvandlas till vätska och används i olika applikationer för bland annat livsmedelsindustrin. I slutet av mars beslutade Lantmännen och Linde att ytterligare bygga ut den gemensamma koldioxidanläggningen i Norrköping.

Anläggningen renar och tar tillvara på den koldioxid som bildas i samband med produktionen av hållbar etanol i Lantmännens anläggning i Norrköping. Utbyggnaden innebär att kapaciteten kommer att öka med ytterligare 100 ton koldioxid per dag. Det ger bättre möjligheter att möta en större efterfrågan på koldioxid från pappers- och massaindustrin samt från livsmedelsindustrin.

Ytterligare ett exempel på infångning av koldioxid är Preems testanläggning på raffinaderiet i Lysekil. Pilotprojektet, som ska testa CCS-metoden, startade i slutet av maj och ska analysera hela processen, från infångning till lagring av koldioxiden. Utfallet av projektet ska underlätta för fler företag att använda tekniken för att minska koldioxidutsläppen. Det är ett samarbete mellan Preem, Aker Solutions, Chalmers tekniska högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet SINTEF. Projektet delfinanserias av Energimyndigheten och norska CLIMIT.

Under 2020 ska testanläggningen fånga in koldioxid från Preems vätgasanläggning vid raffinaderiet i Lysekil. Infångningen av koldioxiden sker vid raffinaderiet innan transport till den planerade lagringsplatsen som ligger utanför norska västkusten. Norge ligger långt fram på området och har bättre geologiska förutsättningar för lagring av koldioxid än Sverige.

Tekniken att fånga in och lagra koldioxid är en viktig komponent för att minska utsläppen av växthusgaser och för att nå Sveriges klimatmål. Målet är att testerna ska ligga till grund för en fullskalig CCS-anläggning som kan vara i drift senast 2025. För Preems del skulle en sådan anläggning inledningsvis kunna minska utsläppen från raffinaderiet i Lysekil med 500 000 ton koldioxid, vilket är närmare en fjärdedel av raffinaderiets totala koldioxidutsläpp.

 

*CCU – carbon capture and utilization

**CCS – carbon capture and storage

Ladda ner PDF versionen av färdplansfakta