Behovet av resor och transporter ökar

Under våren har pandemin Covid-19 påverkat både resor och transportflöden, på grund av olika restriktioner och rekommendationer som införts för att begränsa smittspridningen i Sverige. Krisen har påverkat hela samhället. Förutom att minska smittspridningen och dess medicinska konsekvenser, handlar det också om när och hur samhället ska ”återstartas” för att minimera de negativa konsekvenserna på ekonomin. Vi vet ännu inte vilka konsekvenserna blir för samhället och transportsystemet. Kommer Sveriges befolkning att förändra sitt sätt att resa? Kommer e-handel att bli standard?

Under normala förhållanden är läget annorlunda. Oavsett var människor bor i Sverige vill de ha möjlighet att resa i hela landet eller runt om i världen. Detsamma gäller transporter av varor. Även om digitaliseringen kommit långt vill människor träffas och ha tillgång till varor och tjänster. Det förutsätter en modern infrastruktur och fordon för att ha ett fungerande samhälle.

Trycket ökar på transportsystemet, både vad gäller personresor och godstransporter. De bidragande orsakerna är befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanisering, tillsammans med ökad välfärd och global handel.

Den förväntade befolkningsökningen i Sverige påverkar behovet av personresor. Enligt Trafikverkets senaste basprognos 2020 beräknas det sammanlagda transportarbetet för bil, buss, tåg och flyg öka med 28 procent under perioden 2017 – 2040 till 182 900 miljoner personkilometer. Enligt prognosen kommer tågresor visserligen ha den största procentuella tillväxten, men beräknat på antal personkilometer per år ökar bilresor mest. Även år 2040 kommer tre av fyra resor att göras med bil.

Godstrafikens utveckling är tydligt kopplad till utvecklingen av ekonomin i stort. I Trafikverkets basprognos 2020 för godstransporter uppskattas den årliga tillväxten för inrikes godstransporter till 1,8 procent per år fram till 2040.  Enligt prognosen kommer sjöfarten stå för en relativt kraftig ökning av transportarbetet fram till 2040, men beräknat på antal tonkilometer per år ökar vägtransporter mest. År 2040 förväntas omkring 47 procent av transporterna ske på väg, 33 procent via sjöfarten och 20 procent via järnväg.

Vårens pandemi med Covid-19 har medfört större osäkerheter för Trafikverkets arbete med basprognosen 2020 för flyg. På kort sikt har pandemin haft stor påverkan på flygresandet, men om denna utveckling leder till långsiktiga beteendeförändringar är i nuläget mycket svårt att förutspå. Trafikverkets basprognos för flyget är utifrån de  förutsättningar som fanns tillgängliga vid årsskiftet 2019/2020. Efter en minskning från 2017 till 2019 bedöms inrikes persontrafik att stabiliseras och ökat något under perioden 2020 – 2040. År 2040 beräknas antal personkilometer med flyg uppgå till drygt 3,9 miljarder, jämfört med 3,75 miljarder år 2018.

Ladda ner PDF versionen av färdplansfakta