Biodrivmedel mest kostnadseffektivt för att minska utsläpp

Energiforsk och AFRY har gjort en undersökning om klimatavtrycket vid användning av olika drivmedel i Sverige. Slutsatsen var att HVO100 är det mest kostnadseffektiva verktyget för att reducera utsläpp av växthusgaser från fordonet.

En fördel med förnybar diesel (HVO) är att det går att använda för befintliga dieselfordon och motorer, som är godkända för detta drivmedel. HVO är ett fossilfritt drivmedel tillverkat av avfall från bland annat livsmedelsindustrin. Det har samma höga prestanda som vanlig diesel men ger upp till 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser.

Neste är ett av de företag som framställer biodrivmedel av biobaserade avfalls- och restprodukter. Företaget investerar omkring 500 miljoner kronor per år på forskning för att utveckla framtidens råvaruströmmar för avfalls- och restprodukter, samt för att ha möjlighet att använda nya råvaror som alger och vätgasbaserade lösningar.

På den svenska marknaden har Neste och OKQ8 nyligen inlett ett nytt samarbete för att möta den ökande efterfrågan på förnybar diesel från kollektivtrafik, åkerier och privatbilister. Tillsammans med Tanka, har OKQ8 redan idag HVO100 på 108 stationer. Det nya samarbetet med Neste innebär att det kommer att finnas HVO100 på 130 stationer redan i sommar och planen är att utöka med ytterligare stationer.

För att ha möjlighet att jämföra olika drivmedelslösningar är det viktigt att ha ett brett perspektiv på fordonets utsläpp. Ett sätt att göra det på är att tillämpa ”Well to Wheel”-perspektivet, som omfattar såväl utvinning av råvaror och produktion av fordon som själva användningen av drivmedel för resor och transporter.

I en undersökning av Energiforsk och AFRY från januari 2020 jämfördes vilken klimatpåverkan olika drivmedel hade. Analysen utgick från en mellanstor bil, till exempel Volkswagen Golf, med en körsträcka på 20 000 mil under bilens livslängd, vilket inkluderade ett batteribyte för elfordon. Undersökningen visade att biodrivmedel var det mest kostnadseffektiva verktyget för att reducera utsläpp av växthusgaser från fordonet.

Källa: Energiforsk

Det finns andra undersökningar som kommit fram till liknande slutsatser. Ett exempel är analysföretaget Ricardo, som på uppdrag av, Concawe – den europeiska raffinaderiindustrins organ för hälsa, säkerhet och miljö – genomförde olika scenarier för den europeiska bilmarknaden. En av anledningarna till att elbilar inte är den enda lösningen på klimatutmaningen är att endast i genomsnitt ca 30 procent av elproduktionen inom EU är förnybar idag. Det går även att vidareutveckla teknologin som finns i förbränningsmotorer så att de blir ännu mer bränslesnåla och mer effektiva.

Dessa undersökningar visar att det behövs olika lösningar för att tackla klimatutmaningen, som flytande biodrivmedel, biogas, el och ännu mer effektiva förbränningsmotorer. Därför är det viktigt att Sverige satsar på klimatstyrning, där olika lösningar bidrar till att minska klimatpåverkan för resor och transporter.

Det är också fel att låsa fast ett styrmedel vid en speciell teknisk lösning. Det är svårt och nästintill omöjligt att idag förutsäga vilka tekniksprång som är möjliga på 10-30 års sikt. Ett exempel på en ny teknisk lösning är förnybara elektrobränslen. Det är ett samlingsnamn för syntetiska bränslen som framställs från förnybar el och koldioxid genom elektrolys till vätgas och syrgas.  Elektrobränslen har mycket gynnsamma värden utifrån ett livscykelmässigt perspektiv och kan i framtiden ersätta fossila drivmedel, både för vägtransporter och inom flyget. Denna marknadspotential går att nyttja enbart om det fortsättningsvis finns fordon med förbränningsmotorer på marknaden.

Ladda ner PDF versionen av färdplansfakta