En trygg försörjning av drivmedel idag och i framtiden

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation som företräder medlemsföretagen Circle K, Lantmännen, Neste, Nynas, OKQ8, Preem och St1. De svarar för en omfattande verksamhet för att importera, raffinera, producera, exportera och distribuera olika produkter så att privatpersoner, företag och myndigheter kan genomföra resor och transporter. SPBI bildades 1951 och är ett expertorgan med kunskap inom de områden som medlemsbolagen och branschen har behov av. Organisationen företräder branschen, informerar och förmedlar kunskap samt erbjuder fortbildning i frågor som rör branschen.

Petroleum- och biodrivmedelsbranschen är av stor betydelse för hela samhället och pandemin Covid-19 har ytterligare lyft fram Sveriges behov av att ha en trygg försörjning inom samhällsviktiga områden. Bland Sveriges befolkning finns det en stor konsensus att drivmedelsförsörjningen är viktig för såväl näringsliv som offentlig sektor. Enligt en undersökning från Kantar Sifo, som genomfördes i slutet av april 2020, anser nio av tio respondenter detta.

En trygg drivmedelsförsörjning gäller inte bara vid krissituationer utan även under normala situationer. Hela logistikkedjan ska fungera året runt så att nödvändiga varor kan transporteras till företag och samhällsviktiga funktioner samt att personer kan resa till arbetet, bostaden eller fritidsboendet.

För att drivmedelsförsörjningen ska fungera i Sverige finns det omkring 3 000 marknadsplatser som ser till att det finns drivmedel till omkring åtta miljoner vägfordon samt flygplan och fartyg. Distributionsnätet ser också till att arbetsmaskiner, elverk, uppvärmnings- och elproduktionsaggregat får energi. Vidare framställer nischbolaget Nynas bitumen för asfaltsbeläggningar, basoljor för smörjmedel och transformatoroljor till elnätet.

Allt fler marknadsplatser erbjuder också biodrivmedel, som är ett område med stor tillväxtpotential. Råvarubasen för framställning av förnybara drivmedel kan möjliggöra dessutom betydande inkomster för skogs- och jordbruksnäring och bidrar till utvecklingen av gröna jobb i hela Sverige. Drivmedelsbranschen är dessutom en viktig aktör i den växande cirkulära omställningen, där produktion av biodrivmedel baserat på restprodukter från skogen och avfall och restprodukter från slakterier, livsmedelsindustri, handel och restauranger är en del av den cirkulära omställningen.

 

I många avseenden går petroleum- och biodrivmedelsbolagen i Sverige före branschbolag i andra länder, vilket bidrar till att de har en ledande roll i klimatarbetet. Sveriges användning av förnybara drivmedel och el har en internationell tätposition, på samma sätt som den svenska vägsäkerheten ligger långt framme internationellt.

Nästa steg mot ett koldioxidneutralt transportsystem är att introducera en ny drivmedelskvalitet, E10 i Sverige, med upp till tio procent biodrivmedel. E10 ersätter vanlig 95-oktanig bensin, som har högst fem procent inblandning av förnybara biodrivmedel. Branschen ser fram mot att introducera E10, men framförhållningen behöver vara minst nio månader och helst mer än ett år. Det handlar om en omställning av många miljarder liter drivmedel till de fordon som finns på marknaden.

Branschen omsätter över 300 miljarder kronor per år och exporten uppgår till närmare 80 miljarder kronor.  Drivmedelsområdet svarar också för en stor del av Sveriges punktskatter på 130 miljarder kronor. Varje år betalar drivmedelskunderna omkring 47 miljarder i energi- och koldioxidskatt.

Ladda ner PDF versionen av färdplansfakta