Försäljningen av biodrivmedel sjönk under 2018


Användningen av biodrivmedel sjönk med ca 91 800 m3 eller ca 5 % under 2018. HVO försäljningen sjönk med ca 14 % medan FAME-försäljningen steg kraftigt under andra halvåret och ökade med 34 % för helåret. Allt enligt preliminär statistik från SCB med bearbetning av SPBI.

Den totala användningen av biodrivmedel under hela 2018 uppgick till ca 1 878 800 m3. En minskning med ca 91 800 m3 eller ca 5 %.

Den totala användningen av HVO uppgick till 1 233 500 m3, en minskning med ca 208 300 m3 eller ca 14 % jämfört med 2017. Såväl låginblandning som försäljning av ren HVO100 minskade under året.

Den totala användningen av FAME steg med ca 111 500 m3, eller ca 34 %. Ökningen gäller både låginblandning och försäljning av ren FAME B100.

Användningen av biodrivmedel i bensin som består av såväl etanol som andra bio komponenter ökade något, ca 4 900 m3 eller ca 8 %, framför allt som en konsekvens av ökad försäljning av etanolbränslet E85.

Den 1 juli 2018 infördes reduktionsplikt som styrmedel för användning av biodrivmedel. Reduktionsplikten baseras på reduktion av biodrivmedlets växthusgasemissioner. Samtidigt med detta infördes full skatt på det inblandade biodrivmedlet.

Läs mer här på SPBI:s hemsida om reduktionsplikt  

och hur reduktionsplikten beräknas

Ulf Svahn VD SPBI ”Nedgången är delvis en konsekvens av övergången till reduktionsplikt och full beskattning av det ingående biodrivmedlet. För 2019 har pliktnivån ökat vilket för med sig ett ökat behov för att kunna leva upp till kravet. För att nå klimatmålen framöver behöver produktionen av biodrivmedel öka. 

Allt enligt preliminära siffror framtagna av SCB på uppdrag och med bearbetning av SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Författare: Anne Öberg