Information om E10


Lagstiftning

Riksdagen har genom implementeringen av bränslekvalitetsdirektivet i svensk lagstiftning givit möjlighet till en ökad låginblandning av etanol i bensin från dagens 5 % till upp till 10 %. I dagligt tal brukar denna kvalitet kallas för E10. Lagstiftningen ger denna möjlighet från och med 1 maj men det innebär inte att förändringen inträffar den 1 maj.

Riksdagens beslut är startskottet på en längre process där vi som bransch tillsammans med andra inblandade aktörer behöver göra övergången så smidig som möjligt för såväl kunderna som för klimatet.

Klimatnyttan

Förändringen av lagen är en del i arbetet med att minska klimatpåverkan från transporterna och har till direkt syfte att sänka utsläppen av fossilt koldioxid. Det innebär att de bilar och andra motorer som kan köras på E10 också måste göra det för att klimatnyttan skall uppnås. De erfarenheter som vi nu kan ta del av från introduktionerna i Finland och Tyskland ger anledning till eftertanke. Där har en misstänksamhet hos konsumenterna mot det nya bränslet i hög grad lett till en kraftig uppgång i försäljningen av bensin utan eller med en lägre etanolhalt. Det visar på riskerna och vikten av en gedigen introduktionsprocess för att undvika fallgropar.

Idag ingår upp till maximalt 5 % etanol i all 95-oktanig bensin i Sverige. Det kan även förekomma upp till 5 % etanol i bensin med högre oktantal.

SPBI: s syn

Åtgärden som sådan är välkommen av SPBI och branschen. Det är en möjlighet som drivmedelsbranschen har förordat och propagerat för under en längre tid. Låginblandning är den kostnadseffektivaste och mest flexibla metoden att öka mängden förnybart drivmedel och därmed minska klimatpåverkan från bensin och diesel eftersom den i hög grad fungerar direkt i större delen av dagens fordonsflotta.

Vägen framåt

En ökad inblandning av etanol i bensin från dagens 5 % är inget som kan göras utan omsorgsfull planering. Dagens standard för bensin ger en möjlighet till en inblandning av 5 % etanol men det finns idag ingen svensk eller europastandard för en bensin med högre inblandning av etanol, men arbete med dessa pågår. Bensinen som etanolen skall blandas i, måste justeras vid högre etanolinblandning och därför måste hela logistikkedjan säkras för att klara den högre inblandningen. Eftersom det finns andra motorer och redskap som går på bensin kan inte heller avgränsningen göras vid bara bilar. Ca 15 % av de bilar som finns på marknaden idag kan av olika skäl inte köras på en bensin som innehåller mer än 5 % etanol.

Uppmärkning av pump

När en introduktion av E10 sker i Sverige kommer en uppmärkning av pumparna ske så att konsumenten tydligt kan se vilken kvalitet som tankas. Introduktionen kommer att föregås av information till konsumenterna.

Vilka bilar kan köras på E10

BilSweden har tagit fram en lista på de bilar som kan köras på E10. För mer information, gå in på www.bilsweden.se och läs mer!

Författare: Sofie Quant