Aktivt säkerhetsarbete

Inom drivmedelsindustrin är miljö- och säkerhetsfrågor kring framställning och användning ett viktigt område. Kraven på all hantering av petroleumprodukter är hårda, och de klassas ofta som både brandfarliga och miljöfarliga.

Därför är all hantering av oljeprodukter kringgärdade av en lång rad lagar, förordningar och föreskrifter som styr hur verksamheter bedrivs. Kraven är omfattande och berör såväl miljö- som säkerhetsområdet.

Det ligger i sakens natur att verksamhet där större mängd brandfarliga produkter hanteras alltid bedrivs under strikt kontroll från myndigheter.

Ett nära samarbete mellan verksamhetsutövare som hanterar brand- och miljöfarliga varor och berörda myndigheter har därför alltid varit en naturlig del av ett väl fungerande miljö- och säkerhetsarbete inom drivmedelsindustrin.

Biodrivmedel och alternativa bränslen

Även nyare typer av förnybara drivmedel omgärdas av strikta hanteringskrav, inte minst från brandsäkerhetssynpunkt. Därför omfattas även de här bränslena av samma krav från lagstiftningen som är tillämplig på petroleumbaserade drivmedel.

Inom SPBI pågår ett intensivt arbete även med förnybara drivmedel. Bland annat utreds olika brandsäkerhets- och miljörelaterade frågor kring hantering och lagring. Arbetet sker i nära samarbete med andra expertorgan och berörda myndigheter.

Stor del av SPBI:s verksamhet

SPBI arbetar kontinuerligt med frågor inom miljö- och säkerhetsområdet. Det är ett utredningsarbete som bland annat bedrivs i form av kommittéer eller arbetsgrupper med specialister från SPBI och  medlemsföretagen. Arbetet sker i tät dialog med de berörda myndigheterna och i vissa fall kan även berörda myndigheter medverka..

Arbetet resulterar ofta i branschrekommendationer som används av såväl branschen som exempelvis myndigheter i sitt interna arbete. Sakområden som hanteras är exempelvis rekommendationer för drift av oljedepåer, transportsäkerhet och rekommendationer för säker lastning/lossning, brandskydd, råd för installationer på drivmedelsstationer och riskhantering.

Utbildningar

SPBI arbetar också aktivt med att sprida kunskap kring miljö och säkerhet genom deltagande i olika typer av utbildningar, konferenser eller seminarier som berör oljebranschen. Det här arbetet riktar sig både mot oljebranschens egna företag och mot olika utomstående intressenter.

Exempel på utbildningar som SPBI anordnar är en depåchefskurs för säker drift av landets oljedepåer, utbildningar av yrkeschaufförer och lossningsledare i hamnanläggningar.

Resultatet av SPBI:s miljö- och säkerhetsarbete återfinns inom tre olika områden:

Säker hantering – Rekommendationer för olika arbetsområden
SMC – Brandskydd vid oljedepåer
SPIMFAB – Sanering av nedlagda bensinstationer